เมนูหลัก
 • หน้าแรก
 • ข้อมูลทั่วไป
 • วิสัยทัศน์
 • บุคลากร สสอ.
 • บุคลากร โซนเหนือ
 • บุคลากร โซนกลาง
 • บุคลากร โซนใต้
 • นโยบายผู้บริหาร
 • แผนที่อำเภอ
 •      ผู้ดูแลระบบ
 • Upload
 • ประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลกลุ่มงาน
 • ผังองค์กร
 •      ระบบงานของหน่วยงาน
 • วาระการประชุมประจำเดือน
 • พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560
 • รายงานสถาการณ์ไข้เลือดออก
 • โปรแกรมการลา
 • รายงานประจำเดือน
 • ส่งข่าวเข้า Locker
 • ระเบียบต่างๆ
 • งานควบคุมภายใน
 • รายงาน EB1-EB24
 • ITA
 • บทบาทหน้าที่ สสอ.
 • แบบฟอร์มสอบสวนโรค
 • แบบฟอร์มทางราชการ
 • planfin_pcu
 • ส่งข้อมูลระบาดวิทยา
 • ส่งรายงาน
 • รพ.สต.บ้านโพน
 • รพ.สต.หาดกวน
 •      Link ระบบงานอื่น
 • กระทรวงสาธารณสุข
 • สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
 • สภาการสาธารณสุขชุมชน
 • ศูนย์ข้อมูงข่าวสารโรงพยาบาลนครพนม
 • SRRT เครือข่ายระดับตำบล
 • สถานการณ์โรคสำคัญ
 • สำนักระบาดวิทยา
 • เขตสุขภาพที่ 8
 • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดร
 • รายงานงบทดลอง
 • CASCAP
 • กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 • ระบบ MITAS
 • กรมควบคุมโรค
 • สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
 • สสจ.นครพนม
 • Long Term Care
 • OVSK
 • ระบบสารสนเทศทรัพยากรสุขภาพ
 • GIS สุขภาพ
 • ระบบงานสารบรรณ
 • ตรวจ 43 แฟ้มรายวัน
 • ส่งรายงาน E-REPORT
 • ศูนย์ปฎิบัติการการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิด
 • สปสช.เขต 8 อุดรธานี
 • โปรแกรมตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้ม
 • DSPM
 • การบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS) 2562
 • การบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS) 2563
 • SMS DashBoard 2021 (SMS) 2564
 • UPDATE JHCIS
 • การบันทึก JHCIS
 • health data center
 • สหกรณ์ สาสุขนครพนม
 • ระบบบริหารโครงการ
 • EGP
 • R 506 Dashboard
 • PMQA
 • ระบบคลังข้อมูล HT/DM
 • โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 • ระบบการโอนเงิน สปสช.
 • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ สสวท.
 • cockpit65
 • cockpit64
 • พชอ
 • การดำเนินงาน ITA 2564
 • NEHIS
 • Carbon Footprint
 • ส่งข้อมูลผ่านระบบ HDC


 •      ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
  ขณะนี้มี 5 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

  ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
       ค้นหา


  ข่าวสารประชาสัมพันธ์

  745 :
  ขอเชิญประชุมวิชาการ ๑๗-๑๘ กันยายน๒๕๕๕(502 reads)  
  05/09/2012
  744 :
  เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง เรื่องแจ้งการโอนเงินให้คณะประเมินมาตรฐานสุขศึกษา(489 reads)  
  03/09/2012
  743 :
  แจ้งเลื่อนประชุม health data center เป็นวันที่ 11-13 กันยายน 2555 ครับ(616 reads)  
  03/09/2012
  742 :
  ร่างจัดสรร On top 2555(480 reads)  
  03/09/2012
  741 :
  รายงานการประชุมประจำเดือน ๗/๒๕๕๕ และวาระ ๘/๒๕๕๕(443 reads)  
  02/09/2012
  740 :
  ข้อมูลประชากรกลางปี ๒๕๕๕ ท่าอุเทน(472 reads)  
  29/08/2012
  739 :
  ขอเลื่อนกำกนดการนิเทศติดตามการบันทึกรายงาน(บสต.)ออกไปไม่มีกำหนด(451 reads)  
  29/08/2012
  737 :
  ขอเชิญประชุมประจำเดือน ๘/๒๕๕๕(514 reads)  
  28/08/2012
  736 :
  อบรมการ ติดตั้ง Metadata Mapping Tool สำหรับโปรแกรม JHCIS(548 reads)  
  27/08/2012
  735 :
  ขอข้อมูลการตรวจสอบภายในปี 55 เพื่อรวบรวมวิเคราะห์ส่งจังหวัด(442 reads)  
  27/08/2012
  733 :
  เตรียมเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายงบพัฒนา รพ.สต.ให้ สตง.ตรวจ(492 reads)  
  22/08/2012
  732 :
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุ(1187 reads)  
  21/08/2012
  731 :
  เอกสารตรวจรับเครื่องปรับอากาศอยู่ไหน(482 reads)  
  21/08/2012
  730 :
  รพ.สต.ตอบแบบสอบถามออนไลน์(527 reads)  
  21/08/2012
  729 :
  ขอเชิญประชุมผู้รับผิดชอบงานพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิ(523 reads)  
  20/08/2012
  728 :
  คัดเลือกและแจ้งกลุ่มเป้าหมายประชุม ผอ.รพ.สต.พนอม ดง ไชยบุรี หาดกวน แก้วปัดโป่งฯ(481 reads)  
  20/08/2012
  727 :
  แบบบันทึกข้อมูลประชากรกลางปี 2555(490 reads)  
  17/08/2012
  725 :
  ส่งแผนงบค่าเสื่อมปี 2556 ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2555(446 reads)  
  17/08/2012
  724 :
  สำรวจความพึงพอใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป้าประสงค์ที่ ๖.๓ (423 reads)  
  17/08/2012
  723 :
  เป้าประสงค์ที่ ๖.๑ แบบ ปย. ๑,๒,๓ รอบ ๒ ทำมาด้วยนะครับ(491 reads)  
  15/08/2012
  722 :
  ความครอบคลุม๑๐เดือน(510 reads)  
  15/08/2012
  721 :
  แบบประเมิรมาตรฐาน๒.๑(421 reads)  
  15/08/2012
  720 :
  เตรียมแฟ้ม ๗.๑ เพิ่มเติม(462 reads)  
  15/08/2012
  719 :
  คำขอแก้ไข ตัวชี้วัด ๗.๑(480 reads)  
  15/08/2012
  718 :
  กลุ่มรับการประเมินรอบ ๒ ปี ๒๕๕๕(458 reads)  
  13/08/2012
  717 :
  รายงานการประชุม ๖/๒๕๕๕(460 reads)  
  13/08/2012
  716 :
  ขอเชิญประชุม NCD , MCH (507 reads)  
  10/08/2012
  715 :
  การรณรงค์ทำความดีเข้าพรรษา ลดน้ำหนักสร้างสุขภาพดีวิธีไทย 2555 (477 reads)  
  10/08/2012
  714 :
  ตัวอย่างคำสั่ง รพ.สต.ในการเพิ่มอัตราค่าจ้าง 700 บาท ประกอบการขออนุมัติจ่ายตามอำนาจของ ผอ.รพ.สต.(549 reads)  
  09/08/2012
  713 :
  ขอเชิญประชุมประจำเดือน ๗/๒๕๕๕(464 reads)  
  09/08/2012

   

  Total 1149 Record 39 Page : << Black [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19] 20 [21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39] Next >> << Home >>