เมนูหลัก
 • หน้าแรก
 • ข้อมูลทั่วไป
 • วิสัยทัศน์
 • บุคลากร สสอ.
 • บุคลากร โซนเหนือ
 • บุคลากร โซนกลาง
 • บุคลากร โซนใต้
 • นโยบายผู้บริหาร
 • แผนที่อำเภอ
 •      ผู้ดูแลระบบ
 • Upload
 • ประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลกลุ่มงาน
 • ผังองค์กร
 •      ระบบงานของหน่วยงาน
 • วาระการประชุมประจำเดือน
 • พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560
 • รายงานสถาการณ์ไข้เลือดออก
 • โปรแกรมการลา
 • รายงานประจำเดือน
 • ส่งข่าวเข้า Locker
 • ระเบียบต่างๆ
 • งานควบคุมภายใน
 • รายงาน EB1-EB24
 • ITA
 • บทบาทหน้าที่ สสอ.
 • แบบฟอร์มสอบสวนโรค
 • แบบฟอร์มทางราชการ
 • planfin_pcu
 • ส่งข้อมูลระบาดวิทยา
 • ส่งรายงาน
 • รพ.สต.บ้านโพน
 • รพ.สต.หาดกวน
 •      Link ระบบงานอื่น
 • กระทรวงสาธารณสุข
 • สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
 • สภาการสาธารณสุขชุมชน
 • ศูนย์ข้อมูงข่าวสารโรงพยาบาลนครพนม
 • SRRT เครือข่ายระดับตำบล
 • สถานการณ์โรคสำคัญ
 • สำนักระบาดวิทยา
 • เขตสุขภาพที่ 8
 • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดร
 • รายงานงบทดลอง
 • CASCAP
 • กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 • ระบบ MITAS
 • กรมควบคุมโรค
 • สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
 • สสจ.นครพนม
 • Long Term Care
 • OVSK
 • ระบบสารสนเทศทรัพยากรสุขภาพ
 • GIS สุขภาพ
 • ระบบงานสารบรรณ
 • ตรวจ 43 แฟ้มรายวัน
 • ส่งรายงาน E-REPORT
 • ศูนย์ปฎิบัติการการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิด
 • สปสช.เขต 8 อุดรธานี
 • โปรแกรมตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้ม
 • DSPM
 • การบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS) 2565
 • การบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS) 2563
 • SMS DashBoard 2021 (SMS) 2564
 • UPDATE JHCIS
 • การบันทึก JHCIS
 • health data center
 • สหกรณ์ สาสุขนครพนม
 • ระบบบริหารโครงการ
 • EGP
 • R 506 Dashboard
 • PMQA
 • ระบบคลังข้อมูล HT/DM
 • โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 • ระบบการโอนเงิน สปสช.
 • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ สสวท.
 • cockpit65
 • cockpit64
 • พชอ
 • การดำเนินงาน ITA 2564
 • NEHIS
 • Carbon Footprint
 • ส่งข้อมูลผ่านระบบ HDC
 • MOPH IC


 •      การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 • MOIT 1
 • MOIT 2
 • MOIT 3
 • MOIT 4
 • MOIT 5
 • MOIT 6
 • MOIT 7
 • MOIT 8
 • MOIT 9
 • MOIT 10
 • MOIT 11
 • MOIT 12
 • MOIT 13
 • MOIT 14
 • MOIT 15
 • MOIT 16
 • MOIT 17
 • MOIT 18
 • MOIT 19
 • MOIT 20
 • MOIT 21
 • MOIT 22
 • MOIT 23
 • EB 24
 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์

