เมนูหลัก
 • หน้าแรก
 • ข้อมูลทั่วไป
 • วิสัยทัศน์
 • บุคลากร สสอ.
 • บุคลากร โซนเหนือ
 • บุคลากร โซนกลาง
 • บุคลากร โซนใต้
 • นโยบายผู้บริหาร
 • แผนที่อำเภอ
 •      ผู้ดูแลระบบ
 • Upload
 • ประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลกลุ่มงาน
 • ผังองค์กร
 •      ระบบงานของหน่วยงาน
 • วาระการประชุมประจำเดือน
 • พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560
 • รายงานสถาการณ์ไข้เลือดออก
 • โปรแกรมการลา
 • รายงานประจำเดือน
 • ส่งข่าวเข้า Locker
 • ระเบียบต่างๆ
 • งานควบคุมภายใน
 • รายงาน EB1-EB24
 • ITA
 • บทบาทหน้าที่ สสอ.
 • แบบฟอร์มสอบสวนโรค
 • แบบฟอร์มทางราชการ
 • planfin_pcu
 • ส่งข้อมูลระบาดวิทยา
 • ส่งรายงาน
 • รพ.สต.บ้านโพน
 • รพ.สต.หาดกวน
 •      Link ระบบงานอื่น
 • กระทรวงสาธารณสุข
 • สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
 • สภาการสาธารณสุขชุมชน
 • ศูนย์ข้อมูงข่าวสารโรงพยาบาลนครพนม
 • SRRT เครือข่ายระดับตำบล
 • สถานการณ์โรคสำคัญ
 • สำนักระบาดวิทยา
 • เขตสุขภาพที่ 8
 • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดร
 • รายงานงบทดลอง
 • CASCAP
 • กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 • ระบบ MITAS
 • กรมควบคุมโรค
 • สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
 • สสจ.นครพนม
 • Long Term Care
 • OVSK
 • ระบบสารสนเทศทรัพยากรสุขภาพ
 • GIS สุขภาพ
 • ระบบงานสารบรรณ
 • ตรวจ 43 แฟ้มรายวัน
 • ส่งรายงาน E-REPORT
 • ศูนย์ปฎิบัติการการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิด
 • สปสช.เขต 8 อุดรธานี
 • โปรแกรมตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้ม
 • DSPM
 • การบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS) 2565
 • การบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS) 2563
 • SMS DashBoard 2021 (SMS) 2564
 • UPDATE JHCIS
 • การบันทึก JHCIS
 • health data center
 • สหกรณ์ สาสุขนครพนม
 • ระบบบริหารโครงการ
 • EGP
 • อีเมลภาครัฐ
 • R 506 Dashboard
 • PMQA65
 • PMQA66
 • ระบบคลังข้อมูล HT/DM
 • โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 • ระบบการโอนเงิน สปสช.
 • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ สสวท.
 • cockpit66
 • cockpit65
 • cockpit64
 • พชอ
 • การดำเนินงาน ITA 2564
 • NEHIS
 • Carbon Footprint
 • ส่งข้อมูลผ่านระบบ HDC
 • MOPH IC


 •      การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 • MOIT 1
 • MOIT 2
 • MOIT 3
 • MOIT 4
 • MOIT 5
 • MOIT 6
 • MOIT 7
 • MOIT 8
 • MOIT 9
 • MOIT 10
 • MOIT 11
 • MOIT 12
 • MOIT 13
 • MOIT 14
 • MOIT 15
 • MOIT 16
 • MOIT 17
 • MOIT 18
 • MOIT 19
 • MOIT 20
 • MOIT 21
 • MOIT 22
 • MOIT 23
 • EB 24
 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์

  34 :
  รหัสบันทึกข้อมูลหมู่บ้านจัดการสุขภาพ(519 reads)  
  08/07/2011
  28 :
  GIS ที่ยังไม่ลงพิกัด(521 reads)  
  07/07/2011
  27 :
  ทวงข้อมูลงบกองทุนฯ ส่งแค่ ดอนแดง บ้านโพน พะทาย ที่เหลือยัง ส่งด่วนตอนนี้(440 reads)  
  07/07/2011
  26 :
  เอกสารประกอบการประชุมครั้งที่๖/๒๕๕๔(497 reads)  
  06/07/2011
  25 :
  ขอเชิญผช.แพทย์แผนไทย 3 ท่าน รามราช,พนอม,ท่าดอกแก้วสอบผีมือแรงงาน(472 reads)  
  05/07/2011
  24 :
  ประชุมประจำเดือน ๘ ก.ค.๒๕๕๔ปรับเวลาเป็น ๑๓.๐๐ น.ครับ(671 reads)  
  05/07/2011
  23 :
  ด่วน!รายละเอียดKMวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔(504 reads)  
  05/07/2011
  22 :
  แผนประเมินยุทธศาสตร์จังหวัด รอบ ๒/๒๕๕๔(484 reads)  
  04/07/2011
  19 :
  ขอข้อมูลโครงการPP กองทุนตำบลฯปี 54 ส่งด่วนภายใน 5 กค 54 ทางอีเมลล์สสอ.(460 reads)  
  04/07/2011
  18 :
  แจ้ง จนท.ทุกท่านเข้ามาเซ็นต์รับทราบผลการประเมินและรับตกเบิก งด.ใหม่ ๒๙มิย๕๔(764 reads)  
  28/06/2011
  17 :
  ขอเชิญประชุม คปสอ.และ กรรมการบริหารเป้าประสงค์ ๒๙ มิย ๕๔(511 reads)  
  28/06/2011
  16 :
  แบบฟอร์มรายงานไอโอดีน(495 reads)  
  27/06/2011
  15 :
  รพ.สต.ที่ได้รับจัดสรรจักรยานยนต์ขอให้ตรวจสอบน้ำมันเครื่อง(502 reads)  
  26/06/2011
  13 :
  งานบริหารได้ส่งรูปแบบการจัดทำ PMQA ให้ รพ.สต.ทุกแห่งแล้ว(520 reads)  
  22/06/2011
  9 :
  การประชุมวิชาการ ไอที(OP/PP) วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๔(518 reads)  
  20/06/2011
  6 :
  สำรวจวัสดุควบคุมโรคไข้เลือดออก(493 reads)  
  16/06/2011
  2 :
  ชี้แจง กรณี DSI ตรวจสอบการเบิกจ่ายตรงที่ รพ.เรณูนคร(572 reads)  
  11/04/2011
  1 :
  สสจ.นครพนม เร่งขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภค(592 reads)  
  10/04/2011

   

  Total 1158 Record 39 Page : << Black [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38] 39 << Home >>