เมนูหลัก
 • หน้าแรก
 • ข้อมูลทั่วไป
 • วิสัยทัศน์
 • บุคลากร สสอ.
 • บุคลากร โซนเหนือ
 • บุคลากร โซนกลาง
 • บุคลากร โซนใต้
 • นโยบายผู้บริหาร
 • แผนที่อำเภอ
 •      ผู้ดูแลระบบ
 • Upload
 • ประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลกลุ่มงาน
 • ผังองค์กร
 •      ระบบงานของหน่วยงาน
 • วาระการประชุมประจำเดือน
 • พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560
 • รายงานสถาการณ์ไข้เลือดออก
 • โปรแกรมการลา
 • รายงานประจำเดือน
 • ส่งข่าวเข้า Locker
 • ระเบียบต่างๆ
 • งานควบคุมภายใน
 • รายงาน EB1-EB24
 • ITA
 • บทบาทหน้าที่ สสอ.
 • แบบฟอร์มสอบสวนโรค
 • แบบฟอร์มทางราชการ
 • planfin_pcu
 • ส่งข้อมูลระบาดวิทยา
 • ส่งรายงาน
 • รพ.สต.บ้านโพน
 • รพ.สต.หาดกวน
 •      Link ระบบงานอื่น
 • กระทรวงสาธารณสุข
 • สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
 • สภาการสาธารณสุขชุมชน
 • ศูนย์ข้อมูงข่าวสารโรงพยาบาลนครพนม
 • SRRT เครือข่ายระดับตำบล
 • สถานการณ์โรคสำคัญ
 • สำนักระบาดวิทยา
 • เขตสุขภาพที่ 8
 • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดร
 • รายงานงบทดลอง
 • CASCAP
 • กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 • ระบบ MITAS
 • กรมควบคุมโรค
 • สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
 • สสจ.นครพนม
 • Long Term Care
 • OVSK
 • ระบบสารสนเทศทรัพยากรสุขภาพ
 • GIS สุขภาพ
 • ระบบงานสารบรรณ
 • ตรวจ 43 แฟ้มรายวัน
 • ส่งรายงาน E-REPORT
 • ศูนย์ปฎิบัติการการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิด
 • สปสช.เขต 8 อุดรธานี
 • โปรแกรมตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้ม
 • DSPM
 • การบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS) 2562
 • การบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS) 2563
 • SMS DashBoard 2021 (SMS) 2564
 • UPDATE JHCIS
 • การบันทึก JHCIS
 • health data center
 • สหกรณ์ สาสุขนครพนม
 • ระบบบริหารโครงการ
 • EGP
 • R 506 Dashboard
 • PMQA
 • ระบบคลังข้อมูล HT/DM
 • โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 • ระบบการโอนเงิน สปสช.
 • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ สสวท.
 • cockpit65
 • cockpit64
 • พชอ
 • การดำเนินงาน ITA 2564
 • NEHIS
 • Carbon Footprint
 • ส่งข้อมูลผ่านระบบ HDC


 •      ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
  ขณะนี้มี 2 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

  ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
       ค้นหา


  ข่าวสารประชาสัมพันธ์

  1182 :
  ขอเชิญประชุมประจำเดือน ๘ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.(421 reads)  
  05/04/2014
  1181 :
  ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มตามวุฒิ ตามคำสั่งจังหวัดนครพนมที่ 530/2557(446 reads)  
  03/04/2014
  1180 :
  ส่งผลิตภัณฑ์มวลรวมในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗(418 reads)  
  03/04/2014
  1179 :
  ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ปีงบประมาณ ๒๕๕๗(405 reads)  
  02/04/2014
  1177 :
  แจ้งรับการตรวจประเมิน รพ.สต.ติดดาว ๔ เม.ย.๒๕๕๗(431 reads)  
  01/04/2014
  1176 :
  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัยท่าดอกแก้ว(446 reads)  
  29/03/2014
  1175 :
  อบรมโครงการพัฒนา สมรรถนะของทีม SRRT และ Joint SRRT ชายแดน(445 reads)  
  24/03/2014
  1174 :
  เรียน ผอ.รพ.สต.บ้านดง เรื่อง แจ้ง ธีรกุล ใจงาม ไปอบรม ที่ อุดร 28 มี.ค.57(435 reads)  
  18/03/2014
  1173 :
  รายชื่อ อสม.ที่จะอบรม อสม.ใหม่ ๒๔-๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗(447 reads)  
  17/03/2014
  1172 :
  ขอเชิญประชุมพิจารณาแนวทางการจัดงานวัน อสม.(439 reads)  
  17/03/2014
  1171 :
  คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าอุเทน ที่ ๓๘/๒๕๕๗และ ๓๙/๒๕๕๗(431 reads)  
  17/03/2014
  1170 :
  แจ้ง อบรม อสม.ใหม่ ๒๔-๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗(418 reads)  
  16/03/2014
  1169 :
  แจ้งขอความร่วมมือจัดบู๊ท งานวัน อสม.(413 reads)  
  16/03/2014
  1168 :
  แจ้งร่วมงานวัน อสม.2557(409 reads)  
  16/03/2014
  1167 :
  รายชื่อ อสม.ที่จะอบรม อสม.ใหม่ ๒๔-๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗(400 reads)  
  15/03/2014
  1166 :
  ประชุมพยาธิชายแดน(419 reads)  
  13/03/2014
  1165 :
  ประกาศกองทุนใหม่......(416 reads)  
  11/03/2014
  1164 :
  ขอเชิญ รับเกียรติบัตรรับรองมาตรฐานนวดไทย(410 reads)  
  11/03/2014
  1162 :
  รายชื่องานวิจัย R2R นวัตกรรม ที่ส่งแล้ว(ซีทงานขาวสุด)(427 reads)  
  11/03/2014
  1161 :
  รพ.สต.ติดดาว2557(418 reads)  
  09/03/2014
  1160 :
  แบบประเมิน และแบบสรุปคะแนน คปสอ.ติดดาว2557(446 reads)  
  09/03/2014
  1159 :
  ด่วนที่สุด การจัดทำบัญชีเกณฑ์คงค้าง วันที่ ๑๒,๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗(402 reads)  
  07/03/2014
  1158 :
  โปรแกรมตรวจสอบสิทธิAuthenลงใช้ได้เลย(403 reads)  
  06/03/2014
  1157 :
  คำสั่งเตรียมรับการประเมิน ๖.๑(456 reads)  
  06/03/2014
  1156 :
  รายงานการประชุม ๑ /๒๕๕๗(390 reads)  
  06/03/2014
  1155 :
  นโยบายให้รางวัล จากยุทธศาสตร์(443 reads)  
  04/03/2014
  1153 :
  สรุปผลการประเมินยุทธฯ รอบที่ ๑ ปี ๒๕๕๗(420 reads)  
  04/03/2014
  1152 :
  ขอเชิญประชุมประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๗(420 reads)  
  03/03/2014
  1151 :
  แจ้งผู้รับผิดชอบ KPI ๕.๑ ๕.๒ ๖.๑ ๙.๑ ทุก รพ.สต.(437 reads)  
  01/03/2014
  1150 :
  สรุปความผาสุกส่งอำเภอภายในวันที่ ๓ มี.ค.๕๗(416 reads)  
  27/02/2014

   

  Total 1149 Record 39 Page : << Black [1][2][3][4][5][6] 7 [8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39] Next >> << Home >>