เมนูหลัก
 • หน้าแรก
 • ข้อมูลทั่วไป
 • วิสัยทัศน์
 • บุคลากร สสอ.
 • บุคลากร โซนเหนือ
 • บุคลากร โซนกลาง
 • บุคลากร โซนใต้
 • นโยบายผู้บริหาร
 • แผนที่อำเภอ
 •      ผู้ดูแลระบบ
 • Upload
 • ประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลกลุ่มงาน
 • ข้อมูลรายงาน
 • ผังองค์กร
 •      ระบบงานของหน่วยงาน
 • วาระการประชุมประจำเดือน
 • พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560
 • รายงานสถาการณ์ไข้เลือดออก
 • โปรแกรมการลา
 • รายงานประจำเดือน
 • ส่งข่าวเข้า Locker
 • ระเบียบต่างๆ
 • งานควบคุมภายใน
 • รายงาน EB1-EB24
 • ITA
 • บทบาทหน้าที่ สสอ.
 • แบบฟอร์มสอบสวนโรค
 • แบบฟอร์มทางราชการ
 • planfin_pcu
 • ส่งข้อมูลระบาดวิทยา
 • ส่งรายงาน
 • รพ.สต.บ้านโพน
 • รพ.สต.หาดกวน
 •      Link ระบบงานอื่น
 • กระทรวงสาธารณสุข
 • สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
 • สภาการสาธารณสุขชุมชน
 • ศูนย์ข้อมูงข่าวสารโรงพยาบาลนครพนม
 • SRRT เครือข่ายระดับตำบล
 • สถานการณ์โรคสำคัญ
 • สำนักระบาดวิทยา
 • เขตสุขภาพที่ 8
 • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดร
 • รายงานงบทดลอง
 • CASCAP
 • กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 • ระบบ MITAS
 • กรมควบคุมโรค
 • สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
 • สสจ.นครพนม
 • Long Term Care
 • OVSK
 • ระบบสารสนเทศทรัพยากรสุขภาพ
 • GIS สุขภาพ
 • ระบบงานสารบรรณ
 • ตรวจ 43 แฟ้มรายวัน
 • ส่งรายงาน E-REPORT
 • ศูนย์ปฎิบัติการการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิด
 • สปสช.เขต 8 อุดรธานี
 • โปรแกรมตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้ม
 • DSPM
 • การบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS) 2565
 • การบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS) 2563
 • SMS DashBoard 2021 (SMS) 2564
 • UPDATE JHCIS
 • การบันทึก JHCIS
 • health data center
 • สหกรณ์ สาสุขนครพนม
 • ระบบบริหารโครงการ
 • EGP
 • อีเมลภาครัฐ
 • R 506 Dashboard
 • PMQA65
 • PMQA66
 • PMQA67
 • ระบบคลังข้อมูล HT/DM
 • โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 • ระบบการโอนเงิน สปสช.
 • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ สสวท.
 • cockpit66
 • cockpit65
 • cockpit67
 • พชอ
 • การดำเนินงาน ITA
 • NEHIS
 • Carbon Footprint
 • ส่งข้อมูลผ่านระบบ HDC
 • MOPH IC


 •      การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 • MOIT 1
 • MOIT 2
 • MOIT 3
 • MOIT 4
 • MOIT 5
 • MOIT 6
 • MOIT 7
 • MOIT 8
 • MOIT 9
 • MOIT 10
 • MOIT 11
 • MOIT 12
 • MOIT 13
 • MOIT 14
 • MOIT 15
 • MOIT 16
 • MOIT 17
 • MOIT 18
 • MOIT 19
 • MOIT 20
 • MOIT 21
 • MOIT 22
 • MOIT 23
 • EB 24
 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์

  1395 :
  การส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าอุเทน(81 reads)  
  16/11/2023
  1394 :
  ขอแจ้งสื่อสาร ประเมินตัวชี้วัดที่ 30 องค์กรความสุข(123 reads)  
  03/08/2023
  1393 :
  ขอแจ้งสื่อสาร ประเมินตัวชี้วัดที่ 30 องค์กรความสุข(115 reads)  
  03/08/2023
  1392 :
  ประกาศผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์รอบที่ 1/2566(119 reads)  
  23/07/2023
  1391 :
  อบรมหลักสูตร ผบก/ผบต ปี 2566(178 reads)  
  12/01/2023
  1390 :
  ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาทั่วไป(226 reads)  
  30/11/2022
  1389 :
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการทั่วไป(223 reads)  
  29/11/2022
  1388 :
  ขอเชิญประชุมทบทวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คปสอ. ท่าอุเทน ประจำปี 2566(168 reads)  
  24/11/2022
  1387 :
  ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าอุเทน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการทั่วไ(248 reads)  
  24/11/2022
  1386 :
  สรุปนโยบายตามยทธศาสตร์ ปี 2566 สสอ.ท่าอุเทน(191 reads)  
  24/11/2022
  1383 :
  บทคัดย่อการพยาบาลผู้ป่วยเอดส์(175 reads)  
  11/07/2022
  1377 :
  ขอเชิญประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563(399 reads)  
  09/11/2020
  1376 :
  ขอเชิญประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 3 กันยายน 2563(412 reads)  
  03/09/2020
  1375 :
  ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ (510 reads)  
  06/03/2020
  1374 :
  ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓(529 reads)  
  07/02/2020
  1373 :
  ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒(478 reads)  
  06/12/2019
  1372 :
  ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐(464 reads)  
  06/11/2019
  1371 :
  คำสั่งมอบอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมที่๓๔๕๕/๒๕๖๒ลว ๒๑ ต.ค. ๒๕๖๒(แก้ไข/เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)(557 reads)  
  24/10/2019
  1370 :
  คำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ที่ 3298/2562 ลว 1 ต.ค.2562(556 reads)  
  21/10/2019
  1369 :
  ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒(495 reads)  
  08/10/2019
  1368 :
  วาระการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 8/2562 ประจำเดือน สิงหาคม 2562(548 reads)  
  09/09/2019
  1367 :
  แจ้งแผนการประเมินยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒(558 reads)  
  05/08/2019
  1366 :
  วาระการประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2562 วันที่ 10 กรกฎาคม 2562(610 reads)  
  11/07/2019
  1365 :
  ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 2/2562 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 วันที่ 5 มีนาคม 2562(615 reads)  
  05/03/2019
  1364 :
  ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 1/2562(589 reads)  
  05/02/2019
  1363 :
  ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือนและรายงานการประชุมครั้งที่ 12 ธันวาคม 2561(559 reads)  
  08/01/2019
  1362 :
  แผนจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.ท่าอุเทน ปี2562(647 reads)  
  03/01/2019
  1361 :
  รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปี 2561(674 reads)  
  03/01/2019
  1360 :
  คำสั่งผู้ว่า 2789/2561 ลว.5 ตค.2561(636 reads)  
  04/12/2018
  1359 :
  คำสั่ง สป.กระทรวงสาธารณสุข 1895/2561 จ่ายเงินบำรุง(630 reads)  
  04/12/2018

   

  Total 1159 Record 39 Page : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39] Next >> << Home >>