เมนูหลัก
 • หน้าแรก
 • ข้อมูลทั่วไป
 • วิสัยทัศน์
 • บุคลากร สสอ.
 • บุคลากร โซนเหนือ
 • บุคลากร โซนกลาง
 • บุคลากร โซนใต้
 • นโยบายผู้บริหาร
 • แผนที่อำเภอ
 •      ผู้ดูแลระบบ
 • Upload
 • ประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลกลุ่มงาน
 • ผังองค์กร
 •      ระบบงานของหน่วยงาน
 • วาระการประชุมประจำเดือน
 • พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560
 • รายงานสถาการณ์ไข้เลือดออก
 • โปรแกรมการลา
 • รายงานประจำเดือน
 • ส่งข่าวเข้า Locker
 • ระเบียบต่างๆ
 • งานควบคุมภายใน
 • รายงาน EB1-EB24
 • ITA
 • บทบาทหน้าที่ สสอ.
 • แบบฟอร์มสอบสวนโรค
 • แบบฟอร์มทางราชการ
 • planfin_pcu
 • ส่งข้อมูลระบาดวิทยา
 • ส่งรายงาน
 • รพ.สต.บ้านโพน
 • รพ.สต.หาดกวน
 •      Link ระบบงานอื่น
 • กระทรวงสาธารณสุข
 • สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
 • สภาการสาธารณสุขชุมชน
 • ศูนย์ข้อมูงข่าวสารโรงพยาบาลนครพนม
 • SRRT เครือข่ายระดับตำบล
 • สถานการณ์โรคสำคัญ
 • สำนักระบาดวิทยา
 • เขตสุขภาพที่ 8
 • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดร
 • รายงานงบทดลอง
 • CASCAP
 • กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 • ระบบ MITAS
 • กรมควบคุมโรค
 • สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
 • สสจ.นครพนม
 • Long Term Care
 • OVSK
 • ระบบสารสนเทศทรัพยากรสุขภาพ
 • GIS สุขภาพ
 • ระบบงานสารบรรณ
 • ตรวจ 43 แฟ้มรายวัน
 • ส่งรายงาน E-REPORT
 • ศูนย์ปฎิบัติการการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิด
 • สปสช.เขต 8 อุดรธานี
 • โปรแกรมตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้ม
 • DSPM
 • การบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS) 2565
 • การบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS) 2563
 • SMS DashBoard 2021 (SMS) 2564
 • UPDATE JHCIS
 • การบันทึก JHCIS
 • health data center
 • สหกรณ์ สาสุขนครพนม
 • ระบบบริหารโครงการ
 • EGP
 • อีเมลภาครัฐ
 • R 506 Dashboard
 • PMQA65
 • PMQA66
 • ระบบคลังข้อมูล HT/DM
 • โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 • ระบบการโอนเงิน สปสช.
 • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ สสวท.
 • cockpit66
 • cockpit65
 • cockpit64
 • พชอ
 • การดำเนินงาน ITA 2564
 • NEHIS
 • Carbon Footprint
 • ส่งข้อมูลผ่านระบบ HDC
 • MOPH IC


 •      การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 • MOIT 1
 • MOIT 2
 • MOIT 3
 • MOIT 4
 • MOIT 5
 • MOIT 6
 • MOIT 7
 • MOIT 8
 • MOIT 9
 • MOIT 10
 • MOIT 11
 • MOIT 12
 • MOIT 13
 • MOIT 14
 • MOIT 15
 • MOIT 16
 • MOIT 17
 • MOIT 18
 • MOIT 19
 • MOIT 20
 • MOIT 21
 • MOIT 22
 • MOIT 23
 • EB 24
 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์