  461 :
  แบบตรวจราชการ ๒๕๕๕(467 reads)  
  12/03/2012
  460 :
  ขอเชิญประชุม คปสอ.ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕(478 reads)  
  12/03/2012
  459 :
  ตรวจสอบคีย์ข้อมูล DM HT (489 reads)  
  12/03/2012
  458 :
  ตัวอย่างเอกสารรับผู้ตรวจของ จว.(536 reads)  
  11/03/2012
  457 :
  สรุปผลการดำเนินงานคัดกรอง DM + HT ปี 2555(523 reads)  
  08/03/2012
  456 :
  สรุปผลการดำเนินงานคัดกรอง DM + HT ปี 2555(506 reads)  
  08/03/2012
  455 :
  สรุปผลการดำเนินงานคัดกรอง DM + HT ปี 2555(494 reads)  
  08/03/2012
  454 :
  แจ้งทุก รพ.สต.ให้ส่งเล่ม PCA ที่ สนง.สสอ.วันนี้ ก่อน ๑๔.๐๐ น.(โต๊ะสุขสันต์)(538 reads)  
  08/03/2012
  453 :
  อบรมแพทย์แผนไทย (อสม.) 12 มี.ค.-8 เมย.55 ที่โรงแรมดุสิตสกล ให้รอรายละเอียดก่อน(629 reads)  
  08/03/2012
  452 :
  หมู่บ้านจัดการสุขภาพ2555(555 reads)  
  07/03/2012
  451 :
  ข้อมูล On top ท่าอุเทน55(512 reads)  
  07/03/2012
  449 :
  เตรียมรับการประเมิน Goal 5(490 reads)  
  07/03/2012
  448 :
  อสม.ลงชื่อขอรับงบประมาณจัดงานวัน อสม.ปี๒๕๕๕รายรพสต.(582 reads)  
  06/03/2012
  447 :
  ให้ จนท.ทุกท่านเข้ามารับเอกสารหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายด่วน(627 reads)  
  06/03/2012
  446 :
  ส่งเอกสารที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องต่างๆ ของ รพ.สต.(499 reads)  
  05/03/2012
  445 :
  ส่งแผนแก้ไขปัญหาที่พบจากการตรวจสอบภายในของระดับอำเภอภายใน ๑๖ มี.ค.๕๕(517 reads)  
  05/03/2012
  444 :
  ส่งแบบประเมินสมรรถนะและแผนพัฒนารายบุคคล ภายใน ๑๖ มี.ค. ๕๕(515 reads)  
  05/03/2012
  443 :
  สรุปการนิเทศงาน สช. ๒๕๕๕(540 reads)  
  05/03/2012
  442 :
  รายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕(514 reads)  
  04/03/2012
  441 :
  รณรงค์คัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปี 2555(516 reads)  
  03/03/2012
  438 :
  รณรงค์คัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปี 2555(505 reads)  
  03/03/2012
  437 :
  ท่าจำปา ท่าหนามแก้ว รามราช ส่งรายงาน อสม.E-report ก.พ.fh;p(602 reads)  
  03/03/2012
  436 :
  ขอเชิญทุก รพ.สต.ประชุมประเมิน มาตรฐาน PCA รพ.สต. 5 มีนาคม 2555(489 reads)  
  02/03/2012
  435 :
  แจ้งกำหนดการตรวจประเมิน ตัวชี้วัด ที่3.1 ลงพื้นที่ รพ.สต.และชุมชน(510 reads)  
  01/03/2012
  434 :
  กำหนดการตรวจประเมินยุทธศาสตร์รอบที่ ๑(536 reads)  
  01/03/2012
  429 :
  หน่วยตาเคลื่อนที่(488 reads)  
  29/02/2012
  426 :
  ส่งแบบประเมินคุณธรรมจริยธรรมภายในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๕(549 reads)  
  27/02/2012
  419 :
  เอกสารเตรียมรับการสุ่มประเมิน On top 9 มี.ค.55(บ่าย)(629 reads)  
  23/02/2012
  418 :
  แก้ไขแบบเฉลยความรู้สิทธิประโยชน์(509 reads)  
  23/02/2012
  417 :
  จนท.ที่มีความประสงค์ขอย้ายให้ส่งใบขอย้ายภายใน ๒๙ ก.พ.๕๕ ตอนเช้า(537 reads)  
  23/02/2012

   

  Total 1150 Record 39 Page : << Black [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27] 28 [29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39] Next >> << Home >>