เมนูหลัก
 • หน้าแรก
 • ข้อมูลทั่วไป
 • วิสัยทัศน์
 • บุคลากร สสอ.
 • บุคลากร โซนเหนือ
 • บุคลากร โซนกลาง
 • บุคลากร โซนใต้
 • นโยบายผู้บริหาร
 • แผนที่อำเภอ
 •      ผู้ดูแลระบบ
 • Upload
 • ประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลกลุ่มงาน
 • ผังองค์กร
 •      ระบบงานของหน่วยงาน
 • วาระการประชุมประจำเดือน
 • พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560
 • รายงานสถาการณ์ไข้เลือดออก
 • โปรแกรมการลา
 • รายงานประจำเดือน
 • ส่งข่าวเข้า Locker
 • ระเบียบต่างๆ
 • งานควบคุมภายใน
 • รายงาน EB1-EB24
 • ITA
 • บทบาทหน้าที่ สสอ.
 • แบบฟอร์มสอบสวนโรค
 • แบบฟอร์มทางราชการ
 • planfin_pcu
 • ส่งข้อมูลระบาดวิทยา
 • ส่งรายงาน
 • รพ.สต.บ้านโพน
 • รพ.สต.หาดกวน
 •      Link ระบบงานอื่น
 • กระทรวงสาธารณสุข
 • สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
 • สภาการสาธารณสุขชุมชน
 • ศูนย์ข้อมูงข่าวสารโรงพยาบาลนครพนม
 • SRRT เครือข่ายระดับตำบล
 • สถานการณ์โรคสำคัญ
 • สำนักระบาดวิทยา
 • เขตสุขภาพที่ 8
 • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดร
 • รายงานงบทดลอง
 • CASCAP
 • กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 • ระบบ MITAS
 • กรมควบคุมโรค
 • สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
 • สสจ.นครพนม
 • Long Term Care
 • OVSK
 • ระบบสารสนเทศทรัพยากรสุขภาพ
 • GIS สุขภาพ
 • ระบบงานสารบรรณ
 • ตรวจ 43 แฟ้มรายวัน
 • ส่งรายงาน E-REPORT
 • ศูนย์ปฎิบัติการการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิด
 • สปสช.เขต 8 อุดรธานี
 • โปรแกรมตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้ม
 • DSPM
 • การบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS) 2565
 • การบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS) 2563
 • SMS DashBoard 2021 (SMS) 2564
 • UPDATE JHCIS
 • การบันทึก JHCIS
 • health data center
 • สหกรณ์ สาสุขนครพนม
 • ระบบบริหารโครงการ
 • EGP
 • R 506 Dashboard
 • PMQA
 • ระบบคลังข้อมูล HT/DM
 • โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 • ระบบการโอนเงิน สปสช.
 • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ สสวท.
 • cockpit65
 • cockpit64
 • พชอ
 • การดำเนินงาน ITA 2564
 • NEHIS
 • Carbon Footprint
 • ส่งข้อมูลผ่านระบบ HDC
 • MOPH IC


 •      การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 • MOIT 1
 • MOIT 2
 • MOIT 3
 • MOIT 4
 • MOIT 5
 • MOIT 6
 • MOIT 7
 • MOIT 8
 • MOIT 9
 • MOIT 10
 • MOIT 11
 • MOIT 12
 • MOIT 13
 • MOIT 14
 • MOIT 15
 • MOIT 16
 • MOIT 17
 • MOIT 18
 • MOIT 19
 • MOIT 20
 • MOIT 21
 • MOIT 22
 • MOIT 23
 • EB 24
 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์

