เมนูหลัก
 • หน้าแรก
 • ข้อมูลทั่วไป
 • วิสัยทัศน์
 • บุคลากร สสอ.
 • บุคลากร โซนเหนือ
 • บุคลากร โซนกลาง
 • บุคลากร โซนใต้
 • นโยบายผู้บริหาร
 • แผนที่อำเภอ
 •      ผู้ดูแลระบบ
 • Upload
 • ประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลกลุ่มงาน
 • ผังองค์กร
 •      ระบบงานของหน่วยงาน
 • วาระการประชุมประจำเดือน
 • พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560
 • รายงานสถาการณ์ไข้เลือดออก
 • โปรแกรมการลา
 • รายงานประจำเดือน
 • ส่งข่าวเข้า Locker
 • ระเบียบต่างๆ
 • งานควบคุมภายใน
 • รายงาน EB1-EB24
 • ITA
 • บทบาทหน้าที่ สสอ.
 • แบบฟอร์มสอบสวนโรค
 • แบบฟอร์มทางราชการ
 • planfin_pcu
 • ส่งข้อมูลระบาดวิทยา
 • ส่งรายงาน
 • รพ.สต.บ้านโพน
 • รพ.สต.หาดกวน
 •      Link ระบบงานอื่น
 • กระทรวงสาธารณสุข
 • สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
 • สภาการสาธารณสุขชุมชน
 • ศูนย์ข้อมูงข่าวสารโรงพยาบาลนครพนม
 • SRRT เครือข่ายระดับตำบล
 • สถานการณ์โรคสำคัญ
 • สำนักระบาดวิทยา
 • เขตสุขภาพที่ 8
 • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดร
 • รายงานงบทดลอง
 • CASCAP
 • กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 • ระบบ MITAS
 • กรมควบคุมโรค
 • สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
 • สสจ.นครพนม
 • Long Term Care
 • OVSK
 • ระบบสารสนเทศทรัพยากรสุขภาพ
 • GIS สุขภาพ
 • ระบบงานสารบรรณ
 • ตรวจ 43 แฟ้มรายวัน
 • ส่งรายงาน E-REPORT
 • ศูนย์ปฎิบัติการการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิด
 • สปสช.เขต 8 อุดรธานี
 • โปรแกรมตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้ม
 • DSPM
 • การบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS) 2565
 • การบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS) 2563
 • SMS DashBoard 2021 (SMS) 2564
 • UPDATE JHCIS
 • การบันทึก JHCIS
 • health data center
 • สหกรณ์ สาสุขนครพนม
 • ระบบบริหารโครงการ
 • EGP
 • R 506 Dashboard
 • PMQA
 • ระบบคลังข้อมูล HT/DM
 • โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 • ระบบการโอนเงิน สปสช.
 • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ สสวท.
 • cockpit65
 • cockpit64
 • พชอ
 • การดำเนินงาน ITA 2564
 • NEHIS
 • Carbon Footprint
 • ส่งข้อมูลผ่านระบบ HDC
 • MOPH IC


 •      การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 • MOIT 1
 • MOIT 2
 • MOIT 3
 • MOIT 4
 • MOIT 5
 • MOIT 6
 • MOIT 7
 • MOIT 8
 • MOIT 9
 • MOIT 10
 • MOIT 11
 • MOIT 12
 • MOIT 13
 • MOIT 14
 • MOIT 15
 • MOIT 16
 • MOIT 17
 • MOIT 18
 • MOIT 19
 • MOIT 20
 • MOIT 21
 • MOIT 22
 • MOIT 23
 • EB 24
 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์

