เมนูหลัก
 • หน้าแรก
 • ข้อมูลทั่วไป
 • วิสัยทัศน์
 • บุคลากร สสอ.
 • บุคลากร โซนเหนือ
 • บุคลากร โซนกลาง
 • บุคลากร โซนใต้
 • นโยบายผู้บริหาร
 • แผนที่อำเภอ
 •      ผู้ดูแลระบบ
 • Upload
 • ประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลกลุ่มงาน
 • ผังองค์กร
 •      ระบบงานของหน่วยงาน
 • วาระการประชุมประจำเดือน
 • พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560
 • รายงานสถาการณ์ไข้เลือดออก
 • โปรแกรมการลา
 • รายงานประจำเดือน
 • ส่งข่าวเข้า Locker
 • ระเบียบต่างๆ
 • งานควบคุมภายใน
 • รายงาน EB1-EB24
 • ITA
 • บทบาทหน้าที่ สสอ.
 • แบบฟอร์มสอบสวนโรค
 • แบบฟอร์มทางราชการ
 • planfin_pcu
 • ส่งข้อมูลระบาดวิทยา
 • ส่งรายงาน
 • รพ.สต.บ้านโพน
 • รพ.สต.หาดกวน
 •      Link ระบบงานอื่น
 • กระทรวงสาธารณสุข
 • สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
 • สภาการสาธารณสุขชุมชน
 • ศูนย์ข้อมูงข่าวสารโรงพยาบาลนครพนม
 • SRRT เครือข่ายระดับตำบล
 • สถานการณ์โรคสำคัญ
 • สำนักระบาดวิทยา
 • เขตสุขภาพที่ 8
 • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดร
 • รายงานงบทดลอง
 • CASCAP
 • กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 • ระบบ MITAS
 • กรมควบคุมโรค
 • สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
 • สสจ.นครพนม
 • Long Term Care
 • OVSK
 • ระบบสารสนเทศทรัพยากรสุขภาพ
 • GIS สุขภาพ
 • ระบบงานสารบรรณ
 • ตรวจ 43 แฟ้มรายวัน
 • ส่งรายงาน E-REPORT
 • ศูนย์ปฎิบัติการการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิด
 • สปสช.เขต 8 อุดรธานี
 • โปรแกรมตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้ม
 • DSPM
 • การบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS) 2562
 • การบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS) 2563
 • SMS DashBoard 2021 (SMS) 2564
 • UPDATE JHCIS
 • การบันทึก JHCIS
 • health data center
 • สหกรณ์ สาสุขนครพนม
 • ระบบบริหารโครงการ
 • EGP
 • R 506 Dashboard
 • PMQA
 • ระบบคลังข้อมูล HT/DM
 • โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 • ระบบการโอนเงิน สปสช.
 • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ สสวท.
 • cockpit65
 • cockpit64
 • พชอ
 • การดำเนินงาน ITA 2564
 • NEHIS
 • Carbon Footprint
 • ส่งข้อมูลผ่านระบบ HDC


 •      ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
  ขณะนี้มี 9 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

  ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
       ค้นหา


  ข่าวสารประชาสัมพันธ์

  1250 :
  แบบสรุปครุภัณฑ์ชำรุดและราคากลาง(427 reads)  
  27/10/2014
  1249 :
  เอกสารตัวอย่างและขั้นตอนการจำหน่ายคุรุภัณฑ์ชำรุด ปี 2557 ซึ่งรพ.สต.ต้องดำเนินการเอง(479 reads)  
  27/10/2014
  1248 :
  ส่งแผนออกตรวจ ครุภัณฑ์ คงเหลือ ประจำปี 2557(416 reads)  
  24/10/2014
  1247 :
  รายงานการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๗(428 reads)  
  05/10/2014
  1246 :
  หนังสือเชิญวิทยากรค่ายปรับเปลี่ยน ค่าย 3/57(424 reads)  
  10/09/2014
  1245 :
  รายงานการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ ใช้ประชุม ๘ ก.ย.๒๕๕๗(403 reads)  
  07/09/2014
  1244 :
  แจ้ง ผู้ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง ประชุมเตรียมความพร้อม AEC ๙ กันยายน ๒๕๕๗(443 reads)  
  05/09/2014
  1243 :
  ขอเชิญประชุมประจำเดือน ๘ กันยายน ๒๕๕๗(418 reads)  
  01/09/2014
  1242 :
  ขอเชิญประชุมการใช้โปรแกรม JHCIS .ในวันที่ ๒๗- ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมฟอร์จูนริเวอร์วิว(420 reads)  
  25/08/2014
  1241 :
  ผลการประเมินยุทธศาสตร์ รอบ ๒ ปี ๒๕๕๗(455 reads)  
  19/08/2014
  1240 :
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก หัวหน้าสถานีอนามัย ระดับ 8(431 reads)  
  15/08/2014
  1239 :
  ขอเชิญประชุมวิทยากร ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรุ่นที่ 1/2557(408 reads)  
  14/08/2014
  1238 :
  รพ.สต.ที่คีย์ e-gp ไม่แล้วเสร็จกรุณาเร่งดำเนินการด้วย(410 reads)  
  05/08/2014
  1237 :
  รายงานการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗(444 reads)  
  04/08/2014
  1234 :
  ตัวอย่างการขออนุมัติซื้อหรือจ้างในวงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท และไม่ได้คีย์ E-GP(443 reads)  
  02/08/2014
  1233 :
  ตัวอย่างการขออนุมัติซื้อหรือจ้างในวงเงินเกิน ๕,๐๐๐ บาท และไจะต้องคีย์ E-GP(410 reads)  
  02/08/2014
  1230 :
  ขอเชิญประชุม คปสอ.5 ส.ค.2557(404 reads)  
  01/08/2014
  1229 :
  ขอเชิญประชุม ประจำเดือน 4 ส.ค.2557(420 reads)  
  01/08/2014
  1228 :
  ตาราง 4 มิติ รอบ 2 ปี 2557(434 reads)  
  18/07/2014
  1227 :
  สำรวจความผาสุกรอบที่ ๒ ก่อนออกตรวจประเมิน ผลการประเมินรอบ๒ ต้องเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕(586 reads)  
  16/07/2014
  1226 :
  ขอเชิญ ผอ.รพ.สต.พะทาย ไชยบุรี รามราช เข้าร่วมประชุม(417 reads)  
  16/07/2014
  1225 :
  แก้ไขปก รายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๗(413 reads)  
  07/07/2014
  1223 :
  ขอเชิญประชุมประจำเดือน ๖/๒๕๕๗ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗(436 reads)  
  30/06/2014
  1222 :
  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการ ด่วนภายในวันที่่ ๔ กรกฎาคม ๕๗(489 reads)  
  26/06/2014
  1221 :
  ส่งเอกสารการควบุมภายในภายในวันที่ ๑๕ กรกฏาคม ๒๕๕๗(361 reads)  
  25/06/2014
  1220 :
  แจ้งแนวทางการนำเสนอ LTC(465 reads)  
  25/06/2014
  1219 :
  พ.สต.พะทาย หาดกวน หนองเทา แจ้ง อสม.ใหม่ตามรายชื่อด้วยว่าทดแทนใคร หรือเพิ่มโดยไม่มีทดแทน(411 reads)  
  23/06/2014
  1218 :
  แจ้งรายชื่อชุดปฏิบัติการมวลชน ตำบลต่างๆ(468 reads)  
  19/06/2014
  1217 :
  เชิญประชุม คปสอ.ท่าอุเทน ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม สนง.สสอ.ท่าอุเทน(375 reads)  
  19/06/2014
  1216 :
  การเปลี่ยนเวรยามให้เสนอ สสอ.อนุมัติ(411 reads)  
  12/06/2014

   

  Total 1149 Record 39 Page : << Black [1][2][3][4] 5 [6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39] Next >> << Home >>