เมนูหลัก
 • หน้าแรก
 • ข้อมูลทั่วไป
 • วิสัยทัศน์
 • บุคลากร สสอ.
 • บุคลากร โซนเหนือ
 • บุคลากร โซนกลาง
 • บุคลากร โซนใต้
 • นโยบายผู้บริหาร
 • แผนที่อำเภอ
 •      ผู้ดูแลระบบ
 • Upload
 • ประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลกลุ่มงาน
 • ผังองค์กร
 •      ระบบงานของหน่วยงาน
 • วาระการประชุมประจำเดือน
 • พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560
 • รายงานสถาการณ์ไข้เลือดออก
 • โปรแกรมการลา
 • รายงานประจำเดือน
 • ส่งข่าวเข้า Locker
 • ระเบียบต่างๆ
 • งานควบคุมภายใน
 • รายงาน EB1-EB24
 • ITA
 • บทบาทหน้าที่ สสอ.
 • แบบฟอร์มสอบสวนโรค
 • แบบฟอร์มทางราชการ
 • planfin_pcu
 • ส่งข้อมูลระบาดวิทยา
 • ส่งรายงาน
 • รพ.สต.บ้านโพน
 • รพ.สต.หาดกวน
 •      Link ระบบงานอื่น
 • กระทรวงสาธารณสุข
 • สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
 • สภาการสาธารณสุขชุมชน
 • ศูนย์ข้อมูงข่าวสารโรงพยาบาลนครพนม
 • SRRT เครือข่ายระดับตำบล
 • สถานการณ์โรคสำคัญ
 • สำนักระบาดวิทยา
 • เขตสุขภาพที่ 8
 • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดร
 • รายงานงบทดลอง
 • CASCAP
 • กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 • ระบบ MITAS
 • กรมควบคุมโรค
 • สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
 • สสจ.นครพนม
 • Long Term Care
 • OVSK
 • ระบบสารสนเทศทรัพยากรสุขภาพ
 • GIS สุขภาพ
 • ระบบงานสารบรรณ
 • ตรวจ 43 แฟ้มรายวัน
 • ส่งรายงาน E-REPORT
 • ศูนย์ปฎิบัติการการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิด
 • สปสช.เขต 8 อุดรธานี
 • โปรแกรมตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้ม
 • DSPM
 • การบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS) 2565
 • การบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS) 2563
 • SMS DashBoard 2021 (SMS) 2564
 • UPDATE JHCIS
 • การบันทึก JHCIS
 • health data center
 • สหกรณ์ สาสุขนครพนม
 • ระบบบริหารโครงการ
 • EGP
 • R 506 Dashboard
 • PMQA
 • ระบบคลังข้อมูล HT/DM
 • โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 • ระบบการโอนเงิน สปสช.
 • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ สสวท.
 • cockpit65
 • cockpit64
 • พชอ
 • การดำเนินงาน ITA 2564
 • NEHIS
 • Carbon Footprint
 • ส่งข้อมูลผ่านระบบ HDC
 • MOPH IC


 •      การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 • MOIT 1
 • MOIT 2
 • MOIT 3
 • MOIT 4
 • MOIT 5
 • MOIT 6
 • MOIT 7
 • MOIT 8
 • MOIT 9
 • MOIT 10
 • MOIT 11
 • MOIT 12
 • MOIT 13
 • MOIT 14
 • MOIT 15
 • MOIT 16
 • MOIT 17
 • MOIT 18
 • MOIT 19
 • MOIT 20
 • MOIT 21
 • MOIT 22
 • MOIT 23
 • EB 24
 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์