  601 :
  ขอเชิญประชุม คปสอ.ท่าอุเทน วันที่ 6 มิ.ย.55 เวลา 14.00 น ณ.รพ.ท่าอุเทน(522 reads)  
  05/06/2012
  600 :
  หนังสือแจ้งอสม.เสียชีวิต(533 reads)  
  05/06/2012
  599 :
  เลขที่หนังสือประชุม ๑๑-๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕(554 reads)  
  05/06/2012
  598 :
  แบบสำรวจ อสม.๒๕ ปี(492 reads)  
  04/06/2012
  597 :
  แบบCheck list เป้าประสงค์ ๗ จังหวัด(511 reads)  
  02/06/2012
  596 :
  ขอเชิญกลุ่มเป้าหมายประชุม๑๑-๑๒ มิ.ย.๒๕๕๕(546 reads)  
  02/06/2012
  595 :
  การเตรียมเอกสารรับการประเมินอำเภอป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน(503 reads)  
  01/06/2012
  594 :
  คำสั่งตั้งแต่คณะกรรมการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี(500 reads)  
  01/06/2012
  592 :
  วาระการประชุมประจำเดือน ๕/๒๕๕๕(494 reads)  
  01/06/2012
  591 :
  ประชาสัมพันธ์ อสม.ประกันตน ม.๔๐(430 reads)  
  01/06/2012
  590 :
  แนวทางประเมินและชื่อผู้ใช้พร้อมรหัสผ่าน มบ.จัดการสุขภาพปี๒๕๕๕(511 reads)  
  31/05/2012
  588 :
  ร่วมกิจกรรมงานฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี(495 reads)  
  31/05/2012
  587 :
  รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ ๔ ปี ๒๕๕๕(500 reads)  
  31/05/2012
  586 :
  เรียน ผอ.รพ.สต. ท่าหนามแก้ว หนองเทา พะทาย เรื่องเตรียมการรับเสด็จฯ(450 reads)  
  30/05/2012
  585 :
  ประชุมการพัฒนาศักยภาพทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วและการเขียนรายงานสอบสวนโรคโรค(513 reads)  
  30/05/2012
  584 :
  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมผู้พิการ(528 reads)  
  29/05/2012
  582 :
  ขอเชิญประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2555 วันที่ 1 มิถุนายน.55 ณ สสอ.ท่าอุเทน เวลา08.00 น น เ(640 reads)  
  29/05/2012
  581 :
  สมัครสมาชิกฌาปณกิจสาสุขไทย(506 reads)  
  29/05/2012
  580 :
  ขอเชิญประชุม(484 reads)  
  29/05/2012
  578 :
  เร่งรัดการค้นหาผู้ป่วยและรายงาน Zero report (532 reads)  
  28/05/2012
  577 :
  แบบสอบถามข้อมูลคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ(535 reads)  
  28/05/2012
  575 :
  แบบประเมินศุนย์เด็กเล็กปลอดโรค ส่ง 1 มิ.ย..55(495 reads)  
  28/05/2012
  573 :
  สำรวจอุปกรณ์(572 reads)  
  25/05/2012
  572 :
  มาตรการนโยบายโรคไม่ติดต่อ 2555(554 reads)  
  25/05/2012
  570 :
  ขอเชิญอสม.อบรมผู้พิการ(556 reads)  
  25/05/2012
  569 :
  แจ้งเลื่อนการประชุม ฟื้นฟูสุขภาพชุมชนหลังน้ำลด(474 reads)  
  25/05/2012
  568 :
  ด่วน ข้อมูล QSI ให้ส่งกลับคุณจักรกฤษณ์ Email : jknukboon@hotmail.com ภายใน ๒๘ พ.ค.๒๕๕๕(561 reads)  
  24/05/2012
  567 :
  เชิญประชุม R 506 Access 2007(482 reads)  
  24/05/2012
  565 :
  ขอความร่วมมือให้จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE และรายงานภายใน 31 พ.ค.2555(526 reads)  
  22/05/2012
  563 :
  ขอเชิญผู้รับผิดชอบอบรม โรคจิตเวชและยาเสพติด 24-25พ.ค.55 ณ รพ.ท่าอุเทน(505 reads)  
  21/05/2012

   

  Total 1150 Record 39 Page : << Black [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23] 24 [25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39] Next >> << Home >>