เมนูหลัก
 • หน้าแรก
 • ข้อมูลทั่วไป
 • วิสัยทัศน์
 • บุคลากร สสอ.
 • บุคลากร โซนเหนือ
 • บุคลากร โซนกลาง
 • บุคลากร โซนใต้
 • นโยบายผู้บริหาร
 • แผนที่อำเภอ
 •      ผู้ดูแลระบบ
 • Upload
 • ประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลกลุ่มงาน
 • ผังองค์กร
 •      ระบบงานของหน่วยงาน
 • วาระการประชุมประจำเดือน
 • พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560
 • รายงานสถาการณ์ไข้เลือดออก
 • โปรแกรมการลา
 • รายงานประจำเดือน
 • ส่งข่าวเข้า Locker
 • ระเบียบต่างๆ
 • งานควบคุมภายใน
 • รายงาน EB1-EB24
 • ITA
 • บทบาทหน้าที่ สสอ.
 • แบบฟอร์มสอบสวนโรค
 • แบบฟอร์มทางราชการ
 • planfin_pcu
 • ส่งข้อมูลระบาดวิทยา
 • ส่งรายงาน
 • รพ.สต.บ้านโพน
 • รพ.สต.หาดกวน
 •      Link ระบบงานอื่น
 • กระทรวงสาธารณสุข
 • สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
 • สภาการสาธารณสุขชุมชน
 • ศูนย์ข้อมูงข่าวสารโรงพยาบาลนครพนม
 • SRRT เครือข่ายระดับตำบล
 • สถานการณ์โรคสำคัญ
 • สำนักระบาดวิทยา
 • เขตสุขภาพที่ 8
 • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดร
 • รายงานงบทดลอง
 • CASCAP
 • กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 • ระบบ MITAS
 • กรมควบคุมโรค
 • สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
 • สสจ.นครพนม
 • Long Term Care
 • OVSK
 • ระบบสารสนเทศทรัพยากรสุขภาพ
 • GIS สุขภาพ
 • ระบบงานสารบรรณ
 • ตรวจ 43 แฟ้มรายวัน
 • ส่งรายงาน E-REPORT
 • ศูนย์ปฎิบัติการการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิด
 • สปสช.เขต 8 อุดรธานี
 • โปรแกรมตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้ม
 • DSPM
 • การบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS) 2565
 • การบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS) 2563
 • SMS DashBoard 2021 (SMS) 2564
 • UPDATE JHCIS
 • การบันทึก JHCIS
 • health data center
 • สหกรณ์ สาสุขนครพนม
 • ระบบบริหารโครงการ
 • EGP
 • R 506 Dashboard
 • PMQA
 • ระบบคลังข้อมูล HT/DM
 • โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 • ระบบการโอนเงิน สปสช.
 • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ สสวท.
 • cockpit65
 • cockpit64
 • พชอ
 • การดำเนินงาน ITA 2564
 • NEHIS
 • Carbon Footprint
 • ส่งข้อมูลผ่านระบบ HDC
 • MOPH IC


 •      การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 • MOIT 1
 • MOIT 2
 • MOIT 3
 • MOIT 4
 • MOIT 5
 • MOIT 6
 • MOIT 7
 • MOIT 8
 • MOIT 9
 • MOIT 10
 • MOIT 11
 • MOIT 12
 • MOIT 13
 • MOIT 14
 • MOIT 15
 • MOIT 16
 • MOIT 17
 • MOIT 18
 • MOIT 19
 • MOIT 20
 • MOIT 21
 • MOIT 22
 • MOIT 23
 • EB 24
 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์

