เมนูหลัก
 • หน้าแรก
 • ข้อมูลทั่วไป
 • วิสัยทัศน์
 • บุคลากร สสอ.
 • บุคลากร โซนเหนือ
 • บุคลากร โซนกลาง
 • บุคลากร โซนใต้
 • นโยบายผู้บริหาร
 • แผนที่อำเภอ
 •      ผู้ดูแลระบบ
 • Upload
 • ประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลกลุ่มงาน
 • ผังองค์กร
 •      ระบบงานของหน่วยงาน
 • วาระการประชุมประจำเดือน
 • พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560
 • รายงานสถาการณ์ไข้เลือดออก
 • โปรแกรมการลา
 • รายงานประจำเดือน
 • ส่งข่าวเข้า Locker
 • ระเบียบต่างๆ
 • งานควบคุมภายใน
 • รายงาน EB1-EB24
 • ITA
 • บทบาทหน้าที่ สสอ.
 • แบบฟอร์มสอบสวนโรค
 • แบบฟอร์มทางราชการ
 • planfin_pcu
 • ส่งข้อมูลระบาดวิทยา
 • ส่งรายงาน
 • รพ.สต.บ้านโพน
 • รพ.สต.หาดกวน
 •      Link ระบบงานอื่น
 • กระทรวงสาธารณสุข
 • สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
 • สภาการสาธารณสุขชุมชน
 • ศูนย์ข้อมูงข่าวสารโรงพยาบาลนครพนม
 • SRRT เครือข่ายระดับตำบล
 • สถานการณ์โรคสำคัญ
 • สำนักระบาดวิทยา
 • เขตสุขภาพที่ 8
 • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดร
 • รายงานงบทดลอง
 • CASCAP
 • กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 • ระบบ MITAS
 • กรมควบคุมโรค
 • สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
 • สสจ.นครพนม
 • Long Term Care
 • OVSK
 • ระบบสารสนเทศทรัพยากรสุขภาพ
 • GIS สุขภาพ
 • ระบบงานสารบรรณ
 • ตรวจ 43 แฟ้มรายวัน
 • ส่งรายงาน E-REPORT
 • ศูนย์ปฎิบัติการการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิด
 • สปสช.เขต 8 อุดรธานี
 • โปรแกรมตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้ม
 • DSPM
 • การบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS) 2565
 • การบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS) 2563
 • SMS DashBoard 2021 (SMS) 2564
 • UPDATE JHCIS
 • การบันทึก JHCIS
 • health data center
 • สหกรณ์ สาสุขนครพนม
 • ระบบบริหารโครงการ
 • EGP
 • R 506 Dashboard
 • PMQA
 • ระบบคลังข้อมูล HT/DM
 • โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 • ระบบการโอนเงิน สปสช.
 • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ สสวท.
 • cockpit65
 • cockpit64
 • พชอ
 • การดำเนินงาน ITA 2564
 • NEHIS
 • Carbon Footprint
 • ส่งข้อมูลผ่านระบบ HDC
 • MOPH IC


 •      การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 • MOIT 1
 • MOIT 2
 • MOIT 3
 • MOIT 4
 • MOIT 5
 • MOIT 6
 • MOIT 7
 • MOIT 8
 • MOIT 9
 • MOIT 10
 • MOIT 11
 • MOIT 12
 • MOIT 13
 • MOIT 14
 • MOIT 15
 • MOIT 16
 • MOIT 17
 • MOIT 18
 • MOIT 19
 • MOIT 20
 • MOIT 21
 • MOIT 22
 • MOIT 23
 • EB 24
 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์

