เมนูหลัก
 • หน้าแรก
 • ข้อมูลทั่วไป
 • วิสัยทัศน์
 • บุคลากร สสอ.
 • บุคลากร โซนเหนือ
 • บุคลากร โซนกลาง
 • บุคลากร โซนใต้
 • นโยบายผู้บริหาร
 • แผนที่อำเภอ
 •      ผู้ดูแลระบบ
 • Upload
 • ประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลกลุ่มงาน
 • ผังองค์กร
 •      ระบบงานของหน่วยงาน
 • วาระการประชุมประจำเดือน
 • พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560
 • รายงานสถาการณ์ไข้เลือดออก
 • โปรแกรมการลา
 • รายงานประจำเดือน
 • ส่งข่าวเข้า Locker
 • ระเบียบต่างๆ
 • งานควบคุมภายใน
 • รายงาน EB1-EB24
 • ITA
 • บทบาทหน้าที่ สสอ.
 • แบบฟอร์มสอบสวนโรค
 • แบบฟอร์มทางราชการ
 • planfin_pcu
 • ส่งข้อมูลระบาดวิทยา
 • ส่งรายงาน
 • รพ.สต.บ้านโพน
 • รพ.สต.หาดกวน
 •      Link ระบบงานอื่น
 • กระทรวงสาธารณสุข
 • สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
 • สภาการสาธารณสุขชุมชน
 • ศูนย์ข้อมูงข่าวสารโรงพยาบาลนครพนม
 • SRRT เครือข่ายระดับตำบล
 • สถานการณ์โรคสำคัญ
 • สำนักระบาดวิทยา
 • เขตสุขภาพที่ 8
 • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดร
 • รายงานงบทดลอง
 • CASCAP
 • กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 • ระบบ MITAS
 • กรมควบคุมโรค
 • สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
 • สสจ.นครพนม
 • Long Term Care
 • OVSK
 • ระบบสารสนเทศทรัพยากรสุขภาพ
 • GIS สุขภาพ
 • ระบบงานสารบรรณ
 • ตรวจ 43 แฟ้มรายวัน
 • ส่งรายงาน E-REPORT
 • ศูนย์ปฎิบัติการการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิด
 • สปสช.เขต 8 อุดรธานี
 • โปรแกรมตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้ม
 • DSPM
 • การบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS) 2565
 • การบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS) 2563
 • SMS DashBoard 2021 (SMS) 2564
 • UPDATE JHCIS
 • การบันทึก JHCIS
 • health data center
 • สหกรณ์ สาสุขนครพนม
 • ระบบบริหารโครงการ
 • EGP
 • R 506 Dashboard
 • PMQA
 • ระบบคลังข้อมูล HT/DM
 • โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 • ระบบการโอนเงิน สปสช.
 • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ สสวท.
 • cockpit65
 • cockpit64
 • พชอ
 • การดำเนินงาน ITA 2564
 • NEHIS
 • Carbon Footprint
 • ส่งข้อมูลผ่านระบบ HDC
 • MOPH IC


 •      การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 • MOIT 1
 • MOIT 2
 • MOIT 3
 • MOIT 4
 • MOIT 5
 • MOIT 6
 • MOIT 7
 • MOIT 8
 • MOIT 9
 • MOIT 10
 • MOIT 11
 • MOIT 12
 • MOIT 13
 • MOIT 14
 • MOIT 15
 • MOIT 16
 • MOIT 17
 • MOIT 18
 • MOIT 19
 • MOIT 20
 • MOIT 21
 • MOIT 22
 • MOIT 23
 • EB 24
 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์

