เมนูหลัก
 • หน้าแรก
 • ข้อมูลทั่วไป
 • วิสัยทัศน์
 • บุคลากร สสอ.
 • บุคลากร โซนเหนือ
 • บุคลากร โซนกลาง
 • บุคลากร โซนใต้
 • นโยบายผู้บริหาร
 • แผนที่อำเภอ
 •      ผู้ดูแลระบบ
 • Upload
 • ประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลกลุ่มงาน
 • ผังองค์กร
 •      ระบบงานของหน่วยงาน
 • วาระการประชุมประจำเดือน
 • พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560
 • รายงานสถาการณ์ไข้เลือดออก
 • โปรแกรมการลา
 • รายงานประจำเดือน
 • ส่งข่าวเข้า Locker
 • ระเบียบต่างๆ
 • งานควบคุมภายใน
 • รายงาน EB1-EB24
 • ITA
 • บทบาทหน้าที่ สสอ.
 • แบบฟอร์มสอบสวนโรค
 • แบบฟอร์มทางราชการ
 • planfin_pcu
 • ส่งข้อมูลระบาดวิทยา
 • ส่งรายงาน
 • รพ.สต.บ้านโพน
 • รพ.สต.หาดกวน
 •      Link ระบบงานอื่น
 • กระทรวงสาธารณสุข
 • สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
 • สภาการสาธารณสุขชุมชน
 • ศูนย์ข้อมูงข่าวสารโรงพยาบาลนครพนม
 • SRRT เครือข่ายระดับตำบล
 • สถานการณ์โรคสำคัญ
 • สำนักระบาดวิทยา
 • เขตสุขภาพที่ 8
 • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดร
 • รายงานงบทดลอง
 • CASCAP
 • กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 • ระบบ MITAS
 • กรมควบคุมโรค
 • สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
 • สสจ.นครพนม
 • Long Term Care
 • OVSK
 • ระบบสารสนเทศทรัพยากรสุขภาพ
 • GIS สุขภาพ
 • ระบบงานสารบรรณ
 • ตรวจ 43 แฟ้มรายวัน
 • ส่งรายงาน E-REPORT
 • ศูนย์ปฎิบัติการการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิด
 • สปสช.เขต 8 อุดรธานี
 • โปรแกรมตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้ม
 • DSPM
 • การบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS) 2562
 • การบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS) 2563
 • SMS DashBoard 2021 (SMS) 2564
 • UPDATE JHCIS
 • การบันทึก JHCIS
 • health data center
 • สหกรณ์ สาสุขนครพนม
 • ระบบบริหารโครงการ
 • EGP
 • R 506 Dashboard
 • PMQA
 • ระบบคลังข้อมูล HT/DM
 • โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 • ระบบการโอนเงิน สปสช.
 • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ สสวท.
 • cockpit65
 • cockpit64
 • พชอ
 • การดำเนินงาน ITA 2564
 • NEHIS
 • Carbon Footprint
 • ส่งข้อมูลผ่านระบบ HDC


 •      ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
  ขณะนี้มี 4 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

  ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
       ค้นหา


  ข่าวสารประชาสัมพันธ์

  250 :
  เอกสารกรอกข้อมูล On top 2555 รพ.สต.ที่มี NP ส่ง 25 พ.ย. 2554(585 reads)  
  23/11/2011
  249 :
  เชิญตัวแทน อสม.จากทุก รพ.สต.และ PCUรพ เข้าประชุม ๒๕ พ.ย.๕๔(482 reads)  
  22/11/2011
  248 :
  แจ้งประชุมจัดทำแผนแก้ไขการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ๒๕๕๕(423 reads)  
  22/11/2011
  247 :
  เอกสารเตรียมจัดทำแผนแก้ไขการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ 24 พ.ย.54(501 reads)  
  22/11/2011
  246 :
  แบบ อสม.ลงทะเบียน โครงการ ๓ อ.๒ ส. มบ.ละ ๔ คน นะครับ(463 reads)  
  21/11/2011
  245 :
  ให้รพ.สต.ทุกแห่ง กรอกข้อมูลตามแบบตรวจสอบภายในให้แล้วเสร็จก่อน ทีม สสจ.จะออกมาตรวจ(517 reads)  
  18/11/2011
  244 :
  แบบฟอร์มทำแผนระดับตำบล ท่าอุเทน ๒๕๕๕(492 reads)  
  18/11/2011
  243 :
  แบบบันทึกอบรม ประชุม สัมนา แนบการเบิกเงินบำรุง รพ.สต.(533 reads)  
  16/11/2011
  242 :
  แจ้ง การไปเวียดนาม ขึ้นรถ ที่ อบจ.วันที่ ๑๘ พ.ย.๕๔ เวลา ๐๖.๐๐ น.(426 reads)  
  16/11/2011
  241 :
  รายละเอียดเอาเงินปันสหกรณ์ผลมาใช้ก่อน ( ฉฉ.พิเศษ )(444 reads)  
  16/11/2011
  240 :
  เจ้าหน้าที่ที่จะไปปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสิงบุรี ทำเรื่องยืมเงินด่วน(459 reads)  
  15/11/2011
  238 :
  เชิญผู้รับผิดชอบงาน TB ทุก รพ.สต. ร่วมประชุม บ่าย 16 พย.54 ที่ สสอ.ครับ(557 reads)  
  15/11/2011
  237 :
  สมัครเข้าร่วมประชุมสามัญ สหกรณ์(424 reads)  
  14/11/2011
  236 :
  แจ้งประกวด อสม.ดีเด่น ๒๘-๒๙ พ.ย.๒๕๕๕(513 reads)  
  14/11/2011
  235 :
  ตารางทำแผนปี ๒๕๕๕(473 reads)  
  14/11/2011
  234 :
  แจ้งประชุมทำแผนปฏิบัติการปี ๒๕๕๕(441 reads)  
  14/11/2011
  233 :
  ตัวชี้วัดรายบุคลสำหรับ ผอ.รพ.สต.(410 reads)  
  14/11/2011
  232 :
  การเบิกจ่ายเงินลูกจ้างชั่วที่เข้ารับการอบรมผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข(480 reads)  
  10/11/2011
  231 :
  รพ.สต.ที่ขาดส่งใบเสร็จรับเงิน(490 reads)  
  09/11/2011
  230 :
  ส่งสำเนาคำสั่งการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ(487 reads)  
  09/11/2011
  229 :
  ขอรับการสนับสนุนวิทยากรรพ.สต.ไชยบุรีและพนอม(490 reads)  
  08/11/2011
  228 :
  แบบยืมเงินบำรุง (495 reads)  
  08/11/2011
  227 :
  รพ.สต.ที่เข้าเกณฑ์ On top บันทึกข้อมูลไว้ก่อนนะครับ(492 reads)  
  08/11/2011
  226 :
  พนักงานสร้างสุขภาพเข้ารับการอบรมตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข(490 reads)  
  07/11/2011
  225 :
  แจ้ง อสม.เข้า อบรม ๑๐ พ.ย.๒๕๕๔(514 reads)  
  07/11/2011
  224 :
  สรุป อสม. เข้า-ออก อำเภอท่าอุเทน ณ ๓ พ.ย. ๕๔ ส่ง จว.แล้ว(437 reads)  
  07/11/2011
  223 :
  การส่งแผนงบค่าเสื่อมปี 2555 ภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554(425 reads)  
  07/11/2011
  222 :
  แจ้งอบรมการเขียนผลงานวิชาการ ๔-๖ พ.ย.๒๕๕๔(471 reads)  
  04/11/2011
  221 :
  กำหนดการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่ อุบล ฯ 13 พ.ย.54 ดูรายละเอียด(489 reads)  
  02/11/2011
  220 :
  เกณฑ์การประกวด อสม.ปี ๒๕๕๕(551 reads)  
  01/11/2011

   

  Total 1149 Record 39 Page : << Black [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32] 33 [34][35][36][37][38][39] Next >> << Home >>