เมนูหลัก
 • หน้าแรก
 • ข้อมูลทั่วไป
 • วิสัยทัศน์
 • บุคลากร สสอ.
 • บุคลากร โซนเหนือ
 • บุคลากร โซนกลาง
 • บุคลากร โซนใต้
 • นโยบายผู้บริหาร
 • แผนที่อำเภอ
 •      ผู้ดูแลระบบ
 • Upload
 • ประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลกลุ่มงาน
 • ผังองค์กร
 •      ระบบงานของหน่วยงาน
 • วาระการประชุมประจำเดือน
 • พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560
 • รายงานสถาการณ์ไข้เลือดออก
 • โปรแกรมการลา
 • รายงานประจำเดือน
 • ส่งข่าวเข้า Locker
 • ระเบียบต่างๆ
 • งานควบคุมภายใน
 • รายงาน EB1-EB24
 • ITA
 • บทบาทหน้าที่ สสอ.
 • แบบฟอร์มสอบสวนโรค
 • แบบฟอร์มทางราชการ
 • planfin_pcu
 • ส่งข้อมูลระบาดวิทยา
 • ส่งรายงาน
 • รพ.สต.บ้านโพน
 • รพ.สต.หาดกวน
 •      Link ระบบงานอื่น
 • กระทรวงสาธารณสุข
 • สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
 • สภาการสาธารณสุขชุมชน
 • ศูนย์ข้อมูงข่าวสารโรงพยาบาลนครพนม
 • SRRT เครือข่ายระดับตำบล
 • สถานการณ์โรคสำคัญ
 • สำนักระบาดวิทยา
 • เขตสุขภาพที่ 8
 • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดร
 • รายงานงบทดลอง
 • CASCAP
 • กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 • ระบบ MITAS
 • กรมควบคุมโรค
 • สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
 • สสจ.นครพนม
 • Long Term Care
 • OVSK
 • ระบบสารสนเทศทรัพยากรสุขภาพ
 • GIS สุขภาพ
 • ระบบงานสารบรรณ
 • ตรวจ 43 แฟ้มรายวัน
 • ส่งรายงาน E-REPORT
 • ศูนย์ปฎิบัติการการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิด
 • สปสช.เขต 8 อุดรธานี
 • โปรแกรมตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้ม
 • DSPM
 • การบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS) 2565
 • การบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS) 2563
 • SMS DashBoard 2021 (SMS) 2564
 • UPDATE JHCIS
 • การบันทึก JHCIS
 • health data center
 • สหกรณ์ สาสุขนครพนม
 • ระบบบริหารโครงการ
 • EGP
 • R 506 Dashboard
 • PMQA
 • ระบบคลังข้อมูล HT/DM
 • โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 • ระบบการโอนเงิน สปสช.
 • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ สสวท.
 • cockpit65
 • cockpit64
 • พชอ
 • การดำเนินงาน ITA 2564
 • NEHIS
 • Carbon Footprint
 • ส่งข้อมูลผ่านระบบ HDC
 • MOPH IC


 •      การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 • MOIT 1
 • MOIT 2
 • MOIT 3
 • MOIT 4
 • MOIT 5
 • MOIT 6
 • MOIT 7
 • MOIT 8
 • MOIT 9
 • MOIT 10
 • MOIT 11
 • MOIT 12
 • MOIT 13
 • MOIT 14
 • MOIT 15
 • MOIT 16
 • MOIT 17
 • MOIT 18
 • MOIT 19
 • MOIT 20
 • MOIT 21
 • MOIT 22
 • MOIT 23
 • EB 24
 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์

