เมนูหลัก
 • หน้าแรก
 • ข้อมูลทั่วไป
 • วิสัยทัศน์
 • บุคลากร สสอ.
 • บุคลากร โซนเหนือ
 • บุคลากร โซนกลาง
 • บุคลากร โซนใต้
 • นโยบายผู้บริหาร
 • แผนที่อำเภอ
 •      ผู้ดูแลระบบ
 • Upload
 • ประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลกลุ่มงาน
 • ผังองค์กร
 •      ระบบงานของหน่วยงาน
 • วาระการประชุมประจำเดือน
 • พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560
 • รายงานสถาการณ์ไข้เลือดออก
 • โปรแกรมการลา
 • รายงานประจำเดือน
 • ส่งข่าวเข้า Locker
 • ระเบียบต่างๆ
 • งานควบคุมภายใน
 • รายงาน EB1-EB24
 • ITA
 • บทบาทหน้าที่ สสอ.
 • แบบฟอร์มสอบสวนโรค
 • แบบฟอร์มทางราชการ
 • planfin_pcu
 • ส่งข้อมูลระบาดวิทยา
 • ส่งรายงาน
 • รพ.สต.บ้านโพน
 • รพ.สต.หาดกวน
 •      Link ระบบงานอื่น
 • กระทรวงสาธารณสุข
 • สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
 • สภาการสาธารณสุขชุมชน
 • ศูนย์ข้อมูงข่าวสารโรงพยาบาลนครพนม
 • SRRT เครือข่ายระดับตำบล
 • สถานการณ์โรคสำคัญ
 • สำนักระบาดวิทยา
 • เขตสุขภาพที่ 8
 • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดร
 • รายงานงบทดลอง
 • CASCAP
 • กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 • ระบบ MITAS
 • กรมควบคุมโรค
 • สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
 • สสจ.นครพนม
 • Long Term Care
 • OVSK
 • ระบบสารสนเทศทรัพยากรสุขภาพ
 • GIS สุขภาพ
 • ระบบงานสารบรรณ
 • ตรวจ 43 แฟ้มรายวัน
 • ส่งรายงาน E-REPORT
 • ศูนย์ปฎิบัติการการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิด
 • สปสช.เขต 8 อุดรธานี
 • โปรแกรมตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้ม
 • DSPM
 • การบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS) 2562
 • การบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS) 2563
 • SMS DashBoard 2021 (SMS) 2564
 • UPDATE JHCIS
 • การบันทึก JHCIS
 • health data center
 • สหกรณ์ สาสุขนครพนม
 • ระบบบริหารโครงการ
 • EGP
 • R 506 Dashboard
 • PMQA
 • ระบบคลังข้อมูล HT/DM
 • โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 • ระบบการโอนเงิน สปสช.
 • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ สสวท.
 • cockpit63
 • cockpit64
 • พชอ
 • การดำเนินงาน ITA 2564
 • NEHIS
 • Carbon Footprint
 • ส่งข้อมูลผ่านระบบ HDC


 •      ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
  ขณะนี้มี 6 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

  ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
       ค้นหา


  ข่าวสารประชาสัมพันธ์

  1084 :
  แบบ checklist 7.1..7.2 7.3(439 reads)  
  15/08/2013
  1083 :
  การอบรมโปรแกรม myAccount ในงานการเงินการบัญชี 9 กันยายน2556ท(466 reads)  
  15/08/2013
  1082 :
  ด่วนที่สุด เรื่อง การออกตรวจประเมินการจัดทำบัญชีของหน่วยบริการ(449 reads)  
  15/08/2013
  1081 :
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข(449 reads)  
  15/08/2013
  1078 :
  แจ้ง รพ.สต.ทุกแห่ง ส่งรายงานเกณฑ์คงค้างวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖(431 reads)  
  13/08/2013
  1077 :
  แผนประเมินรอบ ๒ ปี ๒๕๕๖(465 reads)  
  12/08/2013
  1076 :
  ประเมินตนเอง 4 มิติ รอบ 2 ปี 2556(488 reads)  
  12/08/2013
  1075 :
  แจ้ง ผอ.รพ.สต.ประเมินลูกจ้างตามเอกสารหมายเลข ๑ แล้วส่งอำเภอภายในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖(502 reads)  
  09/08/2013
  1074 :
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข(430 reads)  
  09/08/2013
  1073 :
  การจัดลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายเดือนเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข(425 reads)  
  09/08/2013
  1072 :
  แบบประเมินตัวชี้วัดยุทธฯรอบ ๒ ปี ๒๕๕๖ จาก จว.(493 reads)  
  08/08/2013
  1071 :
  ขอเชิญหมอพื้นบ้านอบรม 5 คน เรียน ผอ.พ.สต.ที่เกี่ยวข้อง(431 reads)  
  02/08/2013
  1070 :
  หนังสือขอความร่วมมือเตรียมรับประเมิน รพ.สต.ติดดาว(PCA)(449 reads)  
  02/08/2013
  1069 :
  รายงานการประชุม๖/๒๕๕๖(449 reads)  
  02/08/2013
  1068 :
  ขอเชิญประชุมอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายงานวิชาการจากงานประจำสู่งานวิจัย R2R(446 reads)  
  01/08/2013
  1067 :
  แผนและแนวทางประเมินยุทธ์ฯ รอบ ๒/๒๕๕๖ ทีม จว.(463 reads)  
  01/08/2013
  1066 :
  ขอเชิญประจำเดือน ครั้งที่ ๗ ปี ๒๕๕๖ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖(650 reads)  
  30/07/2013
  1065 :
  แบบแสดงเจตนาเพื่อขอรับการประเมินเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข(486 reads)  
  26/07/2013
  1064 :
  รายชื่อคณะกรรมการประเมินลูกจ้างชั่วคราวในองค์ประกอบที่ ๓คุณลักษณะและความเหมาะสมกับตำแหน่ง(488 reads)  
  26/07/2013
  1063 :
  แจ้งแนวทางหลักเกณฑ์การประเมินลูกจ้างชั่วคราว(474 reads)  
  26/07/2013
  1062 :
  ส่งแบบแสดงเจตนาของลูกจ้างชั่วคราวเพื่อขอรับการประเมินเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข(447 reads)  
  26/07/2013
  1061 :
  รพ.สต.ติดดาวเวอร์ชั่นเต็ม(482 reads)  
  25/07/2013
  1060 :
  คะแนนประกวดอำเภอควบคุมโรคฯ(466 reads)  
  24/07/2013
  1059 :
  เรียน ผอ.บ้านกลาง ดอนแดง บ้านม่วง และหนองไฮ(497 reads)  
  17/07/2013
  1058 :
  คู่มือไข้เลือดออก(452 reads)  
  15/07/2013
  1057 :
  แจ้งเงินคาบริการงานแพทย์แผนไทยงวดที่ 1 ให้ออกใบเสร็จด้วย(516 reads)  
  15/07/2013
  1056 :
  เกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว ล่าสุด(510 reads)  
  14/07/2013
  1055 :
  แนวทางงานสสม. การเบิกจ่ายงบสนับสนุนจาก อปท.มบ.ละ 10,000(479 reads)  
  13/07/2013
  1054 :
  ส่งรายงานเกณฑ์คงค้างในวันพุธ ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าอุเทนอ(398 reads)  
  13/07/2013
  1053 :
  แจ้งการจัดทำผลงานวิชาการในแผนจัดการความรู้ KM(538 reads)  
  12/07/2013

   

  Total 1149 Record 39 Page : << Black [1][2][3][4][5][6][7][8][9] 10 [11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39] Next >> << Home >>