เมนูหลัก
 • หน้าแรก
 • ข้อมูลทั่วไป
 • วิสัยทัศน์
 • บุคลากร สสอ.
 • บุคลากร โซนเหนือ
 • บุคลากร โซนกลาง
 • บุคลากร โซนใต้
 • นโยบายผู้บริหาร
 • แผนที่อำเภอ
 •      ผู้ดูแลระบบ
 • Upload
 • ประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลกลุ่มงาน
 • ผังองค์กร
 •      ระบบงานของหน่วยงาน
 • วาระการประชุมประจำเดือน
 • พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560
 • รายงานสถาการณ์ไข้เลือดออก
 • โปรแกรมการลา
 • รายงานประจำเดือน
 • ส่งข่าวเข้า Locker
 • ระเบียบต่างๆ
 • งานควบคุมภายใน
 • รายงาน EB1-EB24
 • ITA
 • บทบาทหน้าที่ สสอ.
 • แบบฟอร์มสอบสวนโรค
 • แบบฟอร์มทางราชการ
 • planfin_pcu
 • ส่งข้อมูลระบาดวิทยา
 • ส่งรายงาน
 • รพ.สต.บ้านโพน
 • รพ.สต.หาดกวน
 •      Link ระบบงานอื่น
 • กระทรวงสาธารณสุข
 • สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
 • สภาการสาธารณสุขชุมชน
 • ศูนย์ข้อมูงข่าวสารโรงพยาบาลนครพนม
 • SRRT เครือข่ายระดับตำบล
 • สถานการณ์โรคสำคัญ
 • สำนักระบาดวิทยา
 • เขตสุขภาพที่ 8
 • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดร
 • รายงานงบทดลอง
 • CASCAP
 • กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 • ระบบ MITAS
 • กรมควบคุมโรค
 • สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
 • สสจ.นครพนม
 • Long Term Care
 • OVSK
 • ระบบสารสนเทศทรัพยากรสุขภาพ
 • GIS สุขภาพ
 • ระบบงานสารบรรณ
 • ตรวจ 43 แฟ้มรายวัน
 • ส่งรายงาน E-REPORT
 • ศูนย์ปฎิบัติการการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิด
 • สปสช.เขต 8 อุดรธานี
 • โปรแกรมตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้ม
 • DSPM
 • การบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS) 2565
 • การบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS) 2563
 • SMS DashBoard 2021 (SMS) 2564
 • UPDATE JHCIS
 • การบันทึก JHCIS
 • health data center
 • สหกรณ์ สาสุขนครพนม
 • ระบบบริหารโครงการ
 • EGP
 • R 506 Dashboard
 • PMQA
 • ระบบคลังข้อมูล HT/DM
 • โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 • ระบบการโอนเงิน สปสช.
 • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ สสวท.
 • cockpit65
 • cockpit64
 • พชอ
 • การดำเนินงาน ITA 2564
 • NEHIS
 • Carbon Footprint
 • ส่งข้อมูลผ่านระบบ HDC
 • MOPH IC


 •      การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 • MOIT 1
 • MOIT 2
 • MOIT 3
 • MOIT 4
 • MOIT 5
 • MOIT 6
 • MOIT 7
 • MOIT 8
 • MOIT 9
 • MOIT 10
 • MOIT 11
 • MOIT 12
 • MOIT 13
 • MOIT 14
 • MOIT 15
 • MOIT 16
 • MOIT 17
 • MOIT 18
 • MOIT 19
 • MOIT 20
 • MOIT 21
 • MOIT 22
 • MOIT 23
 • EB 24
 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์

