เมนูหลัก
 • หน้าแรก
 • ข้อมูลทั่วไป
 • วิสัยทัศน์
 • บุคลากร สสอ.
 • บุคลากร โซนเหนือ
 • บุคลากร โซนกลาง
 • บุคลากร โซนใต้
 • นโยบายผู้บริหาร
 • แผนที่อำเภอ
 •      ผู้ดูแลระบบ
 • Upload
 • ประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลกลุ่มงาน
 • ผังองค์กร
 •      ระบบงานของหน่วยงาน
 • วาระการประชุมประจำเดือน
 • พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560
 • รายงานสถาการณ์ไข้เลือดออก
 • โปรแกรมการลา
 • รายงานประจำเดือน
 • ส่งข่าวเข้า Locker
 • ระเบียบต่างๆ
 • งานควบคุมภายใน
 • รายงาน EB1-EB24
 • ITA
 • บทบาทหน้าที่ สสอ.
 • แบบฟอร์มสอบสวนโรค
 • แบบฟอร์มทางราชการ
 • planfin_pcu
 • ส่งข้อมูลระบาดวิทยา
 • ส่งรายงาน
 • รพ.สต.บ้านโพน
 • รพ.สต.หาดกวน
 •      Link ระบบงานอื่น
 • กระทรวงสาธารณสุข
 • สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
 • สภาการสาธารณสุขชุมชน
 • ศูนย์ข้อมูงข่าวสารโรงพยาบาลนครพนม
 • SRRT เครือข่ายระดับตำบล
 • สถานการณ์โรคสำคัญ
 • สำนักระบาดวิทยา
 • เขตสุขภาพที่ 8
 • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดร
 • รายงานงบทดลอง
 • CASCAP
 • กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 • ระบบ MITAS
 • กรมควบคุมโรค
 • สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
 • สสจ.นครพนม
 • Long Term Care
 • OVSK
 • ระบบสารสนเทศทรัพยากรสุขภาพ
 • GIS สุขภาพ
 • ระบบงานสารบรรณ
 • ตรวจ 43 แฟ้มรายวัน
 • ส่งรายงาน E-REPORT
 • ศูนย์ปฎิบัติการการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิด
 • สปสช.เขต 8 อุดรธานี
 • โปรแกรมตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้ม
 • DSPM
 • การบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS) 2565
 • การบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS) 2563
 • SMS DashBoard 2021 (SMS) 2564
 • UPDATE JHCIS
 • การบันทึก JHCIS
 • health data center
 • สหกรณ์ สาสุขนครพนม
 • ระบบบริหารโครงการ
 • EGP
 • R 506 Dashboard
 • PMQA
 • ระบบคลังข้อมูล HT/DM
 • โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 • ระบบการโอนเงิน สปสช.
 • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ สสวท.
 • cockpit65
 • cockpit64
 • พชอ
 • การดำเนินงาน ITA 2564
 • NEHIS
 • Carbon Footprint
 • ส่งข้อมูลผ่านระบบ HDC
 • MOPH IC


 •      การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 • MOIT 1
 • MOIT 2
 • MOIT 3
 • MOIT 4
 • MOIT 5
 • MOIT 6
 • MOIT 7
 • MOIT 8
 • MOIT 9
 • MOIT 10
 • MOIT 11
 • MOIT 12
 • MOIT 13
 • MOIT 14
 • MOIT 15
 • MOIT 16
 • MOIT 17
 • MOIT 18
 • MOIT 19
 • MOIT 20
 • MOIT 21
 • MOIT 22
 • MOIT 23
 • EB 24
 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์

