เมนูหลัก
 • หน้าแรก
 • ข้อมูลทั่วไป
 • วิสัยทัศน์
 • บุคลากร สสอ.
 • บุคลากร โซนเหนือ
 • บุคลากร โซนกลาง
 • บุคลากร โซนใต้
 • นโยบายผู้บริหาร
 • แผนที่อำเภอ
 •      ผู้ดูแลระบบ
 • Upload
 • ประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลกลุ่มงาน
 • ผังองค์กร
 •      ระบบงานของหน่วยงาน
 • วาระการประชุมประจำเดือน
 • พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560
 • รายงานสถาการณ์ไข้เลือดออก
 • โปรแกรมการลา
 • รายงานประจำเดือน
 • ส่งข่าวเข้า Locker
 • ระเบียบต่างๆ
 • งานควบคุมภายใน
 • รายงาน EB1-EB24
 • ITA
 • บทบาทหน้าที่ สสอ.
 • แบบฟอร์มสอบสวนโรค
 • แบบฟอร์มทางราชการ
 • planfin_pcu
 • ส่งข้อมูลระบาดวิทยา
 • ส่งรายงาน
 • รพ.สต.บ้านโพน
 • รพ.สต.หาดกวน
 •      Link ระบบงานอื่น
 • กระทรวงสาธารณสุข
 • สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
 • สภาการสาธารณสุขชุมชน
 • ศูนย์ข้อมูงข่าวสารโรงพยาบาลนครพนม
 • SRRT เครือข่ายระดับตำบล
 • สถานการณ์โรคสำคัญ
 • สำนักระบาดวิทยา
 • เขตสุขภาพที่ 8
 • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดร
 • รายงานงบทดลอง
 • CASCAP
 • กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 • ระบบ MITAS
 • กรมควบคุมโรค
 • สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
 • สสจ.นครพนม
 • Long Term Care
 • OVSK
 • ระบบสารสนเทศทรัพยากรสุขภาพ
 • GIS สุขภาพ
 • ระบบงานสารบรรณ
 • ตรวจ 43 แฟ้มรายวัน
 • ส่งรายงาน E-REPORT
 • ศูนย์ปฎิบัติการการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิด
 • สปสช.เขต 8 อุดรธานี
 • โปรแกรมตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้ม
 • DSPM
 • การบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS) 2565
 • การบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS) 2563
 • SMS DashBoard 2021 (SMS) 2564
 • UPDATE JHCIS
 • การบันทึก JHCIS
 • health data center
 • สหกรณ์ สาสุขนครพนม
 • ระบบบริหารโครงการ
 • EGP
 • R 506 Dashboard
 • PMQA
 • ระบบคลังข้อมูล HT/DM
 • โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 • ระบบการโอนเงิน สปสช.
 • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ สสวท.
 • cockpit65
 • cockpit64
 • พชอ
 • การดำเนินงาน ITA 2564
 • NEHIS
 • Carbon Footprint
 • ส่งข้อมูลผ่านระบบ HDC


 •      การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 • MOIT 1
 • MOIT 2
 • MOIT 3
 • MOIT 4
 • MOIT 5
 • MOIT 6
 • MOIT 7
 • MOIT 8
 • MOIT 9
 • MOIT 10
 • MOIT 11
 • MOIT 12
 • MOIT 13
 • MOIT 14
 • MOIT 15
 • MOIT 16
 • MOIT 17
 • MOIT 18
 • MOIT 19
 • MOIT 20
 • MOIT 21
 • MOIT 22
 • MOIT 23
 • EB 24
 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์

