เมนูหลัก
 • หน้าแรก
 • ข้อมูลทั่วไป
 • วิสัยทัศน์
 • บุคลากร สสอ.
 • บุคลากร โซนเหนือ
 • บุคลากร โซนกลาง
 • บุคลากร โซนใต้
 • นโยบายผู้บริหาร
 • แผนที่อำเภอ
 •      ผู้ดูแลระบบ
 • Upload
 • ประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลกลุ่มงาน
 • ผังองค์กร
 •      ระบบงานของหน่วยงาน
 • วาระการประชุมประจำเดือน
 • พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560
 • รายงานสถาการณ์ไข้เลือดออก
 • โปรแกรมการลา
 • รายงานประจำเดือน
 • ส่งข่าวเข้า Locker
 • ระเบียบต่างๆ
 • งานควบคุมภายใน
 • รายงาน EB1-EB24
 • ITA
 • บทบาทหน้าที่ สสอ.
 • แบบฟอร์มสอบสวนโรค
 • แบบฟอร์มทางราชการ
 • planfin_pcu
 • ส่งข้อมูลระบาดวิทยา
 • ส่งรายงาน
 • รพ.สต.บ้านโพน
 • รพ.สต.หาดกวน
 •      Link ระบบงานอื่น
 • กระทรวงสาธารณสุข
 • สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
 • สภาการสาธารณสุขชุมชน
 • ศูนย์ข้อมูงข่าวสารโรงพยาบาลนครพนม
 • SRRT เครือข่ายระดับตำบล
 • สถานการณ์โรคสำคัญ
 • สำนักระบาดวิทยา
 • เขตสุขภาพที่ 8
 • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดร
 • รายงานงบทดลอง
 • CASCAP
 • กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 • ระบบ MITAS
 • กรมควบคุมโรค
 • สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
 • สสจ.นครพนม
 • Long Term Care
 • OVSK
 • ระบบสารสนเทศทรัพยากรสุขภาพ
 • GIS สุขภาพ
 • ระบบงานสารบรรณ
 • ตรวจ 43 แฟ้มรายวัน
 • ส่งรายงาน E-REPORT
 • ศูนย์ปฎิบัติการการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิด
 • สปสช.เขต 8 อุดรธานี
 • โปรแกรมตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้ม
 • DSPM
 • การบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS) 2565
 • การบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS) 2563
 • SMS DashBoard 2021 (SMS) 2564
 • UPDATE JHCIS
 • การบันทึก JHCIS
 • health data center
 • สหกรณ์ สาสุขนครพนม
 • ระบบบริหารโครงการ
 • EGP
 • R 506 Dashboard
 • PMQA
 • ระบบคลังข้อมูล HT/DM
 • โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 • ระบบการโอนเงิน สปสช.
 • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ สสวท.
 • cockpit65
 • cockpit64
 • พชอ
 • การดำเนินงาน ITA 2564
 • NEHIS
 • Carbon Footprint
 • ส่งข้อมูลผ่านระบบ HDC
 • MOPH IC


 •      การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 • MOIT 1
 • MOIT 2
 • MOIT 3
 • MOIT 4
 • MOIT 5
 • MOIT 6
 • MOIT 7
 • MOIT 8
 • MOIT 9
 • MOIT 10
 • MOIT 11
 • MOIT 12
 • MOIT 13
 • MOIT 14
 • MOIT 15
 • MOIT 16
 • MOIT 17
 • MOIT 18
 • MOIT 19
 • MOIT 20
 • MOIT 21
 • MOIT 22
 • MOIT 23
 • EB 24
 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์

  1317 :
  รายงานการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๙(433 reads)  
  04/11/2016
  1316 :
  รายงานการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙(419 reads)  
  12/10/2016
  1315 :
  ประชุมประจำเดือน ๙/๒๕๕๙ วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙(412 reads)  
  10/10/2016
  1314 :
  รายงานการประชุม ๗/๒๕๕๙(459 reads)  
  07/09/2016
  1313 :
  สรุปผลการประเมินยุทธศาสตร์ ๔ มิติ รอบที่ ๒ ปี ๒๕๕๙(465 reads)  
  27/08/2016
  1312 :
  แบบฟอร์มคำขอทำบัตร ขรก.ใหม่(399 reads)  
  19/08/2016
  1311 :
  หน่วยแพทย์ พอ.สว. ออกปฎิบัติงานบ้านากระเสิม หมู่ที่ 10 ตำบลพนอม(454 reads)  
  15/08/2016
  1310 :
  การจัดทำแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษรณะงบลงทุน(381 reads)  
  15/08/2016
  1307 :
  check list สุขสันต์ ๒ปี๒๕๕๙(403 reads)  
  08/08/2016
  1306 :
  แจ้งแผนการออกตรวจประเมินยุทธศาสตร์ รอบ๒/๒๕๕๙(449 reads)  
  21/07/2016
  1305 :
  รายงานการประชุมครั้งที่๕/๒๕๕๙(444 reads)  
  30/06/2016
  1304 :
  รายงานการประชุมครั้งที่๕/๒๕๕๙(376 reads)  
  30/06/2016
  1303 :
  รายงานการประชุมครั้งที่๔/๒๕๕๙(413 reads)  
  02/06/2016
  1302 :
  รายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙(414 reads)  
  02/05/2016
  1301 :
  รายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙(476 reads)  
  10/04/2016
  1300 :
  แบบสำรวจภาระงาน(450 reads)  
  30/03/2016
  1299 :
  คำขอแก้ไข รอบ ๒ ปี ๒๕๕๘(425 reads)  
  13/03/2016
  1298 :
  สรุปผลการประเมิน รอบที่ ๑ ปี ๒๕๕๙(427 reads)  
  13/03/2016
  1297 :
  แบบประเมินติดดาวใหม่ ปี ๒๕๕๙(405 reads)  
  01/03/2016
  1296 :
  รายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙(430 reads)  
  01/03/2016
  1295 :
  รายงานการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ และ วาระการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙(457 reads)  
  30/01/2016
  1294 :
  รายงานการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ และ วาระการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘(467 reads)  
  03/01/2016
  1293 :
  รายงาoการประชุมครั้งที่ ๑๐ ปี ๒๕๕๘(478 reads)  
  11/12/2015
  1292 :
  ความครอบคลุม สิทธิหลักประกันสุขภาพ ตุลาคม ๒๕๕๘(528 reads)  
  16/11/2015
  1291 :
  แบบฟอร์ม ขอ Username Password สปสช.(525 reads)  
  11/11/2015
  1290 :
  เอกสารประกอบการจัดทำแผน ๒๕๕๙(500 reads)  
  11/11/2015
  1289 :
  รายงานการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘(468 reads)  
  04/11/2015
  1287 :
  รายงานการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ และ วาระการประชุม ครั้งที่๙/๒๕๕๘(515 reads)  
  04/10/2015
  1286 :
  โปรมแกรม mind Map (486 reads)  
  05/09/2015
  1285 :
  ข้อมูลทบทวนทำแผนปี2559(493 reads)  
  05/09/2015

   

  Total 1150 Record 39 Page : << Black [1][2] 3 [4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39] Next >> << Home >>