  925 :
  แบบ checklist 8.1,8.2,8.3,8.4(537 reads)  
  20/02/2013
  924 :
  checklist งาน NCD 2.7-2.8(538 reads)  
  20/02/2013
  923 :
  แบบCheck list 5.1 6.1 9.1(553 reads)  
  20/02/2013
  922 :
  แบบ checklist งานบริหาร 7.1,7.2,7.3(557 reads)  
  19/02/2013
  920 :
  แจ้ง ผอ.รพ.สต.ทุกแห่งส่งสำเนาบัตรประชาชนหรือช้าราชการ ๑ ชุดให้ สสอ.(510 reads)  
  19/02/2013
  919 :
  checklist รร.(553 reads)  
  18/02/2013
  918 :
  checklist แม่และเด็ก(534 reads)  
  18/02/2013
  917 :
  ส่งแผนงบพัฒนา รพ.สต.ด่วนภายในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖(549 reads)  
  16/02/2013
  916 :
  รายงานการเฝ้าระวังและติดตามอาการไม่พึงประสงคืจากการฉีดวัคซีน ส่งด้วยนะครับ ภายในวันที่ 10 ของเดือนถั(470 reads)  
  15/02/2013
  915 :
  เชิญประชุมรับฟังถ่ายทอดKPIแบบประเมินยุทธฯ๒๕๕๖(522 reads)  
  15/02/2013
  914 :
  รพ.สต.ที่ยังไม่ส่งรายชื่อประชาชน อสม. จนท.สนับสนุนคงตรามร่าง พรบ.(462 reads)  
  12/02/2013
  913 :
  แจ้งการส่งรายงานเกณฑ์คงค้างพร้อมกันทุกแห่ง ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖(456 reads)  
  11/02/2013
  912 :
  ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่งกรอกข้อมูลและแจ้งจำนวน หมอพื้นบ้านที่จะเข้ารับการประเมินด่วน ภายใน 11 ก.พ.56 และล(517 reads)  
  07/02/2013
  911 :
  ให้รพ.สต.ทุกแห่งประเมินมาตรฐานตนเอง งานแพทย์แผนไทย ส่ง สสอ.วันที่ 11 ก.พ.56(536 reads)  
  06/02/2013
  910 :
  การลงรายงานในระบบ e-GP ตรงชื่อโครงการให้ระบุด้วยว่า รพ.สต.ใด(437 reads)  
  05/02/2013
  908 :
  ราคาชุดตรวจ สารปนเปื้อน ใน อาหาร(500 reads)  
  05/02/2013
  907 :
  คำสั่งอำเภอท่าอุเทนเรื่องกรรมการเตรียมการต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(489 reads)  
  05/02/2013
  906 :
  ส่งรายชื่อหมอพื้นบ้าน อำเภอท่าอุเทน เขต รพ.สต. ใด ตรวจสอบด้วยครับและเชิญมา วันที่ 21 ก.พ.56 ที่ สส(464 reads)  
  05/02/2013
  905 :
  ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าอบรม สมาธิบำบัด ที่วัดพระธาตุ วันที่ 2-3 มี.ค.56(458 reads)  
  05/02/2013
  903 :
  รายงานประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕(488 reads)  
  03/02/2013
  902 :
  รูปเล่มMOUรพสต2556(525 reads)  
  03/02/2013
  901 :
  ขอเชิญ ประชุมประจำเดือน ก.พ.56 วันที่ 4 ก.พ..56 เวลา 13.00 น ณ .ห้องประชุม สสอ.ท่าอุเทน(435 reads)  
  31/01/2013
  900 :
  การสมัครe-mail.ภาครัฐขอให้ลงรหัสหน่วยงานเป็นของสสอ.ท่าอุเทน(412 reads)  
  30/01/2013
  899 :
  หนังสืออบรมผู้ช่วยแพทย์แผนไทยที่จ.เลย รพ.สต.ท่าจำปา รพ.สต.เวิน(454 reads)  
  30/01/2013
  898 :
  หนังสืออบรมผู้ช่วยแพทย์แผนไทยที่จ.เลย รพ.สต.ท่าจำปา รพ.สต.(508 reads)  
  30/01/2013
  897 :
  การสมัครMail ภาครัฐ เมื่อได้รหัส ขอให้เข้าไปLogin ภาคใน ๑๐ วัน ถ้าไม่พบการตอบกลับ ขอให้ไปดูที่ mail (482 reads)  
  25/01/2013
  896 :
  รหัสหน่วยงานที่ใช้สมัครระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP (471 reads)  
  25/01/2013
  895 :
  ขอเชิญคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพช่องปากระดับอำเภอ ประชุม วันที่ ๒๔ มกราคม ๕๖(441 reads)  
  23/01/2013
  894 :
  ส่งเอกสารประกอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ภายในวันที่ ๒๕ ม.ค.๕๖(531 reads)  
  20/01/2013
  893 :
  แจ้งผู้ป่วยตรวจตา(477 reads)  
  18/01/2013

   

  Total 1150 Record 39 Page : << Black [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14] 15 [16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39] Next >> << Home >>