  675 :
  สำรวจและบันทึกข้อมูลกลางปีภายใน ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕(537 reads)  
  18/07/2012
  674 :
  แบบประเมินยุทธศาสตร์รอบ๒ปี๒๕๕๕(534 reads)  
  18/07/2012
  673 :
  แจ้งข่าวดี(548 reads)  
  17/07/2012
  671 :
  ให้ จนท.ทุกท่านเข้ารับเงินตกเบิก 3 เดือน บ่ายวันนี้ พี่หลอด(612 reads)  
  17/07/2012
  670 :
  แบบ checklist งานควบคุมโรค(456 reads)  
  17/07/2012
  669 :
  แจ้งแนวทางการประเมินยุทธศาสตร์และแผนการประเมิน(493 reads)  
  16/07/2012
  668 :
  เครือข่ายบริการปฐมภูมิ(เติมรถจักรยานยนต์ โน๊ตบุ๊คให้ด้วย)(522 reads)  
  15/07/2012
  667 :
  คู่มือผู้ใช้สิทธิบัตรทอง(อ่านแล้วถ่ายทอดต่อ อสม.และประชาชน)(510 reads)  
  15/07/2012
  666 :
  แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคลสำหรับลูกจ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)(518 reads)  
  13/07/2012
  665 :
  เชิญประชุมงานสุขาภิบาลอาหาร(530 reads)  
  13/07/2012
  664 :
  เรียน ผอ.รพ.สต.ท่าจำปา บ้านดง พนอม หนองไฮ และบ้านกลาง ไชยบุรี ปละหนองเทา แผน นิเทศติดตามงานสุขศึ(527 reads)  
  12/07/2012
  662 :
  เตรียมรับการประเมินยุทธศาสตร์งานประกันสุขภาพรอบ๒ปี๒๕๕๕(566 reads)  
  12/07/2012
  661 :
  ขอเชิญอบรม รพ.สต.บ้านดง ,ท่าดอกแก้ว(427 reads)  
  11/07/2012
  660 :
  ขอเชิญประชุมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(530 reads)  
  11/07/2012
  659 :
  ส่งรายชื่อ ตำแหน่ง ลูกจ้างใน รพ.สต.ด้วยเพื่อทำบัตรครับ(694 reads)  
  11/07/2012
  657 :
  ขอสนับสนุนวิทยากร(486 reads)  
  10/07/2012
  656 :
  ขอเชิญ อสม.เข้าอบรม อสม.เชี่ยวชาญ(503 reads)  
  10/07/2012
  655 :
  ใบสมัครสมาคมวิชาชีพการสาธารณสุข(571 reads)  
  06/07/2012
  654 :
  ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา(447 reads)  
  06/07/2012
  653 :
  ประชุมวิชาการสาธารณสุขชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ที่สุราษฎร์ธานี(543 reads)  
  06/07/2012
  652 :
  ประชุมวิชาการสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ร้อยเอ็ด(530 reads)  
  06/07/2012
  651 :
  รายงานเกณฑ์คงค้างที่ยังไม่ดำเนินการจัดส่งให้ รพ.ท่าอุเทน(517 reads)  
  06/07/2012
  650 :
  ขอเชิญประชุท คปสอ.(501 reads)  
  06/07/2012
  649 :
  ขอเชิญประชุมผู้รับผิดชอบงานPCA(487 reads)  
  06/07/2012
  648 :
  รายงานการประชุม ๕/๒๕๕๕(478 reads)  
  05/07/2012
  647 :
  ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือดำเนินงานโครงการ ไข่ใหม่แลกยาเก่า 3-5 ก.ค.55(480 reads)  
  04/07/2012
  646 :
  สำรวจเป้าหมายวัคซีนไข้หวัดใหญ่ และแผนการฉีดวัคซีน(566 reads)  
  04/07/2012
  645 :
  แจ้ง SRRT ทุก รพ.สต.รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกที่ รพ.สต.หนองเทา(473 reads)  
  04/07/2012
  644 :
  แนวทางจัดทำบัตร อสม.ปี ๒๕๕๕(548 reads)  
  02/07/2012
  643 :
  ขอเชิญประชุมประจำเดือน๖/๒๕๕๕ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐น.(474 reads)  
  02/07/2012

   

  Total 1149 Record 39 Page : << Black [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21] 22 [23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39] Next >> << Home >>