เมนูหลัก
 • หน้าแรก
 • ข้อมูลทั่วไป
 • วิสัยทัศน์
 • บุคลากร สสอ.
 • บุคลากร โซนเหนือ
 • บุคลากร โซนกลาง
 • บุคลากร โซนใต้
 • นโยบายผู้บริหาร
 • แผนที่อำเภอ
 •      ผู้ดูแลระบบ
 • Upload
 • ประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลกลุ่มงาน
 • ผังองค์กร
 •      ระบบงานของหน่วยงาน
 • วาระการประชุมประจำเดือน
 • พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560
 • รายงานสถาการณ์ไข้เลือดออก
 • โปรแกรมการลา
 • รายงานประจำเดือน
 • ส่งข่าวเข้า Locker
 • ระเบียบต่างๆ
 • งานควบคุมภายใน
 • รายงาน EB1-EB24
 • ITA
 • บทบาทหน้าที่ สสอ.
 • แบบฟอร์มสอบสวนโรค
 • แบบฟอร์มทางราชการ
 • planfin_pcu
 • ส่งข้อมูลระบาดวิทยา
 • ส่งรายงาน
 • รพ.สต.บ้านโพน
 • รพ.สต.หาดกวน
 •      Link ระบบงานอื่น
 • กระทรวงสาธารณสุข
 • สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
 • สภาการสาธารณสุขชุมชน
 • ศูนย์ข้อมูงข่าวสารโรงพยาบาลนครพนม
 • SRRT เครือข่ายระดับตำบล
 • สถานการณ์โรคสำคัญ
 • สำนักระบาดวิทยา
 • เขตสุขภาพที่ 8
 • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดร
 • รายงานงบทดลอง
 • CASCAP
 • กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 • ระบบ MITAS
 • กรมควบคุมโรค
 • สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
 • สสจ.นครพนม
 • Long Term Care
 • OVSK
 • ระบบสารสนเทศทรัพยากรสุขภาพ
 • GIS สุขภาพ
 • ระบบงานสารบรรณ
 • ตรวจ 43 แฟ้มรายวัน
 • ส่งรายงาน E-REPORT
 • ศูนย์ปฎิบัติการการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิด
 • สปสช.เขต 8 อุดรธานี
 • โปรแกรมตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้ม
 • DSPM
 • การบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS) 2562
 • การบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS) 2563
 • SMS DashBoard 2021 (SMS) 2564
 • UPDATE JHCIS
 • การบันทึก JHCIS
 • health data center
 • สหกรณ์ สาสุขนครพนม
 • ระบบบริหารโครงการ
 • EGP
 • R 506 Dashboard
 • PMQA
 • ระบบคลังข้อมูล HT/DM
 • โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 • ระบบการโอนเงิน สปสช.
 • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ สสวท.
 • cockpit65
 • cockpit64
 • พชอ
 • การดำเนินงาน ITA 2564
 • NEHIS
 • Carbon Footprint
 • ส่งข้อมูลผ่านระบบ HDC


 •      ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
  ขณะนี้มี 5 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

  ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
       ค้นหา


  ข่าวสารประชาสัมพันธ์

  1149 :
  สรุปสมรรถนะพร้อมหนังสือนำส่งส่ง สสอ.ภายในวันที่ ๓ มี.ค.๕๗(417 reads)  
  27/02/2014
  1147 :
  ขอเชิญประชุมงาน คบส.(439 reads)  
  12/02/2014
  1146 :
  ขอเชิญประชุม คปสอ.วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗(414 reads)  
  10/02/2014
  1145 :
  ขอเชิญ ผอ.รพ.สต.ประชุม รพ.สต.ติดดาว ๑๑ ก.พ. ๒๕๕๗ (๐๙.๐๐น.)(425 reads)  
  10/02/2014
  1143 :
  แนวทางการตรวจประเมิน ตัวชี้วัดที่ 3.2/3.3 ปี 2557 (งาน คบส.)(458 reads)  
  07/02/2014
  1142 :
  ..ให้ประเมินงานสมาธิบำบัดในพ.สต. ส่ง 19 ก.พ.2557(416 reads)  
  07/02/2014
  1141 :
  รายงานการประชุม ๑๒/๒๕๕๖(440 reads)  
  06/02/2014
  1140 :
  รับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรกระทรวงสาธารณสุข ปี 2557(415 reads)  
  05/02/2014
  1139 :
  การจัดทำบัญชีเกณฑ์คงค้าง ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗(381 reads)  
  03/02/2014
  1138 :
  ขอเชิญประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์. 2557 วันที่ 6 ก.พ.57(421 reads)  
  03/02/2014
  1137 :
  บัญชีแนบท้ายคำสั่งจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข(426 reads)  
  31/01/2014
  1136 :
  คำสั่งจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข(446 reads)  
  31/01/2014
  1135 :
  เอกสารใบรับใบสำคํญในการใช้เงินยืม แนบเอกสารใบยืม(446 reads)  
  28/01/2014
  1134 :
  สำรวจความต้องการอุปกรณ์ อสม. (444 reads)  
  23/01/2014
  1133 :
  ขอเชิญประชุมและตั้งระบบผังบัญชีใหม่ในรายงานเกณฑ์คงค้าง ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗(434 reads)  
  14/01/2014
  1132 :
  แผนการออกตรวจสอบภายใน คปสอ.ท่าอุเทน ปี 57(508 reads)  
  07/01/2014
  1131 :
  แผนออกวัดวัดตัวตัดชุด อสม.(382 reads)  
  05/01/2014
  1130 :
  รายงานการประชุม ๑๑/๒๕๕๖(424 reads)  
  01/01/2014
  1129 :
  ขอเชิญประชุมประจำเดือน มกราคม. 2557 วันที่ 2 ม.ค..57(371 reads)  
  27/12/2013
  1127 :
  ให้ตรวจร้านค้าและส่ง สสอ.ท่าอุเทน 20 มค.2557 (404 reads)  
  24/12/2013
  1126 :
  ขอเชิญร่วมกิจกรรมฝึกเต้นเปิดงานกีฬา สาธาณสุข ปี 2556(428 reads)  
  23/12/2013
  1125 :
  หนังสือเชิญประชุมงาน EPI และ OV(406 reads)  
  18/12/2013
  1124 :
  ไฟล์ MOU รพ.สต. ปี ๒๕๕๗ ที่ ผอ.จะต้อง ปรับใช้กับ จนท.(477 reads)  
  16/12/2013
  1123 :
  ส่งสัยญญาจ้าง พกส.ด่วนที่สุด ภายในวันที่ 16 ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา 08.30-12.00 o"(490 reads)  
  13/12/2013
  1122 :
  แบบลงเวลาปฎิบัติราชการ และการอยู่เวรยามนอกเวลาวันหยุด(427 reads)  
  10/12/2013
  1121 :
  รพ.สต.ที่ขาดส่งใบเสร็จรับเงิน(371 reads)  
  09/12/2013
  1120 :
  ขอเชิญประชุม คปสอ.วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖(464 reads)  
  05/12/2013
  1119 :
  รายงานการประชุม ๑๐/๒๕๕๖(517 reads)  
  03/12/2013
  1118 :
  ขอเชิญประชุมประจำเดือน ธ.ค. 2556 วันที่ 3 ธ.ค.56(407 reads)  
  29/11/2013
  1117 :
  ขอข้อมูลรับจ่าย ของ รพ.สต.ปี ๒๕๕๖ ทุกแห่งส่งอำเภอภายใน ๒๙ พ.ย. ๕๖(402 reads)  
  25/11/2013

   

  Total 1149 Record 39 Page : << Black [1][2][3][4][5][6][7] 8 [9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39] Next >> << Home >>