  285 :
  ขอเชิญ ผอ รพสต เข้าร่วมประชุม ๒๐ ธค ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๐๐ น.(512 reads)  
  19/12/2011
  284 :
  เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณวันรณรงค์เอดส์โลก(445 reads)  
  19/12/2011
  283 :
  รายละเอียดระบุคนที่ออกเยี่ยมบ้าน...งบพัฒนารพสต.(525 reads)  
  16/12/2011
  281 :
  ขอเชิญคณะกรรมการชมรม อสม.เข้าประชุม ๒๓ ธค ๕๔(478 reads)  
  16/12/2011
  280 :
  ขอเชิญประชุม คปสอ.๒๐ ธ.ค.๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๐๐ น.ที่ สนง.สสอ.ท่าอุเทน(487 reads)  
  16/12/2011
  279 :
  ผลการส่งข้อมูล 18 แฟ้มรายวัน (501 reads)  
  15/12/2011
  278 :
  ทวงใบเสร็จรับเงิน ค่าป่วยการ อสม. และ Fix cost ปี ๒๕๕๕ งวด ๑(502 reads)  
  15/12/2011
  277 :
  ให้ รพ.สต.ทุกแห่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่ง สสอ.จำนวน ๑ ชุด(550 reads)  
  14/12/2011
  276 :
  แจ้ง ผอ.รพ.ที่ส่ง พสข.เข้าอบรม พนักงานผู้ช่วย ร่วมประชุมวันที่ 15 ธค.54 ที่ สสจ.นพ(517 reads)  
  14/12/2011
  275 :
  ส่งรายงานสำรวจส้วมสาธารณะ ทาง Link ระบบงาน (ส่งรายงาน) ด้านซ้าย(516 reads)  
  13/12/2011
  274 :
  แผนปฏิบัติการ งานรับผิดชอบ ของ คำม้วน คบส. ยาเสพติด สุขศึกษา แผนไทย(515 reads)  
  13/12/2011
  272 :
  แผนปฏิบัติการ งาน คบส. ปี 2555 อำเภอท่าอุเทน(524 reads)  
  13/12/2011
  271 :
  ตัวอย่างแผนพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิต้องมีผู้เสนอ ผู้อนุมัติด้วยแนบon top(485 reads)  
  10/12/2011
  269 :
  ชุดวอร์มท่าอุเทนสีใหม่(553 reads)  
  08/12/2011
  268 :
  เพิ่มเติมแผนการใช้งบประมาณ รพ.สต.ลงในแผนปฏิบัติการ(547 reads)  
  08/12/2011
  267 :
  แนวทางการใช้จ่าย งบ รพ.สต.ปี ๒๕๕๕(606 reads)  
  07/12/2011
  266 :
  ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ส่งรายงาน 0110 รง.5 เดือน ส.ค.,ก.ย.54 ด่วนทาง sso_tut@hotmail.com(524 reads)  
  07/12/2011
  265 :
  แบบตรวจสอบภายใน การบริหารเวชภัณฑ์ ปี 2554(444 reads)  
  07/12/2011
  264 :
  ขั้นตอน วิธีปฏิบัติ ตรวจสอบและการจำหน่าย พัสดุ(488 reads)  
  07/12/2011
  263 :
  ขอเชิญสมัครเข้าอบรมหลักสูตรทางการบริหาร 7 หลักสูตร ปี 2555(503 reads)  
  07/12/2011
  262 :
  แนวทางประกวดอสม.ดีเด่นระดับจังหวัด(517 reads)  
  02/12/2011
  260 :
  รายงานการประชุมขึ้นใหม่ ๑๐/๒๕๕๔(507 reads)  
  02/12/2011
  258 :
  แบบรายงานสรุปกิจกรรมวันเอดส์โลก(514 reads)  
  01/12/2011
  257 :
  แจ้งผลการคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับอำเภอรายสาขา(523 reads)  
  30/11/2011
  256 :
  ขอเชิญประชุมประจำเดือน๑๑/๒๕๕๔ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔(508 reads)  
  30/11/2011
  255 :
  รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย(541 reads)  
  29/11/2011
  254 :
  แบบคัดรองผู้ป่วยวัณโรค(524 reads)  
  28/11/2011
  253 :
  แผนปฎิบัติการประจำปี 55 งานควบคุมโรค(528 reads)  
  28/11/2011
  252 :
  อสม.มีสิทธิ์ได้รับค่าป่วยการปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ราย รพ.สต.ตรวจสอบด้วย(577 reads)  
  27/11/2011
  251 :
  ตัวอย่างวิเคราะห์งานท่าน สสอ.(554 reads)  
  24/11/2011

   

  Total 1149 Record 39 Page : << Black [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31] 32 [33][34][35][36][37][38][39] Next >> << Home >>