เมนูหลัก
 • หน้าแรก
 • ข้อมูลทั่วไป
 • วิสัยทัศน์
 • บุคลากร สสอ.
 • บุคลากร โซนเหนือ
 • บุคลากร โซนกลาง
 • บุคลากร โซนใต้
 • นโยบายผู้บริหาร
 • แผนที่อำเภอ
 •      ผู้ดูแลระบบ
 • Upload
 • ประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลกลุ่มงาน
 • ผังองค์กร
 •      ระบบงานของหน่วยงาน
 • วาระการประชุมประจำเดือน
 • พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560
 • รายงานสถาการณ์ไข้เลือดออก
 • โปรแกรมการลา
 • รายงานประจำเดือน
 • ส่งข่าวเข้า Locker
 • ระเบียบต่างๆ
 • งานควบคุมภายใน
 • รายงาน EB1-EB24
 • ITA
 • บทบาทหน้าที่ สสอ.
 • แบบฟอร์มสอบสวนโรค
 • แบบฟอร์มทางราชการ
 • planfin_pcu
 • ส่งข้อมูลระบาดวิทยา
 • ส่งรายงาน
 • รพ.สต.บ้านโพน
 • รพ.สต.หาดกวน
 •      Link ระบบงานอื่น
 • กระทรวงสาธารณสุข
 • สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
 • สภาการสาธารณสุขชุมชน
 • ศูนย์ข้อมูงข่าวสารโรงพยาบาลนครพนม
 • SRRT เครือข่ายระดับตำบล
 • สถานการณ์โรคสำคัญ
 • สำนักระบาดวิทยา
 • เขตสุขภาพที่ 8
 • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดร
 • รายงานงบทดลอง
 • CASCAP
 • กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 • ระบบ MITAS
 • กรมควบคุมโรค
 • สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
 • สสจ.นครพนม
 • Long Term Care
 • OVSK
 • ระบบสารสนเทศทรัพยากรสุขภาพ
 • GIS สุขภาพ
 • ระบบงานสารบรรณ
 • ตรวจ 43 แฟ้มรายวัน
 • ส่งรายงาน E-REPORT
 • ศูนย์ปฎิบัติการการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิด
 • สปสช.เขต 8 อุดรธานี
 • โปรแกรมตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้ม
 • DSPM
 • การบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS) 2565
 • การบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS) 2563
 • SMS DashBoard 2021 (SMS) 2564
 • UPDATE JHCIS
 • การบันทึก JHCIS
 • health data center
 • สหกรณ์ สาสุขนครพนม
 • ระบบบริหารโครงการ
 • EGP
 • R 506 Dashboard
 • PMQA
 • ระบบคลังข้อมูล HT/DM
 • โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 • ระบบการโอนเงิน สปสช.
 • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ สสวท.
 • cockpit65
 • cockpit64
 • พชอ
 • การดำเนินงาน ITA 2564
 • NEHIS
 • Carbon Footprint
 • ส่งข้อมูลผ่านระบบ HDC
 • MOPH IC


 •      การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 • MOIT 1
 • MOIT 2
 • MOIT 3
 • MOIT 4
 • MOIT 5
 • MOIT 6
 • MOIT 7
 • MOIT 8
 • MOIT 9
 • MOIT 10
 • MOIT 11
 • MOIT 12
 • MOIT 13
 • MOIT 14
 • MOIT 15
 • MOIT 16
 • MOIT 17
 • MOIT 18
 • MOIT 19
 • MOIT 20
 • MOIT 21
 • MOIT 22
 • MOIT 23
 • EB 24
 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์

