เมนูหลัก
 • หน้าแรก
 • ข้อมูลทั่วไป
 • วิสัยทัศน์
 • บุคลากร สสอ.
 • บุคลากร โซนเหนือ
 • บุคลากร โซนกลาง
 • บุคลากร โซนใต้
 • นโยบายผู้บริหาร
 • แผนที่อำเภอ
 •      ผู้ดูแลระบบ
 • Upload
 • ประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลกลุ่มงาน
 • ผังองค์กร
 •      ระบบงานของหน่วยงาน
 • วาระการประชุมประจำเดือน
 • พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560
 • รายงานสถาการณ์ไข้เลือดออก
 • โปรแกรมการลา
 • รายงานประจำเดือน
 • ส่งข่าวเข้า Locker
 • ระเบียบต่างๆ
 • งานควบคุมภายใน
 • รายงาน EB1-EB24
 • ITA
 • บทบาทหน้าที่ สสอ.
 • แบบฟอร์มสอบสวนโรค
 • แบบฟอร์มทางราชการ
 • planfin_pcu
 • ส่งข้อมูลระบาดวิทยา
 • ส่งรายงาน
 • รพ.สต.บ้านโพน
 • รพ.สต.หาดกวน
 •      Link ระบบงานอื่น
 • กระทรวงสาธารณสุข
 • สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
 • สภาการสาธารณสุขชุมชน
 • ศูนย์ข้อมูงข่าวสารโรงพยาบาลนครพนม
 • SRRT เครือข่ายระดับตำบล
 • สถานการณ์โรคสำคัญ
 • สำนักระบาดวิทยา
 • เขตสุขภาพที่ 8
 • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดร
 • รายงานงบทดลอง
 • CASCAP
 • กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 • ระบบ MITAS
 • กรมควบคุมโรค
 • สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
 • สสจ.นครพนม
 • Long Term Care
 • OVSK
 • ระบบสารสนเทศทรัพยากรสุขภาพ
 • GIS สุขภาพ
 • ระบบงานสารบรรณ
 • ตรวจ 43 แฟ้มรายวัน
 • ส่งรายงาน E-REPORT
 • ศูนย์ปฎิบัติการการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิด
 • สปสช.เขต 8 อุดรธานี
 • โปรแกรมตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้ม
 • DSPM
 • การบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS) 2565
 • การบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS) 2563
 • SMS DashBoard 2021 (SMS) 2564
 • UPDATE JHCIS
 • การบันทึก JHCIS
 • health data center
 • สหกรณ์ สาสุขนครพนม
 • ระบบบริหารโครงการ
 • EGP
 • R 506 Dashboard
 • PMQA
 • ระบบคลังข้อมูล HT/DM
 • โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 • ระบบการโอนเงิน สปสช.
 • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ สสวท.
 • cockpit65
 • cockpit64
 • พชอ
 • การดำเนินงาน ITA 2564
 • NEHIS
 • Carbon Footprint
 • ส่งข้อมูลผ่านระบบ HDC
 • MOPH IC


 •      การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 • MOIT 1
 • MOIT 2
 • MOIT 3
 • MOIT 4
 • MOIT 5
 • MOIT 6
 • MOIT 7
 • MOIT 8
 • MOIT 9
 • MOIT 10
 • MOIT 11
 • MOIT 12
 • MOIT 13
 • MOIT 14
 • MOIT 15
 • MOIT 16
 • MOIT 17
 • MOIT 18
 • MOIT 19
 • MOIT 20
 • MOIT 21
 • MOIT 22
 • MOIT 23
 • EB 24
 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์