  959 :
  เอกสารตัวอย่างในการประเมินยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดที่ 7.2(532 reads)  
  13/03/2013
  958 :
  เอกสารต้วอย่างในการเตรียมประเมินยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ที่ 7.1(527 reads)  
  13/03/2013
  957 :
  ขอเปลี่ยนแปลงแผนออกประเมินยุทธศาสตร์ รอบที่ 1(484 reads)  
  13/03/2013
  955 :
  แจ้งแผนออกซ่อมบำรุงเครื่องพ่นหมอกควัน เสนอ อบต.ด้วย(504 reads)  
  12/03/2013
  954 :
  ความครอบคลุม 5 เดือนแรกปี 2556(490 reads)  
  12/03/2013
  953 :
  นโยบายการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม(478 reads)  
  11/03/2013
  952 :
  เล่มท่าอุเทน PCA56(538 reads)  
  10/03/2013
  951 :
  ส่งด่วนข้อมูลโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖(479 reads)  
  08/03/2013
  950 :
  แจ้ง รพ.สต.ที่ขาดส่งงาน (503 reads)  
  08/03/2013
  949 :
  ขอสนับสนุน วิทยากรค่ายปรับเปลี่ยน รุ่นที่ 1 เรียนผอ.รพ.สต. 6 แห่ง(664 reads)  
  08/03/2013
  947 :
  Checklist ทันตกรรม(494 reads)  
  07/03/2013
  946 :
  แจ้งแผนประเมินยุทธ์รอบ๑ปี๒๕๕๖(511 reads)  
  07/03/2013
  945 :
  แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนงานปราบปรามทุจริต (435 reads)  
  07/03/2013
  943 :
  แบบประเมินตนเอง 4 มิติ รอบที่ 1 ปี 2556(551 reads)  
  06/03/2013
  942 :
  รายงานประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ และวาระครั้งที่ ๒(488 reads)  
  05/03/2013
  941 :
  ขอเชิญประชุม ทีมวิทยากร ยาเสพติด 5 มี.ค.56 เวลา 11.00 น ที่ สสอ.ท่าอุเทน(491 reads)  
  04/03/2013
  940 :
  ขอเชิญคัดเลือกคนดีศรีสาธารณสุข ปี ๒๕๕๖ ส่งภายใน ๑๙ เมษายน ๕๖(487 reads)  
  04/03/2013
  939 :
  แจ้งเลื่อนการประชุมประจำเดือนเป็น ๕ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓๐๐ น.(487 reads)  
  04/03/2013
  938 :
  ขอเชิญประชุมประจำเดือนแลพนำเสนอผลงาน นสค.๕มีนาคม๒๕๕๖(533 reads)  
  01/03/2013
  937 :
  แบบประเมินPCAและรพสต56(543 reads)  
  01/03/2013
  936 :
  ข้อมูลDMHTพี่กรรณิกา(538 reads)  
  28/02/2013
  935 :
  แจ้งให้เข้าอบรมหลักสูตรสั่งการรักษาแพทย์แผนไทย 2 รุ่น ( ดูรายละเอียด)(534 reads)  
  27/02/2013
  934 :
  การเตรียมเอกสารงานควบคุมโรคโหลดได้ที่ Facebook กลุ่ม IT & CDC Thauthen(668 reads)  
  26/02/2013
  933 :
  ขอข้อมูลรายงานความครอบคลุม(Coverate)การได้รับวัคซีนตามกลุ่มอายุ เพื่อจัดสรรเงิน ส่งภายในวันอังคาร(485 reads)  
  22/02/2013
  932 :
  -ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบ On top(537 reads)  
  22/02/2013
  931 :
  ขอให้ รพ.สต.ประเมินผลงานด้านคุณธรรมจริยธรรมส่งวันตรวจประเมิน(491 reads)  
  21/02/2013
  930 :
  ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่งประเมิน ความรู้ทักษะ สมรรถนะ ของบุคลากรแล้วให้ส่งในวันตรวจประเมินยุทธศาสตร์(529 reads)  
  21/02/2013
  929 :
  ตัวอย่างคำสั่ง เป้าประสงค์ 7,8 งานบริหาร(487 reads)  
  21/02/2013
  928 :
  แบบCheck list 5.2(524 reads)  
  20/02/2013
  927 :
  ตัวชี้วัด 3.2,3.3 2.6,4.4,4.5 คำม้วน(636 reads)  
  20/02/2013

   

  Total 1150 Record 39 Page : << Black [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13] 14 [15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39] Next >> << Home >>