เมนูหลัก
 • หน้าแรก
 • ข้อมูลทั่วไป
 • วิสัยทัศน์
 • บุคลากร สสอ.
 • บุคลากร โซนเหนือ
 • บุคลากร โซนกลาง
 • บุคลากร โซนใต้
 • นโยบายผู้บริหาร
 • แผนที่อำเภอ
 •      ผู้ดูแลระบบ
 • Upload
 • ประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลกลุ่มงาน
 • ผังองค์กร
 •      ระบบงานของหน่วยงาน
 • วาระการประชุมประจำเดือน
 • พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560
 • รายงานสถาการณ์ไข้เลือดออก
 • โปรแกรมการลา
 • รายงานประจำเดือน
 • ส่งข่าวเข้า Locker
 • ระเบียบต่างๆ
 • งานควบคุมภายใน
 • รายงาน EB1-EB24
 • ITA
 • บทบาทหน้าที่ สสอ.
 • แบบฟอร์มสอบสวนโรค
 • แบบฟอร์มทางราชการ
 • planfin_pcu
 • ส่งข้อมูลระบาดวิทยา
 • ส่งรายงาน
 • รพ.สต.บ้านโพน
 • รพ.สต.หาดกวน
 •      Link ระบบงานอื่น
 • กระทรวงสาธารณสุข
 • สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
 • สภาการสาธารณสุขชุมชน
 • ศูนย์ข้อมูงข่าวสารโรงพยาบาลนครพนม
 • SRRT เครือข่ายระดับตำบล
 • สถานการณ์โรคสำคัญ
 • สำนักระบาดวิทยา
 • เขตสุขภาพที่ 8
 • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดร
 • รายงานงบทดลอง
 • CASCAP
 • กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 • ระบบ MITAS
 • กรมควบคุมโรค
 • สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
 • สสจ.นครพนม
 • Long Term Care
 • OVSK
 • ระบบสารสนเทศทรัพยากรสุขภาพ
 • GIS สุขภาพ
 • ระบบงานสารบรรณ
 • ตรวจ 43 แฟ้มรายวัน
 • ส่งรายงาน E-REPORT
 • ศูนย์ปฎิบัติการการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิด
 • สปสช.เขต 8 อุดรธานี
 • โปรแกรมตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้ม
 • DSPM
 • การบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS) 2562
 • การบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS) 2563
 • SMS DashBoard 2021 (SMS) 2564
 • UPDATE JHCIS
 • การบันทึก JHCIS
 • health data center
 • สหกรณ์ สาสุขนครพนม
 • ระบบบริหารโครงการ
 • EGP
 • R 506 Dashboard
 • PMQA
 • ระบบคลังข้อมูล HT/DM
 • โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 • ระบบการโอนเงิน สปสช.
 • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ สสวท.
 • cockpit63
 • cockpit64
 • พชอ
 • การดำเนินงาน ITA 2564
 • NEHIS
 • Carbon Footprint
 • ส่งข้อมูลผ่านระบบ HDC


 •      ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
  ขณะนี้มี 7 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

  ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
       ค้นหา


  ข่าวสารประชาสัมพันธ์

  817 :
  แผนการปราบปรามทุจริต ปี ๕๖ ที่ผ่านการอนุมัติจาก สสจ.นพ.แล้ว(477 reads)  
  01/11/2012
  816 :
  รายชื่อสมาชิก สหกรณ์ ฯ ที่เข้าประชุมสามัญ ปี 2555(445 reads)  
  01/11/2012
  815 :
  สมาชิก พอ.สว.เชิญร่วมลงนามถวายพระพร(440 reads)  
  31/10/2012
  814 :
  แผนนออกประเมินกองทุนตำบลฯ(429 reads)  
  31/10/2012
  813 :
  ด่วนที่สุดภายในวันี้ รพ.สต.ที่ยังไม่ส่งข้อมูลให้จังหวัด เรื่อง การจ้างลูกจ้างชั่วคราวส่งด่วน(476 reads)  
  31/10/2012
  812 :
  การอบรมผู้ปฏิบัติหน้าที่พัสดุ e-GP รุ่น ๒ เต็มหมดแล้ว ขอให้เลื่อนการสมัครไปรุ่นที่ ๓ประมาณเดือนธันวา(393 reads)  
  31/10/2012
  811 :
  การสมัครเข้ารับการอบรมผู้ปฏิบัติหน้าที่พัสดุ e-GP รุ่น ๒ ขอให้สมัครด้วยตนเอง(432 reads)  
  31/10/2012
  810 :
  หลักเกณฑ์การจัดทำแผนเงินบำรุงปี ๕๖(414 reads)  
  31/10/2012
  809 :
  แผนออกตรวจสอบ พัสดุ -ครุภัณฑ์คงเหลือประจำปี 2555(483 reads)  
  29/10/2012
  808 :
  ขอเชิญคณะกรรมการกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคลของลูกจ้างชั่วคราวประชุม ในวันที่ ๓๐ ต.ค. ๕๖(465 reads)  
  26/10/2012
  807 :
  ขอเชิญผอ.รพ.สต.ประชุมจัดทำแผนเงินบำรุงปี ๕๖ ในวันที่ ๓๐ ต.ค.๕๖(454 reads)  
  26/10/2012
  806 :
  รายงานตรวจสอบภายในการเงิน พัสดุ เวชภัณฑ์ ส่งอำเภอภายใน ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕(477 reads)  
  26/10/2012
  805 :
  การจัดทำแผนป้องกันปราบรามการทุจริตส่งอำเภอภายในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕(454 reads)  
  26/10/2012
  804 :
  แจ้งเลื่อนพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับ วันที่ 28 ตุลาคม 2555ออกไป ไม่มีกำหนด(526 reads)  
  25/10/2012
  803 :
  ขอเชิญประชุม คปสอ. วันที่ ๒๖ ต.ค.๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐น.(403 reads)  
  25/10/2012
  802 :
  มาตรการควบคุมโรคคอตีบจากกรมควบคุมโรค ใกล้เข้ามาในเขตสาธารณสุขที่ 11 เต็มทีแล้วนะ(446 reads)  
  24/10/2012
  801 :
  ร่วมเปิดโครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีตับและรับนโยบาย(472 reads)  
  24/10/2012
  800 :
  การประชุมวิชาการพัฒนาระบบข้อมูลผู้ป่วยนอกและส่งเสริมป้องกันโรค(520 reads)  
  17/10/2012
  796 :
  แบบรับรองสิทธิ รักษาพยาบาล อสม.(523 reads)  
  11/10/2012
  795 :
  รายชื่อ คปสอ.ท่าอุเทน ๒๕๕๖(539 reads)  
  11/10/2012
  794 :
  ตัวอย่างแบบสำรวจครุภัณฑ์ชำรุดปี ๒๕๕๕ ให้ท่านลงรายละเอียดและประเมินราคากลาง(511 reads)  
  10/10/2012
  793 :
  สำรวจครุภัณฑ์ชำรุดเพื่อดำเนินการขายทอดตลาด(507 reads)  
  10/10/2012
  792 :
  ขอเชิญประชุมเรื่องยาและเวชภัณฑ์ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕(466 reads)  
  10/10/2012
  790 :
  ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้ากฐินพระราชทานของกระทรวงสาธารณสุข(449 reads)  
  10/10/2012
  789 :
  ขอเรียนเชิญร่วมพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕ ในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕(493 reads)  
  10/10/2012
  788 :
  ขอเชิญประชุมงาน NCD (465 reads)  
  10/10/2012
  787 :
  ตรวจสอบ อสม.ณ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๕(514 reads)  
  08/10/2012
  786 :
  เรียน ผอ.รพ.สต. บ้านกลาง,หนองเทา พะทาย,พนอมและดอนแดง ขอสนับสนุนวิทยากร(426 reads)  
  08/10/2012
  785 :
  เรียน ผอ.รพ.สต.ดอนแดง โนนตาล(509 reads)  
  04/10/2012
  784 :
  รายงานการประชุม ๘/๒๕๕๕ และระเบียบวาระ ๙/๒๕๕๕(489 reads)  
  03/10/2012

   

  Total 1149 Record 39 Page : << Black [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17] 18 [19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39] Next >> << Home >>