  1022 :
  ใบควบคุมงบประมาณ(งบ รพ.สต.) ให้ใช้แบบที่แนบมานี้ เพราะจะต้องลง เลขที่โครงการ และเลขคุมสัญญา(437 reads)  
  15/05/2013
  1021 :
  ด่วนที่สุด ส่งรายละเอียดลูกจ้างชั่วคราวเพิ่มเติม ภายใน ๑๗ พ.ค. ๕๖(512 reads)  
  15/05/2013
  1020 :
  รายงานกิจกรรมรณรงค์ไข้เลือดออก DHF 2 DHF 5 ส่งทุกวันพฤหัส(495 reads)  
  15/05/2013
  1019 :
  ขอเชิญประชุม การจัดทำรายงานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่ ๑๕ พ.ค.๕๖(438 reads)  
  14/05/2013
  1018 :
  การจัดทำรายงานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ในงบ รพ.สต.ต้องผ่าน GFMIS(464 reads)  
  11/05/2013
  1017 :
  เลื่อนการส่งรายงานเกณฑ์คงค้างจากวันที่ ๑๕ พ.ค.๕๖ เป็นวันที่ ๑๖ พ.ค. ๕๖(461 reads)  
  11/05/2013
  1016 :
  ด่วนที่สุด เรื่อง การบริหารงบประมาณเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณพัฒนา รพ.สต.(466 reads)  
  09/05/2013
  1015 :
  แก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบe-GP ใหม่ให้ชัดเจน(482 reads)  
  08/05/2013
  1013 :
  การจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ในระบบรายงาน e-GP ที่ยกเว้น มี ๒ เรื่อง(471 reads)  
  08/05/2013
  1012 :
  ขอสนับสนุน วิทยากรค่ายปรับเปลี่ยน รุ่นที่ 3 เรียนผอ.รพ.สต.ต่อไปนี้(ดูรายละเอียด)(468 reads)  
  07/05/2013
  1011 :
  lส่งรายงานเกณฑ์คงค้าง วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป(498 reads)  
  07/05/2013
  1010 :
  เงินจัดสรรค่าตอบแทนฉบับ 4,6 ของ รพ.สต. ปี 55(494 reads)  
  07/05/2013
  1009 :
  ตัวอย่างแบบบันทึกข้อความที่ถูกต้อง(515 reads)  
  03/05/2013
  1008 :
  หลักเกณฑ์กาเบิกจ่ายค่าตอบแทน ฉบับที่ ๘,๙(495 reads)  
  03/05/2013
  1006 :
  สรุปการลาของเจ้าหน้าที่เดือนเมษายน ๒๕๕๖ (533 reads)  
  03/05/2013
  1005 :
  แบบฟอร์ม นสค.จาก โพธิ์หมากแข้ อ.งบึงโขงหลง(557 reads)  
  02/05/2013
  1004 :
  คำสั่ง สสอ.ท่าอุเทน เรื่อง ติดตามการอยู่เวรยามรักษาพยาบาลนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ(506 reads)  
  02/05/2013
  1003 :
  แบบควบคุมกำกับตัดยอดงบประมาณปี ๒๕๕๖ งบพัฒนา รพ.สต.(496 reads)  
  02/05/2013
  1002 :
  รายงานการประชุม๓/๒๕๕๖(477 reads)  
  01/05/2013
  1001 :
  -ขอให้ รพ.สต. 9 แห่ง ส่ง คำสั่งเวรยามรักษาสถานที่ราชการเดือน พ.ค.ด่วนครับ(723 reads)  
  29/04/2013
  1000 :
  ขอเชิญ ประชุมประจำเดือน พ.ค.56 วันที่ 1 พ.ค.56 เวลา 08.00 น ณ .ห้องประชุม สสอ.ท่าอุเทน(512 reads)  
  29/04/2013
  999 :
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการฟื้นฟูวิชาการและฝึกปฏิบัติ การตรวจวินิจฉัยพยาธิ (485 reads)  
  26/04/2013
  998 :
  ด่วนที่สุด การป้องกันและควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก ปี ๒๕๕๖(502 reads)  
  26/04/2013
  997 :
  การป้องกันและควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก ปี ๒๕๕๖ สำเนาหนังสือส่งให้ทุกส่วนราชการในพื้นที่ด่วนด้วยคร(495 reads)  
  26/04/2013
  996 :
  ขอเชิญร่วมศึกษาดูงาน ๒๖ เม.ย.๒๕๕๖(525 reads)  
  24/04/2013
  995 :
  ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุม NCD Board(556 reads)  
  23/04/2013
  994 :
  ขอเชิญประชุม NCD นำเสนอผลงาน(546 reads)  
  22/04/2013
  993 :
  คู่มือการแก้ไขเอกสารในระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-GP การบริหารสัญญา(496 reads)  
  21/04/2013
  992 :
  หนังสือเชิญผู้รับผิดชอบงานวัณโรค ประชุมพร้อมกันที่ สสอ.ท่าอุเทน วันที่ 19 เมษายน 2556(502 reads)  
  18/04/2013
  991 :
  แจ้งผู้ร่วมฟังบรรยายโครงการ กบข.สมาชิกสัมพันธ์สัญจร วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖(519 reads)  
  18/04/2013

   

  Total 1150 Record 39 Page : << Black [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11] 12 [13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39] Next >> << Home >>