เมนูหลัก
 • หน้าแรก
 • ข้อมูลทั่วไป
 • วิสัยทัศน์
 • บุคลากร สสอ.
 • บุคลากร โซนเหนือ
 • บุคลากร โซนกลาง
 • บุคลากร โซนใต้
 • นโยบายผู้บริหาร
 • แผนที่อำเภอ
 •      ผู้ดูแลระบบ
 • Upload
 • ประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลกลุ่มงาน
 • ผังองค์กร
 •      ระบบงานของหน่วยงาน
 • วาระการประชุมประจำเดือน
 • พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560
 • รายงานสถาการณ์ไข้เลือดออก
 • โปรแกรมการลา
 • รายงานประจำเดือน
 • ส่งข่าวเข้า Locker
 • ระเบียบต่างๆ
 • งานควบคุมภายใน
 • รายงาน EB1-EB24
 • ITA
 • บทบาทหน้าที่ สสอ.
 • แบบฟอร์มสอบสวนโรค
 • แบบฟอร์มทางราชการ
 • planfin_pcu
 • ส่งข้อมูลระบาดวิทยา
 • ส่งรายงาน
 • รพ.สต.บ้านโพน
 • รพ.สต.หาดกวน
 •      Link ระบบงานอื่น
 • กระทรวงสาธารณสุข
 • สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
 • สภาการสาธารณสุขชุมชน
 • ศูนย์ข้อมูงข่าวสารโรงพยาบาลนครพนม
 • SRRT เครือข่ายระดับตำบล
 • สถานการณ์โรคสำคัญ
 • สำนักระบาดวิทยา
 • เขตสุขภาพที่ 8
 • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดร
 • รายงานงบทดลอง
 • CASCAP
 • กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 • ระบบ MITAS
 • กรมควบคุมโรค
 • สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
 • สสจ.นครพนม
 • Long Term Care
 • OVSK
 • ระบบสารสนเทศทรัพยากรสุขภาพ
 • GIS สุขภาพ
 • ระบบงานสารบรรณ
 • ตรวจ 43 แฟ้มรายวัน
 • ส่งรายงาน E-REPORT
 • ศูนย์ปฎิบัติการการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิด
 • สปสช.เขต 8 อุดรธานี
 • โปรแกรมตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้ม
 • DSPM
 • การบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS) 2565
 • การบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS) 2563
 • SMS DashBoard 2021 (SMS) 2564
 • UPDATE JHCIS
 • การบันทึก JHCIS
 • health data center
 • สหกรณ์ สาสุขนครพนม
 • ระบบบริหารโครงการ
 • EGP
 • R 506 Dashboard
 • PMQA
 • ระบบคลังข้อมูล HT/DM
 • โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 • ระบบการโอนเงิน สปสช.
 • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ สสวท.
 • cockpit65
 • cockpit64
 • พชอ
 • การดำเนินงาน ITA 2564
 • NEHIS
 • Carbon Footprint
 • ส่งข้อมูลผ่านระบบ HDC
 • MOPH IC


 •      การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 • MOIT 1
 • MOIT 2
 • MOIT 3
 • MOIT 4
 • MOIT 5
 • MOIT 6
 • MOIT 7
 • MOIT 8
 • MOIT 9
 • MOIT 10
 • MOIT 11
 • MOIT 12
 • MOIT 13
 • MOIT 14
 • MOIT 15
 • MOIT 16
 • MOIT 17
 • MOIT 18
 • MOIT 19
 • MOIT 20
 • MOIT 21
 • MOIT 22
 • MOIT 23
 • EB 24
 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์

  1348 :
  สรุปผลงานป้องกันและปราบปรามทุจริต ๑๒ เดือน(607 reads)  
  09/03/2018
  1347 :
  สรุปผลงานป้องกันและปราบปรามทุจริต ๖ เดือน(552 reads)  
  09/03/2018
  1346 :
  check list สุขสันต์ ๑ปี๒๕๖๑(612 reads)  
  17/02/2018
  1345 :
  KPI ทั้ง 4 ระดับ(607 reads)  
  14/02/2018
  1344 :
  แบบเช็คลิส คปสอ.(594 reads)  
  14/02/2018
  1343 :
  KPI รพ.สต. word(583 reads)  
  08/02/2018
  1342 :
  รายงานการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐(435 reads)  
  05/02/2018
  1341 :
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สนง.สสอ.ท่าอุเทน ปี 2561(567 reads)  
  24/12/2017
  1340 :
  เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอการซื้อ/จ้างวิธีเฉพาะเจาะจง2561(489 reads)  
  24/12/2017
  1339 :
  รายงานการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐(438 reads)  
  12/11/2017
  1338 :
  รายงานการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๐(458 reads)  
  05/10/2017
  1337 :
  รายงานการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐(397 reads)  
  05/09/2017
  1336 :
  แบบประเมิน ITA ปีงบประมาณ2560(479 reads)  
  09/08/2017
  1335 :
  รายงานการประชุม๖/๒๕๖๐(383 reads)  
  04/08/2017
  1334 :
  รายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๐(407 reads)  
  16/07/2017
  1333 :
  รายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐(408 reads)  
  04/06/2017
  1332 :
  คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน(508 reads)  
  11/05/2017
  1331 :
  รายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐(437 reads)  
  08/05/2017
  1330 :
  รายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐(416 reads)  
  06/04/2017
  1329 :
  แนวทางการเยี่ยมเสริมพลัง รพ.สต.ติดดาว(470 reads)  
  05/04/2017
  1328 :
  ผลการประเมินยุทธศาสตร์ รอบ ๑ ปี ๒๕๖๐(493 reads)  
  03/04/2017
  1327 :
  บทบาทหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าอุเทน จ.นครพนม(539 reads)  
  02/04/2017
  1326 :
  รายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐(411 reads)  
  10/03/2017
  1325 :
  โปรแกรม UCAuthentication 4.0x version 2017 รองรับการต่อ License ถึง 2018(459 reads)  
  03/03/2017
  1324 :
  รายงานการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙(430 reads)  
  03/02/2017
  1323 :
  ประกาศเจตจำนง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส(434 reads)  
  25/01/2017
  1322 :
  โปรแกรมตรวจสอบสิทธิ์หลักประกันสุขภาพ 2017(393 reads)  
  17/01/2017
  1321 :
  รายงานการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙(422 reads)  
  05/01/2017
  1319 :
  แผนการจัดซื้อวัสดุ งบบริหารจัดการฯ สนง.สสอ.ท่าอุเทน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐(417 reads)  
  27/12/2016
  1318 :
  รายงานการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙(436 reads)  
  01/12/2016

   

  Total 1150 Record 39 Page : << Black [1] 2 [3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39] Next >> << Home >>