เมนูหลัก
 • หน้าแรก
 • ข้อมูลทั่วไป
 • วิสัยทัศน์
 • บุคลากร สสอ.
 • บุคลากร โซนเหนือ
 • บุคลากร โซนกลาง
 • บุคลากร โซนใต้
 • นโยบายผู้บริหาร
 • แผนที่อำเภอ
 •      ผู้ดูแลระบบ
 • Upload
 • ประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลกลุ่มงาน
 • ผังองค์กร
 •      ระบบงานของหน่วยงาน
 • วาระการประชุมประจำเดือน
 • พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560
 • รายงานสถาการณ์ไข้เลือดออก
 • โปรแกรมการลา
 • รายงานประจำเดือน
 • ส่งข่าวเข้า Locker
 • ระเบียบต่างๆ
 • งานควบคุมภายใน
 • รายงาน EB1-EB24
 • ITA
 • บทบาทหน้าที่ สสอ.
 • แบบฟอร์มสอบสวนโรค
 • แบบฟอร์มทางราชการ
 • planfin_pcu
 • ส่งข้อมูลระบาดวิทยา
 • ส่งรายงาน
 • รพ.สต.บ้านโพน
 • รพ.สต.หาดกวน
 •      Link ระบบงานอื่น
 • กระทรวงสาธารณสุข
 • สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
 • สภาการสาธารณสุขชุมชน
 • ศูนย์ข้อมูงข่าวสารโรงพยาบาลนครพนม
 • SRRT เครือข่ายระดับตำบล
 • สถานการณ์โรคสำคัญ
 • สำนักระบาดวิทยา
 • เขตสุขภาพที่ 8
 • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดร
 • รายงานงบทดลอง
 • CASCAP
 • กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 • ระบบ MITAS
 • กรมควบคุมโรค
 • สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
 • สสจ.นครพนม
 • Long Term Care
 • OVSK
 • ระบบสารสนเทศทรัพยากรสุขภาพ
 • GIS สุขภาพ
 • ระบบงานสารบรรณ
 • ตรวจ 43 แฟ้มรายวัน
 • ส่งรายงาน E-REPORT
 • ศูนย์ปฎิบัติการการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิด
 • สปสช.เขต 8 อุดรธานี
 • โปรแกรมตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้ม
 • DSPM
 • การบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS) 2562
 • การบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS) 2563
 • SMS DashBoard 2021 (SMS) 2564
 • UPDATE JHCIS
 • การบันทึก JHCIS
 • health data center
 • สหกรณ์ สาสุขนครพนม
 • ระบบบริหารโครงการ
 • EGP
 • R 506 Dashboard
 • PMQA
 • ระบบคลังข้อมูล HT/DM
 • โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 • ระบบการโอนเงิน สปสช.
 • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ สสวท.
 • cockpit63
 • cockpit64
 • พชอ
 • การดำเนินงาน ITA 2564
 • NEHIS
 • Carbon Footprint
 • ส่งข้อมูลผ่านระบบ HDC


 •      ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
  ขณะนี้มี 4 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

  ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
       ค้นหา


  ข่าวสารประชาสัมพันธ์

  712 :
  เรียน ผอ.รพ.สต. บ้านกลาง,หนองเทา,พนอมและดอนแดง ขอสนับสนุนวิทยากร(503 reads)  
  08/08/2012
  711 :
  เรียนเชิญ ผอ.รพ.สต.และเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง เข้าร่วมพิธี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ มหาราชินีนาถ(500 reads)  
  08/08/2012
  710 :
  ตรวจสอบข้อมูลเพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณพัฒนา รพ.สต.งวดที่ ๒ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ ส.ค. ๕๕(477 reads)  
  07/08/2012
  709 :
  ตรวจสอบข้อมูลเพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณพัฒนา รพ.สต.งวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ ส.ค. ๕๕(421 reads)  
  07/08/2012
  708 :
  เรียนเชิญ ร่วมรับตรวจประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพที่บ้านบะหว้า ตำบลรามราช(385 reads)  
  07/08/2012
  706 :
  ระเบียบการกู้เงิน สหกรณ์ ใหม่ 6 สค.55(558 reads)  
  06/08/2012
  704 :
  คำสั่งPCA2555(466 reads)  
  06/08/2012
  703 :
  แจ้งเตรียมรับการประเมิน ๑.๕ PCA ๑.๖ และ ๔.๑ วันที่ ๖ ส.ค.๒๕๕๕(482 reads)  
  06/08/2012
  701 :
  ด่วนที่สุดขอข้อมูลเพื่อขอเงินเพิ่มเดือนละ ๗๐๐ บาท ของผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข(493 reads)  
  01/08/2012
  700 :
  ขอเชิญคณะกรรมการเป้าประสงค์ที่ ๕ ร่วมกิจกรรมเตรียมข้อมูลที่บ้านบะหว้า ในวันที่ ๖,๗ ส.ค.๕๕(441 reads)  
  01/08/2012
  699 :
  วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ แจ้งทุก รพ.สต.นำแฟ้มงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์มารวมกันประเมินฯที่ สนง.สสอ.ครับ (714 reads)  
  31/07/2012
  698 :
  ขอส่งแผนการออกเยี่ยมผู้ป่วย DM HT(532 reads)  
  30/07/2012
  696 :
  ขอเชิญประชุมระบบการส่งต่อ(492 reads)  
  30/07/2012
  695 :
  PCAหมวด2ของCUP(440 reads)  
  30/07/2012
  694 :
  สำรวจข้อมูลเครื่องมือ รพ.สต.(497 reads)  
  29/07/2012
  693 :
  ข้อมูลทั่วไปและหมวดP ปรับใหม่PCAของCUP(442 reads)  
  29/07/2012
  692 :
  ขอข้อมูลด่วนผู้ป่วยสาเหตุการป่วย ๕ อันดับแรกของ รพ.สต.ปี๒๕๕๔ทำPCA(449 reads)  
  28/07/2012
  691 :
  ขอเชิญผู้รับผิดชอบอบรม งาน คบส. รพ.สต.ทุกแห่งเข้าประชุม วันที่ 30 ก.ค.55 ณ รพ.ท่าอุเทน(460 reads)  
  27/07/2012
  688 :
  การดำเนินงานป้องกันโรคมือเท้าปาก (ส่งหนังสือต่อด้วยครับ)(486 reads)  
  24/07/2012
  687 :
  PCA หมวด 1 คปสอ.ท่าอุเทน(477 reads)  
  24/07/2012
  686 :
  PCA หมวด P CUPท่าอุเทน(486 reads)  
  23/07/2012
  685 :
  เร่งรัดการเบิกเงินงบพัฒนา รพ.สต.งวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๕ ก.ค.๕๕(516 reads)  
  21/07/2012
  683 :
  แจ้งการทำใบต่อท้ายวัสดุแพทย์แผนไทย งบ พัฒนารพ.สต.ปี ๕๕ (495 reads)  
  21/07/2012
  682 :
  แจ้ง ผอ.รพ.สต.ทุกแห่งเข้าร่วมประชุม ๒๗ ก.ค.๒๕๕๕(497 reads)  
  20/07/2012
  681 :
  แจ้งประชุม PCA วันที่ี่ ๒๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕(468 reads)  
  20/07/2012
  680 :
  แบบประเมินตนเองรอบ๒ปี๒๕๕๕(519 reads)  
  19/07/2012
  679 :
  ข้อมูลPCA CUP ยังไม่เสร็จ(504 reads)  
  19/07/2012
  678 :
  checklist แม่และเด็ก(470 reads)  
  18/07/2012
  677 :
  checklist รร (471 reads)  
  18/07/2012
  676 :
  checklist ncd ตัวชี้วัดที่ 4.5(472 reads)  
  18/07/2012

   

  Total 1149 Record 39 Page : << Black [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20] 21 [22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39] Next >> << Home >>