เมนูหลัก
 • หน้าแรก
 • ข้อมูลทั่วไป
 • วิสัยทัศน์
 • บุคลากร สสอ.
 • บุคลากร โซนเหนือ
 • บุคลากร โซนกลาง
 • บุคลากร โซนใต้
 • นโยบายผู้บริหาร
 • แผนที่อำเภอ
 •      ระบบงานของหน่วยงาน
 • วาระการประชุมประจำเดือน
 • รายงานสถาการณ์ไข้เลือดออก
 • โปรแกรมการลา
 • รายงานประจำเดือน
 • ส่งข่าวเข้า Locker
 • งานควบคุมภายใน
 • ITA
 • บทบาทหน้าที่ สสอ.
 • แบบฟอร์มสอบสวนโรค
 • แบบฟอร์มทางราชการ
 • planfin_pcu
 • ส่งข้อมูลระบาดวิทยา
 • ส่งรายงาน
 • รพ.สต.บ้านโพน
 • รพ.สต.หาดกวน
 •      Link ระบบงานอื่น
 • กระทรวงสาธารณสุข
 • สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
 • สภาการสาธารณสุขชุมชน
 • ศูนย์ข้อมูงข่าวสารโรงพยาบาลนครพนม
 • SRRT เครือข่ายระดับตำบล
 • สถานการณ์โรคสำคัญ
 • สำนักระบาดวิทยา
 • เขตสุขภาพที่ 8
 • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดร
 • รายงานงบทดลอง
 • CASCAP
 • กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 • ระบบ MITAS
 • กรมควบคุมโรค
 • สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
 • สสจ.นครพนม
 • Long Term Care
 • OVSK
 • ระบบสารสนเทศทรัพยากรสุขภาพ
 • GIS สุขภาพ
 • ระบบงานสารบรรณ
 • ตรวจ 43 แฟ้มรายวัน
 • ส่งรายงาน E-REPORT
 • ศูนย์ปฎิบัติการการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิด
 • สปสช.เขต 8 อุดรธานี
 • โปรแกรมตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้ม
 • ตรวจสอบข้อมูล 18 แฟ้ม สปสข
 • การบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS) 2562
 • การบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS) 2563
 • UPDATE JHCIS
 • การบันทึก JHCIS
 • health data center
 • สหกรณ์ สาสุขนครพนม
 • ลงทะเบียนอบมออนไลน์
 • EGP
 • R 506 Dashboard
 • PMQA
 • ระบบคลังข้อมูล HT/DM
 • โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 • ระบบการโอนเงิน สปสช.
 • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ สสวท.
 • cockpit63
 • cockpit62
 • cockpit61
 • การดำเนินงาน ITA
 • NEHIS
 • Carbon Footprint
 • ส่งข้อมูลผ่านระบบ HDC •      ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
  ขณะนี้มี 10 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

  ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
       ผู้ดูแลระบบ
 • Upload
 • ประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลกลุ่มงาน
 • ผังองค์กร
 •      ค้นหา


       โรคติดต่อสำคัญ
 • โรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika virus disease)
 • สรุปการส่งข้อมูลระบาดวิทยา(รง.506)

  ลำดับ
  หน่วยงาน
  จำนวนครั้งที่ส่ง
  สถานะ
  ปัจจุบัน
  <<
  เดือน ก.ย. 2563
  1
  รพ.สต.บ้านกลาง
  5
  ช้า
  2
  รพ.สต.บ้านโพน
  0
  ช้า
  3
  รพ.สต.ท่าจำปา
  7
  ช้า
  4
  รพ.สต.บ้านท่าดอกแก้ว
  0
  ช้า
  5
  รพ.สต.บ้านดอนแดง
  1
  ช้า
  6
  รพ.สต.ไชยบุรี
  0
  ช้า
  7
  รพ.สต.บ้านหาดกวน
  2
  ช้า
  8
  รพ.สต.บ้านแก้วปัดโป่ง
  1
  ปกติ
  9
  รพ.สต.พนอม
  3
  ช้า
  10
  รพ.สต.บ้านดง
  0
  ช้า
  11
  รพ.สต.หนองเทา
  0
  ช้า
  12
  รพ.สต.บ้านท่าหนามแก้ว
  0
  ช้า
  13
  รพ.สต.พะทาย
  2
  ปกติ
  14
  รพ.สต.เวินพระบาท
  0
  ช้า
  15
  รพ.สต.บ้านม่วง
  0
  ช้า
  16
  รพ.สต.รามราช
  0
  ช้า
  17
  รพ.สต.บ้านหนองไฮ
  0
  ช้า
  18
  รพช.ท่าอุเทน
  0
  ปกติ

  ยังไม่รับ 0 ไฟล์
  สถานะ
  ปกติ : ยังไม่เกิน 3 วัน จากการส่งครั้งก่อน
  ช้า : เกินกว่า 3 วัน จากการส่งครั้งก่อน