เมนูหลัก
 • หน้าแรก
 • ข้อมูลทั่วไป
 • วิสัยทัศน์
 • บุคลากร สสอ.
 • บุคลากร โซนเหนือ
 • บุคลากร โซนกลาง
 • บุคลากร โซนใต้
 • นโยบายผู้บริหาร
 • แผนที่อำเภอ
 •      ผู้ดูแลระบบ
 • Upload
 • ประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลกลุ่มงาน
 • ผังองค์กร
 •      ระบบงานของหน่วยงาน
 • วาระการประชุมประจำเดือน
 • พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560
 • รายงานสถาการณ์ไข้เลือดออก
 • โปรแกรมการลา
 • รายงานประจำเดือน
 • ส่งข่าวเข้า Locker
 • ระเบียบต่างๆ
 • งานควบคุมภายใน
 • รายงาน EB1-EB24
 • ITA
 • บทบาทหน้าที่ สสอ.
 • แบบฟอร์มสอบสวนโรค
 • แบบฟอร์มทางราชการ
 • planfin_pcu
 • ส่งข้อมูลระบาดวิทยา
 • ส่งรายงาน
 • รพ.สต.บ้านโพน
 • รพ.สต.หาดกวน
 •      Link ระบบงานอื่น
 • กระทรวงสาธารณสุข
 • สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
 • สภาการสาธารณสุขชุมชน
 • ศูนย์ข้อมูงข่าวสารโรงพยาบาลนครพนม
 • SRRT เครือข่ายระดับตำบล
 • สถานการณ์โรคสำคัญ
 • สำนักระบาดวิทยา
 • เขตสุขภาพที่ 8
 • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดร
 • รายงานงบทดลอง
 • CASCAP
 • กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 • ระบบ MITAS
 • กรมควบคุมโรค
 • สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
 • สสจ.นครพนม
 • Long Term Care
 • OVSK
 • ระบบสารสนเทศทรัพยากรสุขภาพ
 • GIS สุขภาพ
 • ระบบงานสารบรรณ
 • ตรวจ 43 แฟ้มรายวัน
 • ส่งรายงาน E-REPORT
 • ศูนย์ปฎิบัติการการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิด
 • สปสช.เขต 8 อุดรธานี
 • โปรแกรมตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้ม
 • DSPM
 • การบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS) 2565
 • การบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS) 2563
 • SMS DashBoard 2021 (SMS) 2564
 • UPDATE JHCIS
 • การบันทึก JHCIS
 • health data center
 • สหกรณ์ สาสุขนครพนม
 • ระบบบริหารโครงการ
 • EGP
 • R 506 Dashboard
 • PMQA
 • ระบบคลังข้อมูล HT/DM
 • โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 • ระบบการโอนเงิน สปสช.
 • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ สสวท.
 • cockpit65
 • cockpit64
 • พชอ
 • การดำเนินงาน ITA 2564
 • NEHIS
 • Carbon Footprint
 • ส่งข้อมูลผ่านระบบ HDC
 • MOPH IC


 •      การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 • MOIT 1
 • MOIT 2
 • MOIT 3
 • MOIT 4
 • MOIT 5
 • MOIT 6
 • MOIT 7
 • MOIT 8
 • MOIT 9
 • MOIT 10
 • MOIT 11
 • MOIT 12
 • MOIT 13
 • MOIT 14
 • MOIT 15
 • MOIT 16
 • MOIT 17
 • MOIT 18
 • MOIT 19
 • MOIT 20
 • MOIT 21
 • MOIT 22
 • MOIT 23
 • EB 24
 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์

