เมนูหลัก
 • หน้าแรก
 • ข้อมูลทั่วไป
 • วิสัยทัศน์
 • บุคลากร สสอ.
 • บุคลากร โซนเหนือ
 • บุคลากร โซนกลาง
 • บุคลากร โซนใต้
 • นโยบายผู้บริหาร
 • แผนที่อำเภอ
 •      ผู้ดูแลระบบ
 • Upload
 • ประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลกลุ่มงาน
 • ผังองค์กร
 •      ระบบงานของหน่วยงาน
 • วาระการประชุมประจำเดือน
 • พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560
 • รายงานสถาการณ์ไข้เลือดออก
 • โปรแกรมการลา
 • รายงานประจำเดือน
 • ส่งข่าวเข้า Locker
 • ระเบียบต่างๆ
 • งานควบคุมภายใน
 • รายงาน EB1-EB24
 • ITA
 • บทบาทหน้าที่ สสอ.
 • แบบฟอร์มสอบสวนโรค
 • แบบฟอร์มทางราชการ
 • planfin_pcu
 • ส่งข้อมูลระบาดวิทยา
 • ส่งรายงาน
 • รพ.สต.บ้านโพน
 • รพ.สต.หาดกวน
 •      Link ระบบงานอื่น
 • กระทรวงสาธารณสุข
 • สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
 • สภาการสาธารณสุขชุมชน
 • ศูนย์ข้อมูงข่าวสารโรงพยาบาลนครพนม
 • SRRT เครือข่ายระดับตำบล
 • สถานการณ์โรคสำคัญ
 • สำนักระบาดวิทยา
 • เขตสุขภาพที่ 8
 • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดร
 • รายงานงบทดลอง
 • CASCAP
 • กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 • ระบบ MITAS
 • กรมควบคุมโรค
 • สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
 • สสจ.นครพนม
 • Long Term Care
 • OVSK
 • ระบบสารสนเทศทรัพยากรสุขภาพ
 • GIS สุขภาพ
 • ระบบงานสารบรรณ
 • ตรวจ 43 แฟ้มรายวัน
 • ส่งรายงาน E-REPORT
 • ศูนย์ปฎิบัติการการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิด
 • สปสช.เขต 8 อุดรธานี
 • โปรแกรมตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้ม
 • DSPM
 • การบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS) 2565
 • การบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS) 2563
 • SMS DashBoard 2021 (SMS) 2564
 • UPDATE JHCIS
 • การบันทึก JHCIS
 • health data center
 • สหกรณ์ สาสุขนครพนม
 • ระบบบริหารโครงการ
 • EGP
 • R 506 Dashboard
 • PMQA
 • ระบบคลังข้อมูล HT/DM
 • โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 • ระบบการโอนเงิน สปสช.
 • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ สสวท.
 • cockpit65
 • cockpit64
 • พชอ
 • การดำเนินงาน ITA 2564
 • NEHIS
 • Carbon Footprint
 • ส่งข้อมูลผ่านระบบ HDC


 •      การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 • MOIT 1
 • MOIT 2
 • MOIT 3
 • MOIT 4
 • MOIT 5
 • MOIT 6
 • MOIT 7
 • MOIT 8
 • MOIT 9
 • MOIT 10
 • MOIT 11
 • MOIT 12
 • MOIT 13
 • MOIT 14
 • MOIT 15
 • MOIT 16
 • MOIT 17
 • MOIT 18
 • MOIT 19
 • MOIT 20
 • MOIT 21
 • MOIT 22
 • MOIT 23
 • EB 24
 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์

  1283 :
  สรุปผลการตรวจประเมินยุทธศาสตร์ คปสอ.ท่าอุเทน รอบที่ ๒ ปี ๒๕๕๘(433 reads)  
  18/08/2015
  1282 :
  ส่งเอกสารผลิตภัณฑ์มวลรวม ปี 58 (435 reads)  
  11/08/2015
  1281 :
  การจัดเรียงเอกสารในการขออนุมัติต่างๆๆๆ ขอให้ดำเนินการตามเอกสารข้อตกลงที่เคยแจ้งไว้ให้ถูกต้อง(403 reads)  
  06/08/2015
  1280 :
  แนวทางและแบบประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิ2558(416 reads)  
  04/08/2015
  1279 :
  รายงานการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘(406 reads)  
  02/08/2015
  1278 :
  ขอเชิญประชุมประจำเดือน ๗/๒๕๕๗ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๗(452 reads)  
  29/07/2015
  1277 :
  รายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘(463 reads)  
  02/07/2015
  1276 :
  ทบทวนความเข้าใจ กับหมอครอบครัว(448 reads)  
  29/06/2015
  1275 :
  แบบChecklist 9.1 รอบ 2 ปี 2558(466 reads)  
  24/06/2015
  1274 :
  รวมคำขอแก้ไขยุทธ์ฯ รอบที่ ๑ ปี ๒๕๕๘(497 reads)  
  15/06/2015
  1273 :
  รายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘(499 reads)  
  04/06/2015
  1272 :
  รายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘(486 reads)  
  27/04/2015
  1271 :
  การเขียนPCUProfile(451 reads)  
  09/04/2015
  1270 :
  ตัวอย่างการทำเอกสารเลื่อนเงินเดือน1-58(454 reads)  
  05/04/2015
  1269 :
  รายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘(395 reads)  
  01/04/2015
  1268 :
  รายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘(494 reads)  
  03/03/2015
  1267 :
  ตาราง 4 มิติ รอบ 1 ปี 2558 ปรับใหม่ 15กพ58(23.45น)(490 reads)  
  15/02/2015
  1265 :
  check list สุขสันต์2558(415 reads)  
  02/02/2015
  1264 :
  รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ และวาระประชุม ๑/๒๕๕๘(478 reads)  
  01/02/2015
  1263 :
  ตัวโปรแกรม nhso authen v3 (Full Update license ปี 2558)(506 reads)  
  24/01/2015
  1262 :
  ขอเชิญประชุมแก้ไขข้อมุล อสม.๑๖ มกราคม ๒๕๕๘(454 reads)  
  15/01/2015
  1259 :
  รายงานการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ และ วาระการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗(435 reads)  
  03/01/2015
  1258 :
  โปรแกรมตรวจสอบสิทธิ NHSOAuthen 2.2(472 reads)  
  13/12/2014
  1257 :
  รายงานการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ และ วาระการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗(433 reads)  
  03/12/2014
  1256 :
  ขอเชิญประชุมประจำเดือน ๑๑/๒๕๕๗ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗(412 reads)  
  03/12/2014
  1255 :
  การสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรทางการบริหาร 7 หลักสูตร(441 reads)  
  27/11/2014
  1254 :
  เชิญผู้รับผิดชอบงานยาเสพติดใน รพ.สต.เข้า รับนโยบายกับ ท่านผู้ว่าฯ 25 พ.ย.57(436 reads)  
  18/11/2014
  1253 :
  ให้ตรวจสอบการขายยาสมุนไพร ในพื้นที่และรายงานด่วน(425 reads)  
  18/11/2014
  1252 :
  รายงานการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๗(454 reads)  
  04/11/2014
  1251 :
  ประชุมประจำเดือน 10/2557 วันที่ 4 พ.ย.2557 เวลา 09.00 น. รพ.สต.ท่าจำปา(453 reads)  
  30/10/2014

   

  Total 1149 Record 39 Page : << Black [1][2][3] 4 [5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39] Next >> << Home >>