  854 :
  ให้ รพ.สต.ทุกแห่งแจ้งรายชื่อ ที่จะไปรับใบรับรองมาตรฐานสุขศึกษาด่วน วันนี้(499 reads)  
  13/12/2012
  852 :
  ให้ รพ.สต.สำรวจความผาสุกในการทำงานของเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และสรุปเป็นภาพรวม รพ.สต. ส่งสสอ.ในสิ้นเดือน(527 reads)  
  11/12/2012
  851 :
  แผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานสาธารณสุข งานบริหาร(485 reads)  
  11/12/2012
  850 :
  ตรวจสอบการจ่ายเงินชมรม อสม.(510 reads)  
  10/12/2012
  849 :
  แจ้งประชุมทำแผนปฏิบัติการ ๒๕๕๖ วันที่ ๑๑-๑๒ ธ.ค.๒๕๕๕(471 reads)  
  10/12/2012
  848 :
  สำรวจการใช้ที่ราชพัสดุส่งด่วนที่สุดภายในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ตามแบบฟอร์ม(482 reads)  
  09/12/2012
  847 :
  แจ้งวันที่และสถานที่ประกวด อสม ระดับจังหวัด(485 reads)  
  09/12/2012
  846 :
  KPI Profile(558 reads)  
  06/12/2012
  845 :
  เอกสารประกอบทำยุทธศาสตร์คปสอ(550 reads)  
  06/12/2012
  844 :
  อสม.ก่อนอบรม อสม.ใหม่ยังไม่ทดแทนคนเก่าที่จะลาออก(579 reads)  
  04/12/2012
  842 :
  รายงานการประชุม๑๐/๒๕๕๕(514 reads)  
  03/12/2012
  841 :
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมอบรมงานตรวจสอบภายใน พัสดุ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕(547 reads)  
  30/11/2012
  840 :
  รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆของกระทรวงสาธารณสุข(607 reads)  
  28/11/2012
  839 :
  การสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรทางการบริหาร ๕ หลักสูตร(506 reads)  
  28/11/2012
  838 :
  ขอเชิญ ประชุมประจำเดือน ธ.ค.55 วันที่ 4 ธ.ค.55 เวลา 13.00 น ณ .ห้องประชุม สสอ.ท่าอุเทน(677 reads)  
  27/11/2012
  837 :
  นโยบายการดำเนินงานและตัวอย่างโครงการ๒๕๕๖(585 reads)  
  21/11/2012
  836 :
  แจ้งทุกรพสตดำเนินการจัดทีมเฝ้าระวังเชิงรุก โรคคอตีบ(508 reads)  
  21/11/2012
  835 :
  เปิดรับสมัครอบรม E-GP การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยวิธีทางอีเล็คโทนิค รุ่นที่ ๓ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕(532 reads)  
  20/11/2012
  834 :
  ตัวชี้วัดเกณฑ์คงค้าง ปี ๕๖(498 reads)  
  20/11/2012
  832 :
  แจ้งเกณฑ์ประกวด อสม.(543 reads)  
  19/11/2012
  831 :
  ขอเชิญ เจ้าหน้าที่ ทุกคน(ข้าราชการ.นวก.จพ.)เข้าร่วมประชุม วันที่ 16 พ.ย.55 เวลา 08.30 น. ที่ สสอ.ท่(540 reads)  
  15/11/2012
  830 :
  ประชุมเขิงปฏิบัติการถอดบทเรียนทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วเครือข่ายระดับตำบล(523 reads)  
  15/11/2012
  828 :
  ด่วนที่สุด ขอเชิญ ผอ.รพ.สต.เข้าร่วมประชุมงานปฐมภูมิเชิงรุกคุณภาพ ที่จังหวัดอุดรธานี(524 reads)  
  14/11/2012
  827 :
  ยืนยัน อสม.เข้าอบรม(526 reads)  
  14/11/2012
  825 :
  ส่งข้อมูลบุคลากรใน รพ.สต.ที่ปฏิบัติงานจริงรวม พนักงานทำความสะอาด(489 reads)  
  12/11/2012
  824 :
  เชิญร่วมเป็นทีมวิทยากรประเมินกองทุน(517 reads)  
  11/11/2012
  823 :
  ตรวจสอบการเบิกจ่ายงบพัฒนา รพ.สต. ปี ๒๕๕๕ โดยด่วน(498 reads)  
  08/11/2012
  822 :
  รายงานการประชุม๙/๒๕๕๕ และระเบียบวาระ๑๐/๒๕๕๕(533 reads)  
  07/11/2012
  821 :
  รพ.สต.ที่ขาดส่งรายงานการปราบรามทุจริตและมาตรฐานการตรวจสอบภายใน(488 reads)  
  05/11/2012
  820 :
  ส่งแผนเงินบำรุงด่วน รพ.สต.พะทาย,ท่าหนามแก้ว,หนองเทา,หาดกวน,แก้วปัดโป่ง,ท่าจำปา(507 reads)  
  05/11/2012

   

  Total 1150 Record 39 Page : << Black [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16] 17 [18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39] Next >> << Home >>