เมนูหลัก
 • หน้าแรก
 • ข้อมูลทั่วไป
 • วิสัยทัศน์
 • บุคลากร สสอ.
 • บุคลากร โซนเหนือ
 • บุคลากร โซนกลาง
 • บุคลากร โซนใต้
 • นโยบายผู้บริหาร
 • แผนที่อำเภอ
 •      ผู้ดูแลระบบ
 • Upload
 • ประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลกลุ่มงาน
 • ผังองค์กร
 •      ระบบงานของหน่วยงาน
 • วาระการประชุมประจำเดือน
 • พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560
 • รายงานสถาการณ์ไข้เลือดออก
 • โปรแกรมการลา
 • รายงานประจำเดือน
 • ส่งข่าวเข้า Locker
 • ระเบียบต่างๆ
 • งานควบคุมภายใน
 • รายงาน EB1-EB24
 • ITA
 • บทบาทหน้าที่ สสอ.
 • แบบฟอร์มสอบสวนโรค
 • แบบฟอร์มทางราชการ
 • planfin_pcu
 • ส่งข้อมูลระบาดวิทยา
 • ส่งรายงาน
 • รพ.สต.บ้านโพน
 • รพ.สต.หาดกวน
 •      Link ระบบงานอื่น
 • กระทรวงสาธารณสุข
 • สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
 • สภาการสาธารณสุขชุมชน
 • ศูนย์ข้อมูงข่าวสารโรงพยาบาลนครพนม
 • SRRT เครือข่ายระดับตำบล
 • สถานการณ์โรคสำคัญ
 • สำนักระบาดวิทยา
 • เขตสุขภาพที่ 8
 • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดร
 • รายงานงบทดลอง
 • CASCAP
 • กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 • ระบบ MITAS
 • กรมควบคุมโรค
 • สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
 • สสจ.นครพนม
 • Long Term Care
 • OVSK
 • ระบบสารสนเทศทรัพยากรสุขภาพ
 • GIS สุขภาพ
 • ระบบงานสารบรรณ
 • ตรวจ 43 แฟ้มรายวัน
 • ส่งรายงาน E-REPORT
 • ศูนย์ปฎิบัติการการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิด
 • สปสช.เขต 8 อุดรธานี
 • โปรแกรมตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้ม
 • DSPM
 • การบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS) 2562
 • การบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS) 2563
 • SMS DashBoard 2021 (SMS) 2564
 • UPDATE JHCIS
 • การบันทึก JHCIS
 • health data center
 • สหกรณ์ สาสุขนครพนม
 • ระบบบริหารโครงการ
 • EGP
 • R 506 Dashboard
 • PMQA
 • ระบบคลังข้อมูล HT/DM
 • โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 • ระบบการโอนเงิน สปสช.
 • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ สสวท.
 • cockpit65
 • cockpit64
 • พชอ
 • การดำเนินงาน ITA 2564
 • NEHIS
 • Carbon Footprint
 • ส่งข้อมูลผ่านระบบ HDC


 •      ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
  ขณะนี้มี 6 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

  ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
       ค้นหา


  ข่าวสารประชาสัมพันธ์

  642 :
  ขอเชิญ ผอ.รพ.สต.และอสม.รพ.สต.ละ ๑๐ คนเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕(543 reads)  
  27/06/2012
  640 :
  เรียน ผอ. รพ.สต.โนนตาล พนอม,ไชยบุรี,และท่าดอกแก้วขอเชิญอบรม สมาธิบำบัด(464 reads)  
  26/06/2012
  639 :
  ขอเชิญ ผอ.รพ.สต.ทุกแห่งเข้าร่วมประชุมรับการตรวจเยี่ยมของผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(462 reads)  
  26/06/2012
  637 :
  การเตรี่ยมความพร้อมและต้อนรับการประกวดอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง(472 reads)  
  25/06/2012
  636 :
  แจ้งแก้ไขการประชุมที่รพ.นครพนมเป็นวันที่ 29 มิ.ย.2555(497 reads)  
  24/06/2012
  635 :
  แจ้งข่าว บิดาคุณสุขสันต์ สินทา เสียชีวิตแล้ววันนี้ และจะฌาปนกินในวันพฤกหัสบดี ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕(446 reads)  
  24/06/2012
  634 :
  รายละเอียดเอกสารการเบิกจ่ายค่าอาหาร วัสดุ ซ่อมแซม งบพัฒนา รพ.สต.(442 reads)  
  22/06/2012
  633 :
  ตัวอย่างการเบิกค่าอาหารกลางวันอาหารว่างและเครื่องดื่ม งบพัฒนา รพ.สต. แก้ไขเพิ่มเติม(468 reads)  
  22/06/2012
  629 :
  ขอเชิญประชุม(560 reads)  
  20/06/2012
  625 :
  แบบสำรวจผ้าห่อเครื่องมือ(472 reads)  
  20/06/2012
  624 :
  รพ.สต.ที่ยังไม่ส่งเงินสนับสนุนชมรมเพื่อประกวด รพ.สต.ดีเด่น สสอ.ดีเด่นขอให้เร่งรัดด้วย(484 reads)  
  16/06/2012
  623 :
  ขอเชิญประชุมเตรียมรับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาบรมราชกุมารี วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๕(487 reads)  
  15/06/2012
  622 :
  แจ้งประชุม PCA วันที่ี่ ๒๐-๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕(477 reads)  
  15/06/2012
  621 :
  เตรียมรับสถานการ์ฉุกเฉินห้วงรับเสด็จ(514 reads)  
  14/06/2012
  620 :
  ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ที่ หอประชุมยงใจยุทธ อ.ท่าอุเทน วันที่ 27 มิ.ย.2555 เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป(711 reads)  
  14/06/2012
  619 :
  ขอรายชื่อผู้รับผิดชอบ PCA ทุก รพ.สต. เพื่อเข้าร่วมประชุมที่โรงแรมวิวโขง (494 reads)  
  14/06/2012
  618 :
  เชิญประชุมเครือข่ายป้องกันควบคุมโรคระดับตำบล (ฝากส่ง อบต.ด้วยครับ)(501 reads)  
  13/06/2012
  617 :
  ขอให้ จนท.ผู้ได้รับเงินเพิ่มและ พตส.เข้ารับเงินได้ในวันที่ ๑๔ มิ.ย. ๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป(548 reads)  
  13/06/2012
  616 :
  เรียนเชิญ จนท.ทุกท่านร่วมเป็นเจ้าสวดอภิธรรมฯ13 มิ.ย.2555 เวลา 17.00น.(437 reads)  
  13/06/2012
  615 :
  แจ้งแผนออกติดตามการดำเนินงานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ (440 reads)  
  12/06/2012
  611 :
  ขอเชิญร่วมเป็นวิทยากร(464 reads)  
  11/06/2012
  609 :
  การประชุมเซิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพข้อมูลผู้ป่วยนอกและส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ปี ๒555 (586 reads)  
  08/06/2012
  608 :
  ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมวิทยากร(498 reads)  
  07/06/2012
  607 :
  รพ.สต.ที่ยังไม่สมัครเวป เครือข่าย SRRT ตำบล รีบสมัครด่วน(477 reads)  
  07/06/2012
  606 :
  แจ้งเป้าหมายใหม่อบรม ๑๑-๑๒ มิ.ย.๒๕๕๕(468 reads)  
  06/06/2012
  605 :
  ขอเชิญรพ.สต.ท่าจำปา ,พะทายและไชยบุรี(461 reads)  
  06/06/2012
  604 :
  (ด่วนที่สุด)แจ้ง ผอ.รพ.สต.แก้วปัดโป่งเข้าประชุม ๗ มิ.ย.๕๕ ที่ อุดร(465 reads)  
  06/06/2012
  603 :
  ส่งรายงานประชุม อสม เรื่อง เครือข่าย SRRT ตำบล ภายใน 15 มิย 55 ครับ(475 reads)  
  06/06/2012
  602 :
  ทวงรายงาน TO BE NUMBER ONE ให้ รพ. สต. 12 แห่ง ส่งรายงานด้วย(461 reads)  
  06/06/2012
  601 :
  ขอเชิญประชุม คปสอ.ท่าอุเทน วันที่ 6 มิ.ย.55 เวลา 14.00 น ณ.รพ.ท่าอุเทน(479 reads)  
  05/06/2012

   

  Total 1149 Record 39 Page : << Black [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22] 23 [24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39] Next >> << Home >>