  784 :
  รายงานการประชุม ๘/๒๕๕๕ และระเบียบวาระ ๙/๒๕๕๕(539 reads)  
  03/10/2012
  783 :
  ขอเชิญประชุมประจำเดือนรั้งที่๙/๒๕๕๕วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๕(567 reads)  
  01/10/2012
  782 :
  รพ.สต.ที่ขาดส่งเอกสารการตรวจสอบภานใน โนนตาล บ้านกลาง รามราช เวินพระบาท บ้านดง หาดกวน ท่าหนามแก้ว(488 reads)  
  29/09/2012
  780 :
  ตัวอย่างคำสั่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ เริ่มปีงบประมาณ ๒๕๕๖ให้ ผอ.รพ.สต.ออกคำสั่งอยู่(557 reads)  
  28/09/2012
  777 :
  แบบฟอร์มเงินบำรุงปี 2556(556 reads)  
  27/09/2012
  776 :
  ทวงใบเสร็จรับเงิน....ใกล้หมดปีงบประมาณแล้ว....(505 reads)  
  27/09/2012
  775 :
  ประกาศผลสอบนักวิชาการสาธารณสุข(ลูกจ้างชั่วคราว)(582 reads)  
  25/09/2012
  774 :
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)ตำแหน่ง(702 reads)  
  20/09/2012
  773 :
  ขอเชฺิญประชุม(593 reads)  
  20/09/2012
  772 :
  ประกาศหลักเกณฑ์วิชาสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(582 reads)  
  20/09/2012
  771 :
  การอบรมหลักสูตรผู้บริหารงานสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ ๒๘,๒๙(597 reads)  
  19/09/2012
  770 :
  ขอเชิญประชุมงานอุบัติเหตุ(587 reads)  
  19/09/2012
  766 :
  บริจาคโลหิต(572 reads)  
  17/09/2012
  765 :
  ขอสนับสนุนวิทยากร ค่ายยาเสพติด รุ่นที่ 4(531 reads)  
  17/09/2012
  762 :
  การจัดทำแผนจ้างลูกจ้างชั่วคราว ให้แนบในแผนเงินบำรุงด้วย(544 reads)  
  16/09/2012
  761 :
  แบบตัวอย่างการบันทึกความเห็นของคณะกรรมการบริหาร รพ.สต. เพื่อประกอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวที่ต้องทำก่อ(587 reads)  
  16/09/2012
  760 :
  สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินบำรุง(ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข)(495 reads)  
  15/09/2012
  759 :
  ตรวจวัดสายตาผู้ป่วยเบาหวานและผู้ป่วยความดันโลหิตสูง(509 reads)  
  14/09/2012
  758 :
  เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่งขอทราบรายชื่อและอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินบำรุง(563 reads)  
  13/09/2012
  757 :
  เร่งรัดการส่งรายงานเกณฑ์คงค้างของรพ.สต.(537 reads)  
  12/09/2012
  756 :
  สรุปคะแนนยุทธสาสตร์รอบ ๒ ปี ๒๕๕๕ รายอำเภอ(476 reads)  
  11/09/2012
  755 :
  รพ.สต.ที่บันทึกข้อมูลกลางปีไม่ครบ ณ ๑๑ ก.ย.๒๕๕๕(526 reads)  
  11/09/2012
  754 :
  เปลี่ยนสถานที่อบรม คอมพิวเตอร์ 11-13 กย จาก สสอ.ท่าอุเทน ไป ห้องประฃุม รพ.ท่าอุเทน นะครับ สีไม่แห้(601 reads)  
  10/09/2012
  753 :
  แจ้งการจัดทำแผนเงินบำรุงประจำปี ๒๕๕๖ (512 reads)  
  10/09/2012
  752 :
  แจ้งเข้าไปตรวจสอบการบันทึกข้อมูลกลางปี ๒๕๕๕(546 reads)  
  08/09/2012
  751 :
  ขอเชิญคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเลื่อนเงินเดือนงวดที่ ๒ ประชุมในวันที่ ๑๐ กัรยายน ๒๕๕๕เวลา ๐๙.๐๐ น.(565 reads)  
  07/09/2012
  750 :
  แจ้ง รพ.สต.โนนตาล หนองไฮ ท่าดอกแก้ว เข้ารับการอบรมพยาบาลเวชปฏิบัติ(549 reads)  
  06/09/2012
  749 :
  แจ้ง รพ.สต.โนนตาล หนองไฮ ไชยบุรี บ้านดง ท่าดอกแก้ว เข้ารับการอบรมงานบริหารบุคคล(531 reads)  
  06/09/2012
  748 :
  PCA Bandong(477 reads)  
  06/09/2012
  747 :
  รับเงินค่าอาหารกลางวันอาหารว่างและเครื่องดื่มงบพัฒนา รพ.สต. ๗ ก.ย.๕๕(518 reads)  
  06/09/2012

   

  Total 1150 Record 39 Page : << Black [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18] 19 [20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39] Next >> << Home >>