  220 :
  เกณฑ์การประกวด อสม.ปี ๒๕๕๕(590 reads)  
  01/11/2011
  219 :
  รายงานการประชุมครั้งที่ ๙ และวาระประชุม ครั้งที่ ๑๐(502 reads)  
  31/10/2011
  218 :
  ข้อมูล อสม.จะส่งจังหวัด ๓๑ ต.ค.๕๔ ตรวจดูนะครับ(522 reads)  
  31/10/2011
  217 :
  ประชุมประจำเดือนครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๔ วันที่ ๑ พ.ย.๒๕๕๔(541 reads)  
  28/10/2011
  216 :
  แจ้งส่งรายงาน สช.ภายใน ๒๐ ของทุกเดือน(560 reads)  
  28/10/2011
  215 :
  แจ้งผู้รับผิดชอบงานหลักประกันฯ เข้าประชุม ๓ พย ๕๔(538 reads)  
  28/10/2011
  214 :
  แจ้งผู้มีจิตอาสา เตรียมสมัครเข้าร่วมทีมสาธารณสุขไปช่วยหลังน้ำลด (528 reads)  
  26/10/2011
  213 :
  ขอเชิญร่วม บริจาคช่วยเหลือน้ำท่วม ให้ทุกรพ.สต.รวบรวมส่ง สสอ.วันที่ 25 ต.ค.54เพื่อส่ง อำเภอต่อไป(698 reads)  
  21/10/2011
  212 :
  การจัดทำแผนเงินบำรุงปี 2555 สามารถซื้อ IPAD ได้ รพ.สต. / 1 เครื่องเท่านั้น(604 reads)  
  21/10/2011
  211 :
  ขอเชิญประชุม คปสอ ๑๙ ต.ค.๕๔ เวลา ๑๔.๐๐ น.ที่ รพ.ท่าอุเทน(695 reads)  
  18/10/2011
  210 :
  ขอให้ส่งรายชื่อ อสม.เพื่อรับการอบรมผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 372 ชั่วโมง ภายใน 31 ต.ค.54(567 reads)  
  18/10/2011
  209 :
  ขอยืม IPAD จาก รพสต.บ้านกลางและไชยบุรี(613 reads)  
  17/10/2011
  208 :
  รพ.สต.ที่ขาดส่งงบเดือน กรุณาส่งด่วน(584 reads)  
  13/10/2011
  207 :
  แจ้ง ผอ.รพ.สต.ทุกท่าน ให้จัดทำพาสปอร์ตเพื่อไปเวียดนาม(548 reads)  
  12/10/2011
  205 :
  ขอให้ รพ.สต.ที่ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยที่จัดบริการ นวด อบ ประคบ ทำเรื่องขอ username/password ตาม(499 reads)  
  12/10/2011
  204 :
  แจ้งให้ ผอ.รพ.สต.ทุกแห่งเข้ามารับ เช็คเงิน ค่าตอบแทนฉบับที่ 4,ที่ 6 วันนี้ (12 ต.ค.54)(678 reads)  
  12/10/2011
  202 :
  แบบฟอร์มการจัดทำ แผนเงินบำรุง ปี 2555 ส่งสสอ. 2 ชุด ภายใน 17 ต.ค.54 ยอดเงิน FIXCOSC 220,000 บาท(636 reads)  
  11/10/2011
  201 :
  แจ้งแผนออกตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจำปีและผลการดำเนินงานไทยเข้มแข็ง(567 reads)  
  11/10/2011
  199 :
  แบบประเมินความรู้ ทักษะ สมรรถนะเพื่อพัฒนา(554 reads)  
  07/10/2011
  198 :
  ตัวอย่าง port folio รายบุคคล(581 reads)  
  07/10/2011
  197 :
  เชิญ ผอ.รพ.สต.ประชุมจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล ด้วยตนเอง เวลา09.00น.วันที่ 7 ต.ค.2554 ณ สสอ.ท่าอุเทน(496 reads)  
  06/10/2011
  196 :
  คำตอบจาก จว. กรณีเพิ่ม อสม.ใหม่(511 reads)  
  06/10/2011
  195 :
  รพ.สต.ที่ขาดส่งแบบรางงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่งงานด่วน ภายใน 7 ต.ค.54(474 reads)  
  05/10/2011
  194 :
  สรุปคะแนนประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการฯ ปี 2555(492 reads)  
  05/10/2011
  193 :
  ตรวจสอบเงินชมรม อสม.และฌาปนกิจปี2554(476 reads)  
  05/10/2011
  192 :
  ร่างหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพ การฝ฿กอบรมบุคลากร(481 reads)  
  05/10/2011
  191 :
  รายละเอียดการจัดสรรเงินค่าOP/PP และ performance งวดที่ 2 ปี 2554(529 reads)  
  04/10/2011
  190 :
  แจ้ง รพ สต.ตรวจสอบข้อมูล 18 แฟ้ม(490 reads)  
  04/10/2011
  188 :
  สรุปผลการนิเทศวัคซีน(470 reads)  
  03/10/2011
  187 :
  แจ้งรายละเอียดการอบรม ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 372 ชม.ที่กาฬสินธุ์ 4-31 ต.ค.54(471 reads)  
  03/10/2011

   

  Total 1150 Record 39 Page : << Black [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33] 34 [35][36][37][38][39] Next >> << Home >>