  1053 :
  แจ้งการจัดทำผลงานวิชาการในแผนจัดการความรู้ KM(582 reads)  
  12/07/2013
  1052 :
  ตรวจสอบรายชื่อลูกจ้างและแจ้งให้อำเภอทราบภายในวันจันทร์ที่ ๘ ก.ค. ๕๖(533 reads)  
  07/07/2013
  1051 :
  แจ้งคุณปนัดดาบุญราช เข้ารับการอบรม(484 reads)  
  04/07/2013
  1050 :
  แบบประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิ2557(512 reads)  
  03/07/2013
  1049 :
  รายงานการประชุม๕/๒๕๕๖(508 reads)  
  02/07/2013
  1048 :
  ขอเชิญ ประชุมประจำเดือน ก.ค.56 วันที่ 3 ก.ค.56 เวลา 08.30 น ณ .ห้องประชุม สสอ.ท่าอุเทน(486 reads)  
  01/07/2013
  1047 :
  ส่งแบบสำรวจข้อมูลกำลังคนด้านสุขภาพและภาระงาน ที่ขาดส่ง ๙ แห่ง(511 reads)  
  28/06/2013
  1046 :
  เรียน ผอ.รพ.สต. ใบสั่งซื้อ/จ้าง กรณีมีเพียง ๑-๒รายการให้ปรับแบบฟอร์มให้ผู้ลงลายมือชื่ออยู่ในหน้าเดีย(508 reads)  
  27/06/2013
  1045 :
  ส่งแบบ ปย. ๒ FAI ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ งวด ๙ เดือน ให้อำเภอภายในวันที่ื ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖(522 reads)  
  26/06/2013
  1044 :
  รายละเอียดส่งผลงานนำเสนอวิชาการ(502 reads)  
  26/06/2013
  1043 :
  เชิญผู้สนใจอบรมโครงการ"การรักษาความปลอดภัยทางด้านสารสนเทศ" ด่วน(486 reads)  
  25/06/2013
  1042 :
  แจ้งรายชื่อลูกจ้างชั่วคราวเข้ารับการอบรมประเมินเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ ๒๙ มิ.ย. ๕๖(570 reads)  
  24/06/2013
  1041 :
  แจ้ง รพ.สต.ทุกแห่งรับค่าตอบแทน ฉบับ 4,6 ต.ค.55 - มี.ค. 56 (502 reads)  
  24/06/2013
  1040 :
  เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง เตรียมประเมิน รพ.สส.พท. วันที่ 26 มิ.ย.2556(523 reads)  
  19/06/2013
  1039 :
  ขอสนับสนุน วิทยากรค่ายปรับเปลี่ยน รุ่นที่ 6 เรียนผอ.รพ.สต.ต่อไปนี้(ดูรายละเอียด)(510 reads)  
  19/06/2013
  1038 :
  ส่งรายงานเกณฑ์คงค้างในวันพุธ ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าอุเทน เวลา (459 reads)  
  18/06/2013
  1037 :
  ส่งแบบสำรวจข้อมูลกำลังคนด้านสุขภาพและภาระงาน ภายในวันที่ ๒๐ มิ.ย. ๒๕๕๖(529 reads)  
  17/06/2013
  1036 :
  ขอเชิญประชุมวิชาการชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ในวันที่ ๒๓-๒๕ มิ.ย. ๕๖ ที่จังหวัดบุรีรัมย์(531 reads)  
  17/06/2013
  1035 :
  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฉบับที่ ๘(544 reads)  
  12/06/2013
  1034 :
  อบรม e-GP วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ ศูนย์หนองบึก สหกรณ์ออมทรัพย์ครู(473 reads)  
  12/06/2013
  1033 :
  ขอเชิญประชุม(525 reads)  
  04/06/2013
  1032 :
  รายงานการประชุม๔/๒๕๕๖(465 reads)  
  03/06/2013
  1030 :
  ขอเชิญประจำเดือน ครั้งที่ ๕ ปี ๒๕๕๖ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๖(485 reads)  
  03/06/2013
  1029 :
  แบบประเมินรพ.สต.สายใยรัก(515 reads)  
  27/05/2013
  1028 :
  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการฝึกอบรม พ.ศ. ๒๕๕๕(503 reads)  
  26/05/2013
  1027 :
  อบรม อสม.ครู ก นักจัดการสุขภาพ(476 reads)  
  26/05/2013
  1026 :
  ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานยาเสพติด ประชุมด่วน 21 พ.ค.2556 ณ สสอ.ท่าอุเทน(481 reads)  
  19/05/2013
  1025 :
  แจ้งอบรม อสม.ครู ก ผอ.รพ.สต.ไชยบุรี หาดกวน แก้วปัดโป่ง โนนตาล บ้านกลาง(493 reads)  
  17/05/2013
  1024 :
  แจ้งอบรม อสม.เชี่ยวชาญ ๒๕๕๖(533 reads)  
  16/05/2013
  1023 :
  ด่วนที่สุด รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับราชการตำแหน่ง พยายาบ จพ.สาธารณสุข และทันตสาธารณสุข(531 reads)  
  16/05/2013

   

  Total 1150 Record 39 Page : << Black [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] 11 [12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39] Next >> << Home >>