  819 :
  ตารางการอบรม อสม.ใหม่และทดแทน ปี ๒๕๕๖(546 reads)  
  02/11/2012
  817 :
  แผนการปราบปรามทุจริต ปี ๕๖ ที่ผ่านการอนุมัติจาก สสจ.นพ.แล้ว(527 reads)  
  01/11/2012
  816 :
  รายชื่อสมาชิก สหกรณ์ ฯ ที่เข้าประชุมสามัญ ปี 2555(499 reads)  
  01/11/2012
  815 :
  สมาชิก พอ.สว.เชิญร่วมลงนามถวายพระพร(489 reads)  
  31/10/2012
  814 :
  แผนนออกประเมินกองทุนตำบลฯ(484 reads)  
  31/10/2012
  813 :
  ด่วนที่สุดภายในวันี้ รพ.สต.ที่ยังไม่ส่งข้อมูลให้จังหวัด เรื่อง การจ้างลูกจ้างชั่วคราวส่งด่วน(520 reads)  
  31/10/2012
  812 :
  การอบรมผู้ปฏิบัติหน้าที่พัสดุ e-GP รุ่น ๒ เต็มหมดแล้ว ขอให้เลื่อนการสมัครไปรุ่นที่ ๓ประมาณเดือนธันวา(437 reads)  
  31/10/2012
  811 :
  การสมัครเข้ารับการอบรมผู้ปฏิบัติหน้าที่พัสดุ e-GP รุ่น ๒ ขอให้สมัครด้วยตนเอง(481 reads)  
  31/10/2012
  810 :
  หลักเกณฑ์การจัดทำแผนเงินบำรุงปี ๕๖(462 reads)  
  31/10/2012
  809 :
  แผนออกตรวจสอบ พัสดุ -ครุภัณฑ์คงเหลือประจำปี 2555(533 reads)  
  29/10/2012
  808 :
  ขอเชิญคณะกรรมการกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคลของลูกจ้างชั่วคราวประชุม ในวันที่ ๓๐ ต.ค. ๕๖(522 reads)  
  26/10/2012
  807 :
  ขอเชิญผอ.รพ.สต.ประชุมจัดทำแผนเงินบำรุงปี ๕๖ ในวันที่ ๓๐ ต.ค.๕๖(503 reads)  
  26/10/2012
  806 :
  รายงานตรวจสอบภายในการเงิน พัสดุ เวชภัณฑ์ ส่งอำเภอภายใน ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕(526 reads)  
  26/10/2012
  805 :
  การจัดทำแผนป้องกันปราบรามการทุจริตส่งอำเภอภายในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕(501 reads)  
  26/10/2012
  804 :
  แจ้งเลื่อนพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับ วันที่ 28 ตุลาคม 2555ออกไป ไม่มีกำหนด(591 reads)  
  25/10/2012
  803 :
  ขอเชิญประชุม คปสอ. วันที่ ๒๖ ต.ค.๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐น.(449 reads)  
  25/10/2012
  802 :
  มาตรการควบคุมโรคคอตีบจากกรมควบคุมโรค ใกล้เข้ามาในเขตสาธารณสุขที่ 11 เต็มทีแล้วนะ(494 reads)  
  24/10/2012
  801 :
  ร่วมเปิดโครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีตับและรับนโยบาย(522 reads)  
  24/10/2012
  800 :
  การประชุมวิชาการพัฒนาระบบข้อมูลผู้ป่วยนอกและส่งเสริมป้องกันโรค(569 reads)  
  17/10/2012
  796 :
  แบบรับรองสิทธิ รักษาพยาบาล อสม.(572 reads)  
  11/10/2012
  795 :
  รายชื่อ คปสอ.ท่าอุเทน ๒๕๕๖(594 reads)  
  11/10/2012
  794 :
  ตัวอย่างแบบสำรวจครุภัณฑ์ชำรุดปี ๒๕๕๕ ให้ท่านลงรายละเอียดและประเมินราคากลาง(558 reads)  
  10/10/2012
  793 :
  สำรวจครุภัณฑ์ชำรุดเพื่อดำเนินการขายทอดตลาด(557 reads)  
  10/10/2012
  792 :
  ขอเชิญประชุมเรื่องยาและเวชภัณฑ์ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕(517 reads)  
  10/10/2012
  790 :
  ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้ากฐินพระราชทานของกระทรวงสาธารณสุข(501 reads)  
  10/10/2012
  789 :
  ขอเรียนเชิญร่วมพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕ ในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕(548 reads)  
  10/10/2012
  788 :
  ขอเชิญประชุมงาน NCD (515 reads)  
  10/10/2012
  787 :
  ตรวจสอบ อสม.ณ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๕(562 reads)  
  08/10/2012
  786 :
  เรียน ผอ.รพ.สต. บ้านกลาง,หนองเทา พะทาย,พนอมและดอนแดง ขอสนับสนุนวิทยากร(473 reads)  
  08/10/2012
  785 :
  เรียน ผอ.รพ.สต.ดอนแดง โนนตาล(565 reads)  
  04/10/2012

   

  Total 1150 Record 39 Page : << Black [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17] 18 [19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39] Next >> << Home >>