เมนูหลัก
 • หน้าแรก
 • ข้อมูลทั่วไป
 • วิสัยทัศน์
 • บุคลากร สสอ.
 • บุคลากร โซนเหนือ
 • บุคลากร โซนกลาง
 • บุคลากร โซนใต้
 • นโยบายผู้บริหาร
 • แผนที่อำเภอ
 •      ผู้ดูแลระบบ
 • Upload
 • ประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลกลุ่มงาน
 • ผังองค์กร
 •      ระบบงานของหน่วยงาน
 • วาระการประชุมประจำเดือน
 • พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560
 • รายงานสถาการณ์ไข้เลือดออก
 • โปรแกรมการลา
 • รายงานประจำเดือน
 • ส่งข่าวเข้า Locker
 • ระเบียบต่างๆ
 • งานควบคุมภายใน
 • รายงาน EB1-EB24
 • ITA
 • บทบาทหน้าที่ สสอ.
 • แบบฟอร์มสอบสวนโรค
 • แบบฟอร์มทางราชการ
 • planfin_pcu
 • ส่งข้อมูลระบาดวิทยา
 • ส่งรายงาน
 • รพ.สต.บ้านโพน
 • รพ.สต.หาดกวน
 •      Link ระบบงานอื่น
 • กระทรวงสาธารณสุข
 • สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
 • สภาการสาธารณสุขชุมชน
 • ศูนย์ข้อมูงข่าวสารโรงพยาบาลนครพนม
 • SRRT เครือข่ายระดับตำบล
 • สถานการณ์โรคสำคัญ
 • สำนักระบาดวิทยา
 • เขตสุขภาพที่ 8
 • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดร
 • รายงานงบทดลอง
 • CASCAP
 • กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 • ระบบ MITAS
 • กรมควบคุมโรค
 • สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
 • สสจ.นครพนม
 • Long Term Care
 • OVSK
 • ระบบสารสนเทศทรัพยากรสุขภาพ
 • GIS สุขภาพ
 • ระบบงานสารบรรณ
 • ตรวจ 43 แฟ้มรายวัน
 • ส่งรายงาน E-REPORT
 • ศูนย์ปฎิบัติการการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิด
 • สปสช.เขต 8 อุดรธานี
 • โปรแกรมตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้ม
 • DSPM
 • การบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS) 2565
 • การบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS) 2563
 • SMS DashBoard 2021 (SMS) 2564
 • UPDATE JHCIS
 • การบันทึก JHCIS
 • health data center
 • สหกรณ์ สาสุขนครพนม
 • ระบบบริหารโครงการ
 • EGP
 • อีเมลภาครัฐ
 • R 506 Dashboard
 • PMQA65
 • PMQA66
 • ระบบคลังข้อมูล HT/DM
 • โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 • ระบบการโอนเงิน สปสช.
 • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ สสวท.
 • cockpit66
 • cockpit65
 • cockpit64
 • พชอ
 • การดำเนินงาน ITA 2564
 • NEHIS
 • Carbon Footprint
 • ส่งข้อมูลผ่านระบบ HDC
 • MOPH IC


 •      การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 • MOIT 1
 • MOIT 2
 • MOIT 3
 • MOIT 4
 • MOIT 5
 • MOIT 6
 • MOIT 7
 • MOIT 8
 • MOIT 9
 • MOIT 10
 • MOIT 11
 • MOIT 12
 • MOIT 13
 • MOIT 14
 • MOIT 15
 • MOIT 16
 • MOIT 17
 • MOIT 18
 • MOIT 19
 • MOIT 20
 • MOIT 21
 • MOIT 22
 • MOIT 23
 • EB 24
 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์

