เมนูหลัก
 • หน้าแรก
 • ข้อมูลทั่วไป
 • วิสัยทัศน์
 • บุคลากร สสอ.
 • บุคลากร โซนเหนือ
 • บุคลากร โซนกลาง
 • บุคลากร โซนใต้
 • นโยบายผู้บริหาร
 • แผนที่อำเภอ
 •      ผู้ดูแลระบบ
 • Upload
 • ประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลกลุ่มงาน
 • ผังองค์กร
 •      ระบบงานของหน่วยงาน
 • วาระการประชุมประจำเดือน
 • พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560
 • รายงานสถาการณ์ไข้เลือดออก
 • โปรแกรมการลา
 • รายงานประจำเดือน
 • ส่งข่าวเข้า Locker
 • ระเบียบต่างๆ
 • งานควบคุมภายใน
 • รายงาน EB1-EB24
 • ITA
 • บทบาทหน้าที่ สสอ.
 • แบบฟอร์มสอบสวนโรค
 • แบบฟอร์มทางราชการ
 • planfin_pcu
 • ส่งข้อมูลระบาดวิทยา
 • ส่งรายงาน
 • รพ.สต.บ้านโพน
 • รพ.สต.หาดกวน
 •      Link ระบบงานอื่น
 • กระทรวงสาธารณสุข
 • สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
 • สภาการสาธารณสุขชุมชน
 • ศูนย์ข้อมูงข่าวสารโรงพยาบาลนครพนม
 • SRRT เครือข่ายระดับตำบล
 • สถานการณ์โรคสำคัญ
 • สำนักระบาดวิทยา
 • เขตสุขภาพที่ 8
 • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดร
 • รายงานงบทดลอง
 • CASCAP
 • กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 • ระบบ MITAS
 • กรมควบคุมโรค
 • สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
 • สสจ.นครพนม
 • Long Term Care
 • OVSK
 • ระบบสารสนเทศทรัพยากรสุขภาพ
 • GIS สุขภาพ
 • ระบบงานสารบรรณ
 • ตรวจ 43 แฟ้มรายวัน
 • ส่งรายงาน E-REPORT
 • ศูนย์ปฎิบัติการการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิด
 • สปสช.เขต 8 อุดรธานี
 • โปรแกรมตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้ม
 • DSPM
 • การบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS) 2565
 • การบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS) 2563
 • SMS DashBoard 2021 (SMS) 2564
 • UPDATE JHCIS
 • การบันทึก JHCIS
 • health data center
 • สหกรณ์ สาสุขนครพนม
 • ระบบบริหารโครงการ
 • EGP
 • R 506 Dashboard
 • PMQA
 • ระบบคลังข้อมูล HT/DM
 • โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 • ระบบการโอนเงิน สปสช.
 • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ สสวท.
 • cockpit65
 • cockpit64
 • พชอ
 • การดำเนินงาน ITA 2564
 • NEHIS
 • Carbon Footprint
 • ส่งข้อมูลผ่านระบบ HDC
 • MOPH IC


 •      การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 • MOIT 1
 • MOIT 2
 • MOIT 3
 • MOIT 4
 • MOIT 5
 • MOIT 6
 • MOIT 7
 • MOIT 8
 • MOIT 9
 • MOIT 10
 • MOIT 11
 • MOIT 12
 • MOIT 13
 • MOIT 14
 • MOIT 15
 • MOIT 16
 • MOIT 17
 • MOIT 18
 • MOIT 19
 • MOIT 20
 • MOIT 21
 • MOIT 22
 • MOIT 23
 • EB 24
 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์