  901 :
  ขอเชิญ ประชุมประจำเดือน ก.พ.56 วันที่ 4 ก.พ..56 เวลา 13.00 น ณ .ห้องประชุม สสอ.ท่าอุเทน(452 reads)  
  31/01/2013
  900 :
  การสมัครe-mail.ภาครัฐขอให้ลงรหัสหน่วยงานเป็นของสสอ.ท่าอุเทน(428 reads)  
  30/01/2013
  899 :
  หนังสืออบรมผู้ช่วยแพทย์แผนไทยที่จ.เลย รพ.สต.ท่าจำปา รพ.สต.เวิน(468 reads)  
  30/01/2013
  898 :
  หนังสืออบรมผู้ช่วยแพทย์แผนไทยที่จ.เลย รพ.สต.ท่าจำปา รพ.สต.(546 reads)  
  30/01/2013
  897 :
  การสมัครMail ภาครัฐ เมื่อได้รหัส ขอให้เข้าไปLogin ภาคใน ๑๐ วัน ถ้าไม่พบการตอบกลับ ขอให้ไปดูที่ mail (504 reads)  
  25/01/2013
  896 :
  รหัสหน่วยงานที่ใช้สมัครระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP (495 reads)  
  25/01/2013
  895 :
  ขอเชิญคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพช่องปากระดับอำเภอ ประชุม วันที่ ๒๔ มกราคม ๕๖(460 reads)  
  23/01/2013
  894 :
  ส่งเอกสารประกอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ภายในวันที่ ๒๕ ม.ค.๕๖(549 reads)  
  20/01/2013
  893 :
  แจ้งผู้ป่วยตรวจตา(492 reads)  
  18/01/2013
  891 :
  การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.๑ ก(พิเศษ) ปี ๒๕๕๕(515 reads)  
  18/01/2013
  890 :
  ส่งใบเสร็จรับเงินด่วนที่สุด สำหรับรพ.สต.ที่มีรายชื่อ เพื่อชี้แจงกรรมการตรวจสอบภายใน(539 reads)  
  16/01/2013
  889 :
  รพ.สต.ที่ยังไม่ส่งรายงานงบเดือนตั้งแต่ ต.ค.- ธ.ค. ๕๕(486 reads)  
  16/01/2013
  888 :
  ขอเชิญประชุม คณะกรรมการพัฒนาช่องปาก(474 reads)  
  15/01/2013
  887 :
  ใบสมัคร mail Go thai ของเจ้าหน้าที่พัสดุ ขอให้ทุกแห่งสมัครด้วยตนเอง(501 reads)  
  11/01/2013
  886 :
  แบบประเมินผลการพัฒนางานในหน้าที่ภายหลังประชุม อบรม สัมมนา(514 reads)  
  11/01/2013
  885 :
  แบบสรุปผลจากการไปประชุม อบรม สัมมนา(539 reads)  
  11/01/2013
  883 :
  ท่านที่จะเดินทางไปจังหวัดอุดรธานี ๑๓-๑๕ ม.ค. ๕๕ส่งขออนุญาตไปราชการด่วน(453 reads)  
  11/01/2013
  881 :
  เลขที่หนังสือราชการเปลี่ยนจาก ๒๗ เป็น ๓๒(528 reads)  
  11/01/2013
  880 :
  จำนวนค่าใช้จ่ายการจัดเลี้ยงงานปีใหม่ ปี ๒๕๕๖(497 reads)  
  10/01/2013
  879 :
  ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานวัคซีน ประชุม อบรม ในวันที่ 9 ม.ค.55 ณ รพ.ท่าอุเทน(516 reads)  
  08/01/2013
  878 :
  ร่างคำสั่งทีมสหวิชาชีพประกอบ On top(472 reads)  
  07/01/2013
  877 :
  คู่มือการลงทะเบียนเจ้าหน้าที่พัสดุใรระบบ e-GP(517 reads)  
  03/01/2013
  876 :
  รายงานการประชุม๑๑/๒๕๕๕(499 reads)  
  03/01/2013
  875 :
  ขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ วันที่ ๔ มค ๒๕๕๖(532 reads)  
  03/01/2013
  874 :
  คำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเรื่องการมอบอำนาจ ตามคำสั่งที่ ๒๙๘๓/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๕(585 reads)  
  27/12/2012
  873 :
  ร่างตารางอยู่เวรปีใหม่ 2556(632 reads)  
  26/12/2012
  871 :
  ขอเชิญประชุมชี้แจงยุทธศาสตร์สัญจร ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.(543 reads)  
  26/12/2012
  870 :
  เรียน ผอ. รพ.สต.ส่งเอกสารเผยแพร่ พ.ร.บ.เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพิ่มเติม 3 ฉบับใหม่(531 reads)  
  19/12/2012
  869 :
  ขอเชิญประชุมเกณฑ์คงค้างเพื่อตั้งผังบัญชีใหม่ ในวันที่ ๒๐ ธ.ค. ๒๕๕๕(541 reads)  
  19/12/2012
  868 :
  แผนปฏิบัติการงานส่งเสริมสุขภาพปี2556(545 reads)  
  18/12/2012

   

  Total 1158 Record 39 Page : << Black [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15] 16 [17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39] Next >> << Home >>