เมนูหลัก
 • หน้าแรก
 • ข้อมูลทั่วไป
 • วิสัยทัศน์
 • บุคลากร สสอ.
 • บุคลากร โซนเหนือ
 • บุคลากร โซนกลาง
 • บุคลากร โซนใต้
 • นโยบายผู้บริหาร
 • แผนที่อำเภอ
 •      ผู้ดูแลระบบ
 • Upload
 • ประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลกลุ่มงาน
 • ผังองค์กร
 •      ระบบงานของหน่วยงาน
 • วาระการประชุมประจำเดือน
 • พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560
 • รายงานสถาการณ์ไข้เลือดออก
 • โปรแกรมการลา
 • รายงานประจำเดือน
 • ส่งข่าวเข้า Locker
 • ระเบียบต่างๆ
 • งานควบคุมภายใน
 • รายงาน EB1-EB24
 • ITA
 • บทบาทหน้าที่ สสอ.
 • แบบฟอร์มสอบสวนโรค
 • แบบฟอร์มทางราชการ
 • planfin_pcu
 • ส่งข้อมูลระบาดวิทยา
 • ส่งรายงาน
 • รพ.สต.บ้านโพน
 • รพ.สต.หาดกวน
 •      Link ระบบงานอื่น
 • กระทรวงสาธารณสุข
 • สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
 • สภาการสาธารณสุขชุมชน
 • ศูนย์ข้อมูงข่าวสารโรงพยาบาลนครพนม
 • SRRT เครือข่ายระดับตำบล
 • สถานการณ์โรคสำคัญ
 • สำนักระบาดวิทยา
 • เขตสุขภาพที่ 8
 • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดร
 • รายงานงบทดลอง
 • CASCAP
 • กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 • ระบบ MITAS
 • กรมควบคุมโรค
 • สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
 • สสจ.นครพนม
 • Long Term Care
 • OVSK
 • ระบบสารสนเทศทรัพยากรสุขภาพ
 • GIS สุขภาพ
 • ระบบงานสารบรรณ
 • ตรวจ 43 แฟ้มรายวัน
 • ส่งรายงาน E-REPORT
 • ศูนย์ปฎิบัติการการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิด
 • สปสช.เขต 8 อุดรธานี
 • โปรแกรมตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้ม
 • DSPM
 • การบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS) 2565
 • การบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS) 2563
 • SMS DashBoard 2021 (SMS) 2564
 • UPDATE JHCIS
 • การบันทึก JHCIS
 • health data center
 • สหกรณ์ สาสุขนครพนม
 • ระบบบริหารโครงการ
 • EGP
 • R 506 Dashboard
 • PMQA
 • ระบบคลังข้อมูล HT/DM
 • โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 • ระบบการโอนเงิน สปสช.
 • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ สสวท.
 • cockpit65
 • cockpit64
 • พชอ
 • การดำเนินงาน ITA 2564
 • NEHIS
 • Carbon Footprint
 • ส่งข้อมูลผ่านระบบ HDC
 • MOPH IC


 •      การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 • MOIT 1
 • MOIT 2
 • MOIT 3
 • MOIT 4
 • MOIT 5
 • MOIT 6
 • MOIT 7
 • MOIT 8
 • MOIT 9
 • MOIT 10
 • MOIT 11
 • MOIT 12
 • MOIT 13
 • MOIT 14
 • MOIT 15
 • MOIT 16
 • MOIT 17
 • MOIT 18
 • MOIT 19
 • MOIT 20
 • MOIT 21
 • MOIT 22
 • MOIT 23
 • EB 24
 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์