  1116 :
  แผนปฎิบัติการ 57 คำม้วน ใหม่ล่าสุด ใช้ได้ระดับตำบล(467 reads)  
  25/11/2013
  1115 :
  หลักเกณฑ์การใช้งบประมาณ ปี 2557(476 reads)  
  14/11/2013
  1114 :
  ขอเชิญประชุมยุทธศาสตร์สัญจร 15 พ.ย.2556(524 reads)  
  08/11/2013
  1113 :
  ขอเชิญประชุมทบทวนยุทธศาสตร์และทำแผนปฏิบัติการ 12-14พ.ย.56(541 reads)  
  08/11/2013
  1112 :
  เชิญไปประชุมชะอำ และยืมเงิน(495 reads)  
  08/11/2013
  1111 :
  รายงานการประชุม๙/๒๕๕๖(510 reads)  
  04/11/2013
  1110 :
  ขอเชิญประชุมประจำเดือน ๕ พ.ย ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.(503 reads)  
  03/11/2013
  1109 :
  ส่งรายงานเกณฑ์คงค้างเดือนกันยายน ๒๕๕๖ ในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖(434 reads)  
  28/10/2013
  1108 :
  การกำกับให้ผู้บังคับบัญชารักษาวินัยของผู้ใต้บังคับบัญชา(438 reads)  
  25/10/2013
  1107 :
  แนวทางปฏิบัติการให้บริการสาธารณสุขสิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น....ถือปฏิบัติทุก รพ.สต(531 reads)  
  24/10/2013
  1106 :
  เชิญชมกิจกรรมชมมเครือข่ายหมอพื้นบ้านศรีโคตรบูรณ์ ในงานกาชาด-ไหลเรือไฟ(520 reads)  
  16/10/2013
  1105 :
  ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพประจำ รพ.สต.ประชุมวิชาการ วันที่ ๑๘ ต.ค.๕๖(474 reads)  
  15/10/2013
  1104 :
  แผนออกตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑ์ คงเหลือประจำปี 2556(495 reads)  
  15/10/2013
  1103 :
  ด่วนที่สุด เรื่องส่งใบเสร็จรับเงิน(481 reads)  
  09/10/2013
  1102 :
  ด่วนที่สุด 10 ต.ค. 2556 บริจาดโลหิต ที่ ท่าอุเทน(475 reads)  
  09/10/2013
  1101 :
  รายงานการประชุม๘/๒๕๕๖(509 reads)  
  07/10/2013
  1100 :
  ให้ประเมิน สมาธิบำบัดในสถานพยาบาล(579 reads)  
  17/09/2013
  1099 :
  ส่งรายงานเกณฑ์คงค้างเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ ในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖(497 reads)  
  16/09/2013
  1098 :
  รายชื่อเข้ารับการอบรมบริหารความเสี่ยง วันที่ ๓๐ ก.ย.๕๖ ณ ห้องเสาร์ทอง โรงแรมริเวอร์วิว นครพนม(533 reads)  
  11/09/2013
  1097 :
  รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งต้งเป็นหัวหน้าสถานีอนามัย(497 reads)  
  11/09/2013
  1096 :
  เงินเดือนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ๑ มกราคม ๒๕๕๗(551 reads)  
  11/09/2013
  1094 :
  บัญชีอัตราค่าจ้างลูกจ้าง พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ๑ ต.ค. ถุ(607 reads)  
  11/09/2013
  1093 :
  การจัดทำแผนเงินบำรุง 2557(536 reads)  
  11/09/2013
  1092 :
  ประชุมพัฒนาทีมสอบสวนควบคุมโรคไข้เลือดออก (481 reads)  
  06/09/2013
  1091 :
  ความเชื่อมโยงตารางประเด็นยุทธศาสตร์ 2556-2560(537 reads)  
  05/09/2013
  1089 :
  สรุปผลการประเมินยุทธศาสตร์รอบที่ 2 ปี 2556(523 reads)  
  04/09/2013
  1088 :
  รายงานการประชุม๗/๒๕๕๖(503 reads)  
  28/08/2013
  1087 :
  ขอเชิญประชุมประจำเดือนครั้งที่๘/๒๕๕๖ วันที่ ๓๐ ส.ค. ๒๕๕๖(510 reads)  
  27/08/2013
  1086 :
  ขอเชิญผู้รับผิดชอบเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม งาน คบส.(522 reads)  
  22/08/2013
  1085 :
  โปรแกรม Smart card & web services(474 reads)  
  20/08/2013

   

  Total 1149 Record 39 Page : << Black [1][2][3][4][5][6][7][8] 9 [10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39] Next >> << Home >>