เมนูหลัก
 • หน้าแรก
 • ข้อมูลทั่วไป
 • วิสัยทัศน์
 • บุคลากร สสอ.
 • บุคลากร โซนเหนือ
 • บุคลากร โซนกลาง
 • บุคลากร โซนใต้
 • นโยบายผู้บริหาร
 • แผนที่อำเภอ
 •      ผู้ดูแลระบบ
 • Upload
 • ประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลกลุ่มงาน
 • ผังองค์กร
 •      ระบบงานของหน่วยงาน
 • วาระการประชุมประจำเดือน
 • พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560
 • รายงานสถาการณ์ไข้เลือดออก
 • โปรแกรมการลา
 • รายงานประจำเดือน
 • ส่งข่าวเข้า Locker
 • ระเบียบต่างๆ
 • งานควบคุมภายใน
 • รายงาน EB1-EB24
 • ITA
 • บทบาทหน้าที่ สสอ.
 • แบบฟอร์มสอบสวนโรค
 • แบบฟอร์มทางราชการ
 • planfin_pcu
 • ส่งข้อมูลระบาดวิทยา
 • ส่งรายงาน
 • รพ.สต.บ้านโพน
 • รพ.สต.หาดกวน
 •      Link ระบบงานอื่น
 • กระทรวงสาธารณสุข
 • สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
 • สภาการสาธารณสุขชุมชน
 • ศูนย์ข้อมูงข่าวสารโรงพยาบาลนครพนม
 • SRRT เครือข่ายระดับตำบล
 • สถานการณ์โรคสำคัญ
 • สำนักระบาดวิทยา
 • เขตสุขภาพที่ 8
 • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดร
 • รายงานงบทดลอง
 • CASCAP
 • กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 • ระบบ MITAS
 • กรมควบคุมโรค
 • สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
 • สสจ.นครพนม
 • Long Term Care
 • OVSK
 • ระบบสารสนเทศทรัพยากรสุขภาพ
 • GIS สุขภาพ
 • ระบบงานสารบรรณ
 • ตรวจ 43 แฟ้มรายวัน
 • ส่งรายงาน E-REPORT
 • ศูนย์ปฎิบัติการการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิด
 • สปสช.เขต 8 อุดรธานี
 • โปรแกรมตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้ม
 • DSPM
 • การบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS) 2562
 • การบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS) 2563
 • SMS DashBoard 2021 (SMS) 2564
 • UPDATE JHCIS
 • การบันทึก JHCIS
 • health data center
 • สหกรณ์ สาสุขนครพนม
 • ระบบบริหารโครงการ
 • EGP
 • R 506 Dashboard
 • PMQA
 • ระบบคลังข้อมูล HT/DM
 • โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 • ระบบการโอนเงิน สปสช.
 • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ สสวท.
 • cockpit65
 • cockpit64
 • พชอ
 • การดำเนินงาน ITA 2564
 • NEHIS
 • Carbon Footprint
 • ส่งข้อมูลผ่านระบบ HDC


 •      ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
  ขณะนี้มี 5 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

  ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
       ค้นหา


  ข่าวสารประชาสัมพันธ์

  460 :
  ขอเชิญประชุม คปสอ.ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕(436 reads)  
  12/03/2012
  459 :
  ตรวจสอบคีย์ข้อมูล DM HT (448 reads)  
  12/03/2012
  458 :
  ตัวอย่างเอกสารรับผู้ตรวจของ จว.(491 reads)  
  11/03/2012
  457 :
  สรุปผลการดำเนินงานคัดกรอง DM + HT ปี 2555(483 reads)  
  08/03/2012
  456 :
  สรุปผลการดำเนินงานคัดกรอง DM + HT ปี 2555(462 reads)  
  08/03/2012
  455 :
  สรุปผลการดำเนินงานคัดกรอง DM + HT ปี 2555(449 reads)  
  08/03/2012
  454 :
  แจ้งทุก รพ.สต.ให้ส่งเล่ม PCA ที่ สนง.สสอ.วันนี้ ก่อน ๑๔.๐๐ น.(โต๊ะสุขสันต์)(474 reads)  
  08/03/2012
  453 :
  อบรมแพทย์แผนไทย (อสม.) 12 มี.ค.-8 เมย.55 ที่โรงแรมดุสิตสกล ให้รอรายละเอียดก่อน(568 reads)  
  08/03/2012
  452 :
  หมู่บ้านจัดการสุขภาพ2555(507 reads)  
  07/03/2012
  451 :
  ข้อมูล On top ท่าอุเทน55(466 reads)  
  07/03/2012
  449 :
  เตรียมรับการประเมิน Goal 5(450 reads)  
  07/03/2012
  448 :
  อสม.ลงชื่อขอรับงบประมาณจัดงานวัน อสม.ปี๒๕๕๕รายรพสต.(540 reads)  
  06/03/2012
  447 :
  ให้ จนท.ทุกท่านเข้ามารับเอกสารหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายด่วน(568 reads)  
  06/03/2012
  446 :
  ส่งเอกสารที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องต่างๆ ของ รพ.สต.(459 reads)  
  05/03/2012
  445 :
  ส่งแผนแก้ไขปัญหาที่พบจากการตรวจสอบภายในของระดับอำเภอภายใน ๑๖ มี.ค.๕๕(475 reads)  
  05/03/2012
  444 :
  ส่งแบบประเมินสมรรถนะและแผนพัฒนารายบุคคล ภายใน ๑๖ มี.ค. ๕๕(472 reads)  
  05/03/2012
  443 :
  สรุปการนิเทศงาน สช. ๒๕๕๕(496 reads)  
  05/03/2012
  442 :
  รายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕(467 reads)  
  04/03/2012
  441 :
  รณรงค์คัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปี 2555(473 reads)  
  03/03/2012
  438 :
  รณรงค์คัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปี 2555(459 reads)  
  03/03/2012
  437 :
  ท่าจำปา ท่าหนามแก้ว รามราช ส่งรายงาน อสม.E-report ก.พ.fh;p(539 reads)  
  03/03/2012
  436 :
  ขอเชิญทุก รพ.สต.ประชุมประเมิน มาตรฐาน PCA รพ.สต. 5 มีนาคม 2555(444 reads)  
  02/03/2012
  435 :
  แจ้งกำหนดการตรวจประเมิน ตัวชี้วัด ที่3.1 ลงพื้นที่ รพ.สต.และชุมชน(468 reads)  
  01/03/2012
  434 :
  กำหนดการตรวจประเมินยุทธศาสตร์รอบที่ ๑(493 reads)  
  01/03/2012
  429 :
  หน่วยตาเคลื่อนที่(437 reads)  
  29/02/2012
  426 :
  ส่งแบบประเมินคุณธรรมจริยธรรมภายในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๕(509 reads)  
  27/02/2012
  419 :
  เอกสารเตรียมรับการสุ่มประเมิน On top 9 มี.ค.55(บ่าย)(581 reads)  
  23/02/2012
  418 :
  แก้ไขแบบเฉลยความรู้สิทธิประโยชน์(472 reads)  
  23/02/2012
  417 :
  จนท.ที่มีความประสงค์ขอย้ายให้ส่งใบขอย้ายภายใน ๒๙ ก.พ.๕๕ ตอนเช้า(499 reads)  
  23/02/2012
  416 :
  สรุปการตรวจสอบภายในทีม คปสอ.ท่าอุเทนให้ท่านแก้ไขและรายงานให้อำเภอทราบภายในวันที่ ๙ มี.ค.๕๕(499 reads)  
  23/02/2012

   

  Total 1149 Record 39 Page : << Black [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27] 28 [29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39] Next >> << Home >>