เมนูหลัก
 • หน้าแรก
 • ข้อมูลทั่วไป
 • วิสัยทัศน์
 • บุคลากร สสอ.
 • บุคลากร โซนเหนือ
 • บุคลากร โซนกลาง
 • บุคลากร โซนใต้
 • นโยบายผู้บริหาร
 • แผนที่อำเภอ
 •      ผู้ดูแลระบบ
 • Upload
 • ประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลกลุ่มงาน
 • ผังองค์กร
 •      ระบบงานของหน่วยงาน
 • วาระการประชุมประจำเดือน
 • พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560
 • รายงานสถาการณ์ไข้เลือดออก
 • โปรแกรมการลา
 • รายงานประจำเดือน
 • ส่งข่าวเข้า Locker
 • ระเบียบต่างๆ
 • งานควบคุมภายใน
 • รายงาน EB1-EB24
 • ITA
 • บทบาทหน้าที่ สสอ.
 • แบบฟอร์มสอบสวนโรค
 • แบบฟอร์มทางราชการ
 • planfin_pcu
 • ส่งข้อมูลระบาดวิทยา
 • ส่งรายงาน
 • รพ.สต.บ้านโพน
 • รพ.สต.หาดกวน
 •      Link ระบบงานอื่น
 • กระทรวงสาธารณสุข
 • สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
 • สภาการสาธารณสุขชุมชน
 • ศูนย์ข้อมูงข่าวสารโรงพยาบาลนครพนม
 • SRRT เครือข่ายระดับตำบล
 • สถานการณ์โรคสำคัญ
 • สำนักระบาดวิทยา
 • เขตสุขภาพที่ 8
 • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดร
 • รายงานงบทดลอง
 • CASCAP
 • กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 • ระบบ MITAS
 • กรมควบคุมโรค
 • สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
 • สสจ.นครพนม
 • Long Term Care
 • OVSK
 • ระบบสารสนเทศทรัพยากรสุขภาพ
 • GIS สุขภาพ
 • ระบบงานสารบรรณ
 • ตรวจ 43 แฟ้มรายวัน
 • ส่งรายงาน E-REPORT
 • ศูนย์ปฎิบัติการการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิด
 • สปสช.เขต 8 อุดรธานี
 • โปรแกรมตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้ม
 • DSPM
 • การบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS) 2562
 • การบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS) 2563
 • SMS DashBoard 2021 (SMS) 2564
 • UPDATE JHCIS
 • การบันทึก JHCIS
 • health data center
 • สหกรณ์ สาสุขนครพนม
 • ระบบบริหารโครงการ
 • EGP
 • R 506 Dashboard
 • PMQA
 • ระบบคลังข้อมูล HT/DM
 • โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 • ระบบการโอนเงิน สปสช.
 • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ สสวท.
 • cockpit63
 • cockpit64
 • พชอ
 • การดำเนินงาน ITA 2564
 • NEHIS
 • Carbon Footprint
 • ส่งข้อมูลผ่านระบบ HDC


 •      ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
  ขณะนี้มี 6 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

  ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
       ค้นหา


  ข่าวสารประชาสัมพันธ์

  1215 :
  จัดทำคำสั่งกลั่นกรองผลการประเมินพนักงานกระทรวง ส่งภายใน ๒๐ มิ.ย.๕๗(437 reads)  
  12/06/2014
  1213 :
  แจ้งให้ดำเนินการประเมินสมรรถนะ อสม.2557(420 reads)  
  12/06/2014
  1212 :
  อบรมจัดทำเอกสารวิชาการเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น ๑๙-๒๐ มิ.ย. ๕๗ ห้องประชุม สสจ.นพ(396 reads)  
  11/06/2014
  1211 :
  KPI setting KPI detailing เหลือ รพ.สต.พะทาย เวินพระบาท ยังไม่ส่ง(463 reads)  
  11/06/2014
  1210 :
  แผนการออกตรวจสอบภายใน คปสอ.ท่าอุเทน รอบ ๒ ปี ๕๗(354 reads)  
  08/06/2014
  1209 :
  ด่วน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง ประชุม Service Plan เขตบริการสุขภาพที่ ๘ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมนครพนม(411 reads)  
  05/06/2014
  1208 :
  อสม.ใหม่ จะให้แทน อสม.เก่า คือใคร ลง มาให้ด้วยครับ(412 reads)  
  04/06/2014
  1207 :
  ใบลาพักผ่อน(420 reads)  
  03/06/2014
  1206 :
  ใบขออนุญาตจัดประชุมอบรม(407 reads)  
  03/06/2014
  1205 :
  รายงานการประชุมประจำเดือนที่๔/๒๕๕๗(362 reads)  
  01/06/2014
  1204 :
  ขอเชิญประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2557 2 มื.ย.57 สสอ.ท่าอุเทน 08.30 น(363 reads)  
  29/05/2014
  1203 :
  Licesne 57(420 reads)  
  19/05/2014
  1202 :
  Diver เครื่องอ่าน Smart Card IRIS(411 reads)  
  19/05/2014
  1201 :
  โปรแกรมตรวจสอบสิทธิผ่าน Smart card UC Authen 2.1(417 reads)  
  19/05/2014
  1200 :
  Profile Checklist เป้าประสงค์ 7,(515 reads)  
  15/05/2014
  1199 :
  แบบChecklist รอบ 2 ปี 2557 ตัวชี้วัด 5.1 / 5.2/ 6.1 / 9.1(428 reads)  
  11/05/2014
  1198 :
  จัดสรรจำนวน อสม. อบรม อสมช.ปี 2557 วันที่ 15-16 พ.ค.2557 แต่ละเครือข่ายรับเงิน วันที่ 12 พ.ค.2557(ค่(417 reads)  
  10/05/2014
  1197 :
  แจ้งประชุม KPI Checklist 12 พ.ค.2557(414 reads)  
  08/05/2014
  1196 :
  หนังสือแจ้งการเบิกจ่ายเงินช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557 ที่ใช้อ้างและแนบมาพร้อมหลักฐาน(412 reads)  
  06/05/2014
  1195 :
  เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง ส่งรายงานบัญชีเกณฑ์คงค้างในวันที่ื๗ พ.ค.๕๗(388 reads)  
  02/05/2014
  1194 :
  เรียน ผอ.รพ.สต.หนองเทา ให้นำเอกสารหลักฐานการเงินการบัญชีเข้าตรวจสอบโดยคณะทำงาน(408 reads)  
  02/05/2014
  1192 :
  รายงานการประชุมประจำเดือนที่๓/๒๕๕๗แก้ไข(570 reads)  
  30/04/2014
  1190 :
  เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่งแจ้งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทุกคนร่วมลงคะแนนคัดเลือกตัวแทน เวลา13.00-15.00 น.ที(525 reads)  
  29/04/2014
  1189 :
  ขอเชิญประชุม ประจำเดือน ๑ พ.ค.๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.(370 reads)  
  28/04/2014
  1188 :
  ปฐมนืเทศข้าราชการใหม่ นางสาวอัฉราพรรณ ภะวะ(410 reads)  
  18/04/2014
  1187 :
  ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล การสำรวจพฤติกรรมสุขภาพ ผ่านโปรแกรม HBSS .ให้เสร็จภายใน ก.ค.57(463 reads)  
  18/04/2014
  1186 :
  ส่งแบบศึกษาการบันทึกข้อมูล มาตรฐานสุขศึกษา ผ่าน WEBกองสุขศึกษา(417 reads)  
  18/04/2014
  1185 :
  รายงานการประชุม๒ /๒๕๕๗(419 reads)  
  06/04/2014
  1184 :
  รายงานการประชุม๒ /๒๕๕๗(365 reads)  
  06/04/2014
  1183 :
  รายงานการประชุม๒ /๒๕๕๗(401 reads)  
  06/04/2014

   

  Total 1149 Record 39 Page : << Black [1][2][3][4][5] 6 [7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39] Next >> << Home >>