  469 :
  แจ้งรายชื่อ รพ.สต.ที่ยังไม่ส่งรายงาน 0110 รง. 5 ส่งด่วนวันนี้ สสอ.ท่าอุเทน(578 reads)  
  15/03/2012
  468 :
  เชิญผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ 4.11-4.15 ประชุมที่ สสอ.เช้า 16 มี.ค. ครับ(577 reads)  
  15/03/2012
  467 :
  ระดับหมู่บ้านจัดการสุขภาพท่าอุเทน(555 reads)  
  14/03/2012
  466 :
  แจ้งเลื่อนการอบรม สมรรถนะเจ้าหน้าที่ จาก 16 มี.ค.55 ออกไปโดยไม่กำหนด(590 reads)  
  13/03/2012
  465 :
  แจ้ง ผอ.รพ.สต.พะทายเข้าร่วมประชุม ท่านวิทยา บูรณศิริ ที่ รร.พลอยพาเลซ 17 มี.ค.55(556 reads)  
  13/03/2012
  464 :
  ขอเชิญ ผอ.รพ.สต.ประชุมอบรมการประเมินและจัดทำสมรรถนะ(545 reads)  
  12/03/2012
  463 :
  ขอเรียนเชิญ ผอ.รพ.สต.ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการเขต ๑๑ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๕๕(552 reads)  
  12/03/2012
  462 :
  ขอเรียนเชิญ ผอ.รพ.สต.ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการเขต ๑๑ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๕๕(527 reads)  
  12/03/2012
  461 :
  แบบตรวจราชการ ๒๕๕๕(485 reads)  
  12/03/2012
  460 :
  ขอเชิญประชุม คปสอ.ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕(492 reads)  
  12/03/2012
  459 :
  ตรวจสอบคีย์ข้อมูล DM HT (507 reads)  
  12/03/2012
  458 :
  ตัวอย่างเอกสารรับผู้ตรวจของ จว.(561 reads)  
  11/03/2012
  457 :
  สรุปผลการดำเนินงานคัดกรอง DM + HT ปี 2555(535 reads)  
  08/03/2012
  456 :
  สรุปผลการดำเนินงานคัดกรอง DM + HT ปี 2555(526 reads)  
  08/03/2012
  455 :
  สรุปผลการดำเนินงานคัดกรอง DM + HT ปี 2555(512 reads)  
  08/03/2012
  454 :
  แจ้งทุก รพ.สต.ให้ส่งเล่ม PCA ที่ สนง.สสอ.วันนี้ ก่อน ๑๔.๐๐ น.(โต๊ะสุขสันต์)(572 reads)  
  08/03/2012
  453 :
  อบรมแพทย์แผนไทย (อสม.) 12 มี.ค.-8 เมย.55 ที่โรงแรมดุสิตสกล ให้รอรายละเอียดก่อน(667 reads)  
  08/03/2012
  452 :
  หมู่บ้านจัดการสุขภาพ2555(573 reads)  
  07/03/2012
  451 :
  ข้อมูล On top ท่าอุเทน55(537 reads)  
  07/03/2012
  449 :
  เตรียมรับการประเมิน Goal 5(508 reads)  
  07/03/2012
  448 :
  อสม.ลงชื่อขอรับงบประมาณจัดงานวัน อสม.ปี๒๕๕๕รายรพสต.(602 reads)  
  06/03/2012
  447 :
  ให้ จนท.ทุกท่านเข้ามารับเอกสารหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายด่วน(660 reads)  
  06/03/2012
  446 :
  ส่งเอกสารที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องต่างๆ ของ รพ.สต.(519 reads)  
  05/03/2012
  445 :
  ส่งแผนแก้ไขปัญหาที่พบจากการตรวจสอบภายในของระดับอำเภอภายใน ๑๖ มี.ค.๕๕(531 reads)  
  05/03/2012
  444 :
  ส่งแบบประเมินสมรรถนะและแผนพัฒนารายบุคคล ภายใน ๑๖ มี.ค. ๕๕(537 reads)  
  05/03/2012
  443 :
  สรุปการนิเทศงาน สช. ๒๕๕๕(556 reads)  
  05/03/2012
  442 :
  รายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕(533 reads)  
  04/03/2012
  441 :
  รณรงค์คัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปี 2555(538 reads)  
  03/03/2012
  438 :
  รณรงค์คัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปี 2555(521 reads)  
  03/03/2012
  437 :
  ท่าจำปา ท่าหนามแก้ว รามราช ส่งรายงาน อสม.E-report ก.พ.fh;p(632 reads)  
  03/03/2012

   

  Total 1158 Record 39 Page : << Black [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27] 28 [29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39] Next >> << Home >>