เมนูหลัก
 • หน้าแรก
 • ข้อมูลทั่วไป
 • วิสัยทัศน์
 • บุคลากร สสอ.
 • บุคลากร โซนเหนือ
 • บุคลากร โซนกลาง
 • บุคลากร โซนใต้
 • นโยบายผู้บริหาร
 • แผนที่อำเภอ
 •      ผู้ดูแลระบบ
 • Upload
 • ประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลกลุ่มงาน
 • ผังองค์กร
 •      ระบบงานของหน่วยงาน
 • วาระการประชุมประจำเดือน
 • พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560
 • รายงานสถาการณ์ไข้เลือดออก
 • โปรแกรมการลา
 • รายงานประจำเดือน
 • ส่งข่าวเข้า Locker
 • ระเบียบต่างๆ
 • งานควบคุมภายใน
 • รายงาน EB1-EB24
 • ITA
 • บทบาทหน้าที่ สสอ.
 • แบบฟอร์มสอบสวนโรค
 • แบบฟอร์มทางราชการ
 • planfin_pcu
 • ส่งข้อมูลระบาดวิทยา
 • ส่งรายงาน
 • รพ.สต.บ้านโพน
 • รพ.สต.หาดกวน
 •      Link ระบบงานอื่น
 • กระทรวงสาธารณสุข
 • สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
 • สภาการสาธารณสุขชุมชน
 • ศูนย์ข้อมูงข่าวสารโรงพยาบาลนครพนม
 • SRRT เครือข่ายระดับตำบล
 • สถานการณ์โรคสำคัญ
 • สำนักระบาดวิทยา
 • เขตสุขภาพที่ 8
 • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดร
 • รายงานงบทดลอง
 • CASCAP
 • กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 • ระบบ MITAS
 • กรมควบคุมโรค
 • สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
 • สสจ.นครพนม
 • Long Term Care
 • OVSK
 • ระบบสารสนเทศทรัพยากรสุขภาพ
 • GIS สุขภาพ
 • ระบบงานสารบรรณ
 • ตรวจ 43 แฟ้มรายวัน
 • ส่งรายงาน E-REPORT
 • ศูนย์ปฎิบัติการการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิด
 • สปสช.เขต 8 อุดรธานี
 • โปรแกรมตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้ม
 • DSPM
 • การบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS) 2562
 • การบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS) 2563
 • SMS DashBoard 2021 (SMS) 2564
 • UPDATE JHCIS
 • การบันทึก JHCIS
 • health data center
 • สหกรณ์ สาสุขนครพนม
 • ระบบบริหารโครงการ
 • EGP
 • R 506 Dashboard
 • PMQA
 • ระบบคลังข้อมูล HT/DM
 • โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 • ระบบการโอนเงิน สปสช.
 • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ สสวท.
 • cockpit65
 • cockpit64
 • พชอ
 • การดำเนินงาน ITA 2564
 • NEHIS
 • Carbon Footprint
 • ส่งข้อมูลผ่านระบบ HDC


 •      ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
  ขณะนี้มี 7 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

  ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
       ค้นหา


  ข่าวสารประชาสัมพันธ์

  1377 :
  ขอเชิญประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563(127 reads)  
  09/11/2020
  1376 :
  ขอเชิญประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 3 กันยายน 2563(132 reads)  
  03/09/2020
  1375 :
  ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ (214 reads)  
  06/03/2020
  1374 :
  ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓(213 reads)  
  07/02/2020
  1373 :
  ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒(233 reads)  
  06/12/2019
  1372 :
  ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐(245 reads)  
  06/11/2019
  1371 :
  คำสั่งมอบอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมที่๓๔๕๕/๒๕๖๒ลว ๒๑ ต.ค. ๒๕๖๒(แก้ไข/เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)(288 reads)  
  24/10/2019
  1370 :
  คำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ที่ 3298/2562 ลว 1 ต.ค.2562(274 reads)  
  21/10/2019
  1369 :
  ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒(259 reads)  
  08/10/2019
  1368 :
  วาระการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 8/2562 ประจำเดือน สิงหาคม 2562(279 reads)  
  09/09/2019
  1367 :
  แจ้งแผนการประเมินยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒(329 reads)  
  05/08/2019
  1366 :
  วาระการประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2562 วันที่ 10 กรกฎาคม 2562(350 reads)  
  11/07/2019
  1365 :
  ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 2/2562 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 วันที่ 5 มีนาคม 2562(414 reads)  
  05/03/2019
  1364 :
  ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 1/2562(385 reads)  
  05/02/2019
  1363 :
  ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือนและรายงานการประชุมครั้งที่ 12 ธันวาคม 2561(384 reads)  
  08/01/2019
  1362 :
  แผนจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.ท่าอุเทน ปี2562(456 reads)  
  03/01/2019
  1361 :
  รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปี 2561(469 reads)  
  03/01/2019
  1360 :
  คำสั่งผู้ว่า 2789/2561 ลว.5 ตค.2561(451 reads)  
  04/12/2018
  1359 :
  คำสั่ง สป.กระทรวงสาธารณสุข 1895/2561 จ่ายเงินบำรุง(416 reads)  
  04/12/2018
  1358 :
  ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือนและรายงานการประชุมครั้งที่ 11 พฤศจิกายน 2561(295 reads)  
  04/12/2018
  1357 :
  คำสั่ง ผวจ.๓๑๒๘(544 reads)  
  14/08/2018
  1356 :
  เจตนารมณ์ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ภาษาอังกฤษ(403 reads)  
  14/08/2018
  1355 :
  รายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑(382 reads)  
  06/06/2018
  1354 :
  คำขอแก้ไขยุทธศาสตร์รอบ ๑ ปี ๒๕๖๑(ดาบชัย)(542 reads)  
  05/06/2018
  1353 :
  คำขอแก้ไขยุทธศาสตร์รอบ ๑ ปี ๒๕๖๑(514 reads)  
  05/06/2018
  1352 :
  ข้อมูลHappinomitter(565 reads)  
  28/03/2018
  1351 :
  รายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑(434 reads)  
  14/03/2018
  1350 :
  รายงานข้อร้องเรียน ๓ เดือน ปี ๒๕๖๑(593 reads)  
  09/03/2018
  1349 :
  สรุปผลงานข้อร้องเรียนปี ๒๕๖๐(584 reads)  
  09/03/2018
  1348 :
  สรุปผลงานป้องกันและปราบปรามทุจริต ๑๒ เดือน(531 reads)  
  09/03/2018

   

  Total 1149 Record 39 Page : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39] Next >> << Home >>