  990 :
  การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดทำหนังสือราชการ ๒๙ เมษายน ๕๖(481 reads)  
  18/04/2013
  989 :
  การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดทำหนังสือราชการ ๒๙ เมษายน ๕๖(483 reads)  
  18/04/2013
  988 :
  ขอสนับสนุน วิทยากรค่ายปรับเปลี่ยน รุ่นที่ 2 เรียนผอ.รพ.สต. 6 แห่ง(498 reads)  
  17/04/2013
  987 :
  การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนช่วงเทศกาลสงกรานต์(553 reads)  
  17/04/2013
  986 :
  คำสั่ง สสอ.ท่าอุเทน เรื่อง ติดตามการอยู่เวรยามรักษาพยาบาลช่วงเทศกาลสงกรานต์(514 reads)  
  16/04/2013
  985 :
  รพ.สต.ที่ยังไม่ส่งเงินสนับสนุนชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย(จังหวัดนครพนม)(525 reads)  
  12/04/2013
  984 :
  การตัดจ่ายเงินค่าตอบแทนฉบับที่ ๔,๖ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕(494 reads)  
  12/04/2013
  983 :
  เรียน ผอ รพ.สต. พนอม เรื่อง อบรมปฐมนิเทศ บุคลากรสาธารณสุขจบใหม่2556(489 reads)  
  11/04/2013
  982 :
  เร่งรัดการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกปี ๒๕๕๖(518 reads)  
  10/04/2013
  981 :
  ขอเชิญร่วมทำบุญและรดน้ำขอพร ที่ สสจ.นครพนม วันที่ 11 เม.ย.56(472 reads)  
  10/04/2013
  980 :
  รายงานการประชุม๒/๒๕๕๖(497 reads)  
  08/04/2013
  979 :
  ขอเชิญประจำเดือน ครั้งที่ ๓ ปี ๒๕๕๖ วันที่๙ เมษายน ๒๕๕๖(514 reads)  
  05/04/2013
  977 :
  ขอเชิญเจ้าหน้าที่และลูกจ้างชั่วคราวทุกคนเข้ารับฟังบรรยายธรรมะสัญจร(514 reads)  
  04/04/2013
  976 :
  ส่งรายงานผลิตภัณฑ์มวลรวม ภายในวันที่ ๙ เมษายน ๕๖(507 reads)  
  04/04/2013
  975 :
  ส่งการบ้านประเมินยุทธศาสตร์ควบคุมภายใน ปย.๒ FAI ด่วนภายในวันที่ ๕ เม.ย.๕๖ (476 reads)  
  03/04/2013
  974 :
  สรุปผลการประเมินยุทธศาสตร์รอบที่ 1 ปี 2556(585 reads)  
  31/03/2013
  973 :
  ขอข้อมูล มบ.จัดการสุขภาพด่วนครับ ส่งให้ด้วยภายใน ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๖(506 reads)  
  30/03/2013
  972 :
  ประกาศผลการคัดเลือกคนดีศรีสาธารณสุข ปี ๕๖(522 reads)  
  29/03/2013
  971 :
  ซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินง่านในระบบ e-GP ระยะที่ ๒(523 reads)  
  27/03/2013
  970 :
  คัดเลือกคนดีศรีสาธารณสุขระดับอำเภอท่าอุเทน(514 reads)  
  25/03/2013
  969 :
  เล่มท่าอุเทน PCA56ปรับเรียงสีใหม่(482 reads)  
  21/03/2013
  968 :
  สำรวจค่าตอบแทน 4,6 ส่งสสอ.ด่วนเพื่อรวบรวมส่งจังหวัดภายในกำหนด(530 reads)  
  20/03/2013
  967 :
  ผลงานปิงปอง ๗ สี หมวด ๗ ผลลัพธ์ PCA(557 reads)  
  20/03/2013
  966 :
  แนวทางรณรงค์ วัน อสม.แห่งชาติ ๒๕๕๖(513 reads)  
  19/03/2013
  965 :
  ขอเชิญร่วมงานวัน อสม.แห่งชาติ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖(429 reads)  
  19/03/2013
  964 :
  การเตรียม ข้อมูล ประเมิน งาน คบส. รอบที่ 1/56 1 เม.ย.56(494 reads)  
  19/03/2013
  963 :
  เชิญ จนท.ผู้รับผิดชอบบันทึกข้อมูล แพทย์แผนไทยอบรม วันที่ 21-22 มี.ค.56ที่หนองบึก(524 reads)  
  18/03/2013
  962 :
  แบบประเมิน ตยเอง พบยส. งานยาเสพติด ใน รพ.สต.(516 reads)  
  18/03/2013
  961 :
  ให้ดำเนินการคัดเลือกคนดีศรีสาธารณสุขส่งอำเภอภายในกำหนด(509 reads)  
  15/03/2013
  960 :
  เอกสารตัวอย่างในการเตรียมประเมินยุทธศาสตร์ตัวชี้วัดที่ 7.3(545 reads)  
  13/03/2013

   

  Total 1150 Record 39 Page : << Black [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12] 13 [14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39] Next >> << Home >>