เมนูหลัก
 • หน้าแรก
 • ข้อมูลทั่วไป
 • วิสัยทัศน์
 • บุคลากร สสอ.
 • บุคลากร โซนเหนือ
 • บุคลากร โซนกลาง
 • บุคลากร โซนใต้
 • นโยบายผู้บริหาร
 • แผนที่อำเภอ
 •      ผู้ดูแลระบบ
 • Upload
 • ประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลกลุ่มงาน
 • ผังองค์กร
 •      ระบบงานของหน่วยงาน
 • วาระการประชุมประจำเดือน
 • พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560
 • รายงานสถาการณ์ไข้เลือดออก
 • โปรแกรมการลา
 • รายงานประจำเดือน
 • ส่งข่าวเข้า Locker
 • ระเบียบต่างๆ
 • งานควบคุมภายใน
 • รายงาน EB1-EB24
 • ITA
 • บทบาทหน้าที่ สสอ.
 • แบบฟอร์มสอบสวนโรค
 • แบบฟอร์มทางราชการ
 • planfin_pcu
 • ส่งข้อมูลระบาดวิทยา
 • ส่งรายงาน
 • รพ.สต.บ้านโพน
 • รพ.สต.หาดกวน
 •      Link ระบบงานอื่น
 • กระทรวงสาธารณสุข
 • สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
 • สภาการสาธารณสุขชุมชน
 • ศูนย์ข้อมูงข่าวสารโรงพยาบาลนครพนม
 • SRRT เครือข่ายระดับตำบล
 • สถานการณ์โรคสำคัญ
 • สำนักระบาดวิทยา
 • เขตสุขภาพที่ 8
 • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดร
 • รายงานงบทดลอง
 • CASCAP
 • กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 • ระบบ MITAS
 • กรมควบคุมโรค
 • สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
 • สสจ.นครพนม
 • Long Term Care
 • OVSK
 • ระบบสารสนเทศทรัพยากรสุขภาพ
 • GIS สุขภาพ
 • ระบบงานสารบรรณ
 • ตรวจ 43 แฟ้มรายวัน
 • ส่งรายงาน E-REPORT
 • ศูนย์ปฎิบัติการการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิด
 • สปสช.เขต 8 อุดรธานี
 • โปรแกรมตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้ม
 • DSPM
 • การบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS) 2562
 • การบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS) 2563
 • SMS DashBoard 2021 (SMS) 2564
 • UPDATE JHCIS
 • การบันทึก JHCIS
 • health data center
 • สหกรณ์ สาสุขนครพนม
 • ระบบบริหารโครงการ
 • EGP
 • R 506 Dashboard
 • PMQA
 • ระบบคลังข้อมูล HT/DM
 • โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 • ระบบการโอนเงิน สปสช.
 • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ สสวท.
 • cockpit65
 • cockpit64
 • พชอ
 • การดำเนินงาน ITA 2564
 • NEHIS
 • Carbon Footprint
 • ส่งข้อมูลผ่านระบบ HDC


 •      ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
  ขณะนี้มี 5 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

  ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
       ค้นหา


  ข่าวสารประชาสัมพันธ์

  493 :
  รายงาน อสม. ๑๐-๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ส่งภายใน ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕(487 reads)  
  25/03/2012
  492 :
  ปรับคะแนนประเมินยุทธ์ศาสตร์รอบ๑ปี๒๕๕๕ใหม่(สุตรผิด)(481 reads)  
  25/03/2012
  490 :
  เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์สัตว์ปีกป่วยตาย(450 reads)  
  25/03/2012
  489 :
  การบ้านจากการประเมินยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ที่ ๖ ตัวชี้วัดที่ ๖.๒ ให้ทุก รพ.สต.ดำเนินการ(463 reads)  
  24/03/2012
  488 :
  หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย(432 reads)  
  24/03/2012
  487 :
  คำขอแก้ไขG7(498 reads)  
  22/03/2012
  486 :
  คะแนนประเมินยุทธ์รอบที่1 ปี 2555 และ ตัวอย่างแผนแก้ไข(535 reads)  
  22/03/2012
  485 :
  กลุ่มรับการประเมินยุทธ์ศาสตร์(496 reads)  
  21/03/2012
  484 :
  ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมงานวัน อสม.แห่งชาติ ๒๓ มี.ค.๕๕(486 reads)  
  20/03/2012
  483 :
  การส่งรายงานเกณฑ์คงค้างข่วงตุลาคม - มีนาคม(499 reads)  
  20/03/2012
  482 :
  การรับสมัครคัดเลือกคนดีศรีสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๕๕(452 reads)  
  20/03/2012
  481 :
  การลงรายชื่อผู้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(479 reads)  
  20/03/2012
  480 :
  ตารางออกปฏิบัติงาน(472 reads)  
  20/03/2012
  479 :
  พรุ่งนี้ให้ผู้รับผิดชอบ งานสุขศึกษา นำเอกสารรูปเล่มไปรับการประเมิน ที่ รพ.สต.ท่าดอกแก้ว ทุกแห่งนะครั(540 reads)  
  19/03/2012
  478 :
  เชิญประชุม งาน แม่-เด็ก , งาน NCD(473 reads)  
  19/03/2012
  477 :
  ส่งแผนการแก้ไขในการตรวจสอบภายในของ คปสอ.ตามข้อเสนอแนะที่แจ้งแล้วนั้นให้สสอ.ด้วย(500 reads)  
  18/03/2012
  476 :
  เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ที่รับผิดชอบ เป้าประสงค์ที่ ๖ ทุกคนให้นำเอกสารตามChecklist เข้ามาในวันตรวจประเมินด(469 reads)  
  18/03/2012
  475 :
  เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ที่รับผิดชอบ เป้าประสงค์ที่ ๙ ทุกคนให้นำเอกสารตามChecklist เข้ามาในวันตรวจประเมินด(451 reads)  
  18/03/2012
  473 :
  ข้อมูลงานประกัน(470 reads)  
  16/03/2012
  471 :
  แจ้งให้ผู้รับผิดชอบงาน คบส. ทุก รพ.สต.นำแฟ้มเอกสารตัวชี้วัดที่ 3.1 เข้ามาประชุม วันที่ 19 มี.ค.55 เว(571 reads)  
  16/03/2012
  470 :
  วันนี้...(16 มี.ค.55)เวลา 09.00 น.แจ้งผู้รับผิดชอบ PCA เข้ารับฟัง จุดที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมที่ สนง.(483 reads)  
  16/03/2012
  469 :
  แจ้งรายชื่อ รพ.สต.ที่ยังไม่ส่งรายงาน 0110 รง. 5 ส่งด่วนวันนี้ สสอ.ท่าอุเทน(522 reads)  
  15/03/2012
  468 :
  เชิญผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ 4.11-4.15 ประชุมที่ สสอ.เช้า 16 มี.ค. ครับ(484 reads)  
  15/03/2012
  467 :
  ระดับหมู่บ้านจัดการสุขภาพท่าอุเทน(486 reads)  
  14/03/2012
  466 :
  แจ้งเลื่อนการอบรม สมรรถนะเจ้าหน้าที่ จาก 16 มี.ค.55 ออกไปโดยไม่กำหนด(495 reads)  
  13/03/2012
  465 :
  แจ้ง ผอ.รพ.สต.พะทายเข้าร่วมประชุม ท่านวิทยา บูรณศิริ ที่ รร.พลอยพาเลซ 17 มี.ค.55(496 reads)  
  13/03/2012
  464 :
  ขอเชิญ ผอ.รพ.สต.ประชุมอบรมการประเมินและจัดทำสมรรถนะ(475 reads)  
  12/03/2012
  463 :
  ขอเรียนเชิญ ผอ.รพ.สต.ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการเขต ๑๑ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๕๕(487 reads)  
  12/03/2012
  462 :
  ขอเรียนเชิญ ผอ.รพ.สต.ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการเขต ๑๑ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๕๕(465 reads)  
  12/03/2012
  461 :
  แบบตรวจราชการ ๒๕๕๕(428 reads)  
  12/03/2012

   

  Total 1149 Record 39 Page : << Black [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26] 27 [28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39] Next >> << Home >>