  416 :
  สรุปการตรวจสอบภายในทีม คปสอ.ท่าอุเทนให้ท่านแก้ไขและรายงานให้อำเภอทราบภายในวันที่ ๙ มี.ค.๕๕(541 reads)  
  23/02/2012
  414 :
  รับสมัครคัดเลือกตำแหน่งผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอนาทม(499 reads)  
  22/02/2012
  413 :
  ประกาศรับสมัครคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ช่วยประชาสัมพันธ์ด้วย(516 reads)  
  22/02/2012
  412 :
  ขอเชิญประชุม MCH Board(558 reads)  
  21/02/2012
  411 :
  เรียน ผอ.รพ.สต. ท่าดอกแก้ว ,บ้านดง,บ้านพนอม เข้าร่วมกิจกรรมชุดแพทย์เคลื่อนที่(524 reads)  
  21/02/2012
  410 :
  ส่งเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินไปราชการ ของ รพ.สต. หนองเทา,บ้านดง,ไชยบุรี,หาดกวน,พะทาย.หนองไฮ(538 reads)  
  21/02/2012
  409 :
  Check list เพิ่มเติม(614 reads)  
  21/02/2012
  408 :
  โครงสร้างกระทรวงสาธารณสุขและกรอบอัตรากำลัง 1 เม.ย. 55(524 reads)  
  20/02/2012
  407 :
  รพ.สต. โนนตาล บ้านพนอม บ้านม่วง ลงรายละเอียดใน File Excel ครุภัณฑ์ชำรุดด้วยไม่รับเป็นsheet รายงาน(509 reads)  
  20/02/2012
  406 :
  ขอเชิญ จนท.รพ.สต.ละ ๑ ร่วมพิธีเปิดงานกีฬาสาธารณสุขระดับเขต ๒ มี.ค.๕๕(573 reads)  
  20/02/2012
  404 :
  แบบประเมินขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันฯ(521 reads)  
  20/02/2012
  403 :
  ขออนุญาตใส่ชื่อเป็นคณะกรรมการในฏีกาผ้าป่า อสม.ครับ(516 reads)  
  19/02/2012
  402 :
  check list ncd ตัวชี้วัดที่ 4.5(597 reads)  
  19/02/2012
  400 :
  แบบประเมินตนเอง(572 reads)  
  19/02/2012
  399 :
  รวมแบบ Check list 2555เท่าที่รวบรวมได้ครับ(730 reads)  
  18/02/2012
  390 :
  แบบเช็คลีสร์ งานสุขภาพประชาชน+แพทย์แผนไทย(563 reads)  
  17/02/2012
  386 :
  ประกาศอำเภอท่าอุเทน(556 reads)  
  17/02/2012
  385 :
  ข้อแก้ไข จาก จว.รอบ ๒/๒๕๕๔ และ สสจ.สัญจร(525 reads)  
  17/02/2012
  383 :
  ตัวอย่างแผนแก้ไขส่วนขาด(516 reads)  
  17/02/2012
  381 :
  ตัวอย่างการถ่ายทอดตัวชี้วัดรายบุคคลรพสตของขอนแก่น(490 reads)  
  17/02/2012
  380 :
  ตัวอย่างการถ่ายทอดตัวชี้วัดรายบุคคลรพสต(553 reads)  
  16/02/2012
  378 :
  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการนิเทศงานและประเมินยุทธฯ(539 reads)  
  15/02/2012
  376 :
  แจ้งคุณวสันต์ วงส์ล่าม ปฏิบัติหน้าที่เป็นแพทย์สนามในงานรวมไทโส้(510 reads)  
  15/02/2012
  375 :
  ขอความอนุเคราะห์แจ้ง อสม.เข้าประชุม(515 reads)  
  15/02/2012
  373 :
  ขอเชิญประชุม การถ่ายทอดตัวชี้วัดรายบุคคล ๑๖ ก.พ.๒๕๕๕(530 reads)  
  14/02/2012
  372 :
  การถ่ายทอดตัวชี้วัดรายบุคคลรพสต(607 reads)  
  13/02/2012
  371 :
  ให้เจ้าหน้าที่ที่มีรายชื่อรับเหรียญเครื่องราช ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2555(528 reads)  
  11/02/2012
  369 :
  แบบสุ่มนิเทศงาน รพสต.๒๕๕๕ ทุกแห่งเตรียมไว้นะครับ(633 reads)  
  10/02/2012
  367 :
  รูปเล่มแผนปฏิบัติการอำเภอ ๒๕๕๕(529 reads)  
  10/02/2012
  366 :
  หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (กฟผ )(536 reads)  
  10/02/2012

   

  Total 1150 Record 39 Page : << Black [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28] 29 [30][31][32][33][34][35][36][37][38][39] Next >> << Home >>