  150 :
  ให้ รพ.สต .ทุกแห่งออกใบเสร็จรับเงิน รายละเอียดในเอกสาร(504 reads)  
  05/09/2011
  149 :
  เบิกจ่ายค่าตอบ 1800 900 ฉบับที่ 4,6 ทำเรื่องให้ สสอ. เป็นผู้อนุมัติ (582 reads)  
  02/09/2011
  148 :
  นำเสนอผลการประเมินยุทธสาสตร์รอบที่ ๒/๒๕๕๔(538 reads)  
  02/09/2011
  147 :
  นโยบายของ รมว.กระทรวงสาธารณสุข คนใหม่(527 reads)  
  02/09/2011
  146 :
  รายงานการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๔(490 reads)  
  01/09/2011
  145 :
  คะแนนประเมินยุทธศาสตร์จากจังหวัด ที่ ๖ ครับพี่น้อง(503 reads)  
  01/09/2011
  144 :
  ตรวจสอบ อสม.ณ สิงหาคม ๒๕๕๔(477 reads)  
  01/09/2011
  143 :
  หนังสือเชิญประชุมประจำเดือน ๒ ก.ย.๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐น.(485 reads)  
  01/09/2011
  142 :
  ประชากรกลางปี ๒๕๕๔ อำเภอท่าอุเทน(546 reads)  
  29/08/2011
  141 :
  เรื่องฟังบรรยายเสริมสร้างจริยธรรม เลือนเป็นวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๔(484 reads)  
  28/08/2011
  140 :
  ประกาศผลสอบคัดเลือกพยาบาลและนักวิชาการสาธารณสุข(802 reads)  
  25/08/2011
  139 :
  ประกาศ ให้รพ.สต.ที่สนใจส่ง อบรมผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 372 ชม.ด่วน(534 reads)  
  24/08/2011
  138 :
  สรุปผลการตรวจประเมินและแนวทางแก้ไขตัวชี้วัดรอบ2 ปี 2554(589 reads)  
  23/08/2011
  137 :
  เรียนเชิญ ผอ.รพ.สต.และเจ้าหน้าที่เข้ารับการประเมินยุทธศาสาตร์จังหวัด(484 reads)  
  22/08/2011
  136 :
  ตารางประเมินยุทธ์ศาสตร์ รอบที่ 2(510 reads)  
  22/08/2011
  134 :
  ขอให้ทุก รพ.สต.นำแฟ้มงาน คบส.ตัวชี้วัดที่ 3.1,3.2ส่ง สสอ.ท่าอุเทน 09.00น(523 reads)  
  21/08/2011
  133 :
  แจ้งทุก รพ สต.ส่งแฟ้มที่แก้ไข 4.9 - 4.11 บ่ายพรุ่งนี้ (ตามรายละเอียด)(496 reads)  
  21/08/2011
  132 :
  แจ้งทุก รพ สต.ส่งสรุปผลงาน 10 เดือน งานควบคุมโรค วันนี้ ด่วน(548 reads)  
  21/08/2011
  131 :
  Goal 8 ส่ง cd ข้อมูล backup 18 แฟ้ม เดือน กค และ สค.ด่วน (575 reads)  
  21/08/2011
  130 :
  เอกสารต้องเตรียม เป้าประสงค์ 2,4,7(484 reads)  
  20/08/2011
  127 :
  แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลประชากรที่แก้ไขได้ อ่านคำอธิบายด้วย(485 reads)  
  17/08/2011
  126 :
  ขอเชิญเจ้าของร้านขายของชำและผู้จำหน่ายอาหารเข้าร่วมประชุมงาน คบส.(494 reads)  
  17/08/2011
  125 :
  ส่งแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(ปราบปรามการทุจริต) รพ.สต.ละ30ชุด(536 reads)  
  17/08/2011
  124 :
  แบบ checklist การตรวจประเมิน เป้า ๖.๑ ๖.๒ ๖.๓(588 reads)  
  17/08/2011
  123 :
  เชิญรับข้อมูลประชากรจาก ทร.เพื่อคีย์ข้อมูลตามแบบฟอร์มนี้(492 reads)  
  17/08/2011
  122 :
  ขอเชิญคณะกรรมการเป้าประสงค์ที่ ๖ ประชุม(502 reads)  
  16/08/2011
  121 :
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข(699 reads)  
  14/08/2011
  120 :
  เตรียมเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์รอรับการประเมินเป้าประสงค์ที่ ๖,๙(541 reads)  
  13/08/2011
  118 :
  ตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณไทยเข้มแข็ง(522 reads)  
  13/08/2011
  117 :
  จนท.ทุกคนช่วยประเมินคุณภาพชีวิตในการทำงาน ส่งสสอ.ด้วย(513 reads)  
  13/08/2011

   

  Total 1149 Record 39 Page : << Black [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35] 36 [37][38][39] Next >> << Home >>