เมนูหลัก
 • หน้าแรก
 • ข้อมูลทั่วไป
 • วิสัยทัศน์
 • บุคลากร สสอ.
 • บุคลากร โซนเหนือ
 • บุคลากร โซนกลาง
 • บุคลากร โซนใต้
 • นโยบายผู้บริหาร
 • แผนที่อำเภอ
 •      ระบบงานของหน่วยงาน
 • วาระการประชุมประจำเดือน
 • พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560
 • รายงานสถาการณ์ไข้เลือดออก
 • โปรแกรมการลา
 • รายงานประจำเดือน
 • ส่งข่าวเข้า Locker
 • งานควบคุมภายใน
 • ITA
 • บทบาทหน้าที่ สสอ.
 • แบบฟอร์มสอบสวนโรค
 • แบบฟอร์มทางราชการ
 • planfin_pcu
 • ส่งข้อมูลระบาดวิทยา
 • ส่งรายงาน
 • รพ.สต.บ้านโพน
 • รพ.สต.หาดกวน
 •      Link ระบบงานอื่น
 • กระทรวงสาธารณสุข
 • สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
 • สภาการสาธารณสุขชุมชน
 • ศูนย์ข้อมูงข่าวสารโรงพยาบาลนครพนม
 • SRRT เครือข่ายระดับตำบล
 • สถานการณ์โรคสำคัญ
 • สำนักระบาดวิทยา
 • เขตสุขภาพที่ 8
 • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดร
 • รายงานงบทดลอง
 • CASCAP
 • กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 • ระบบ MITAS
 • กรมควบคุมโรค
 • สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
 • สสจ.นครพนม
 • Long Term Care
 • OVSK
 • ระบบสารสนเทศทรัพยากรสุขภาพ
 • GIS สุขภาพ
 • ระบบงานสารบรรณ
 • ตรวจ 43 แฟ้มรายวัน
 • ส่งรายงาน E-REPORT
 • ศูนย์ปฎิบัติการการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิด
 • สปสช.เขต 8 อุดรธานี
 • โปรแกรมตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้ม
 • ตรวจสอบข้อมูล 18 แฟ้ม สปสข
 • การบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS) 2562
 • การบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS) 2563
 • SMS DashBoard 2021 (SMS) 2564
 • UPDATE JHCIS
 • การบันทึก JHCIS
 • health data center
 • สหกรณ์ สาสุขนครพนม
 • ลงทะเบียนอบมออนไลน์
 • EGP
 • R 506 Dashboard
 • PMQA
 • ระบบคลังข้อมูล HT/DM
 • โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 • ระบบการโอนเงิน สปสช.
 • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ สสวท.
 • cockpit63
 • cockpit64
 • cockpit61
 • การดำเนินงาน ITA 2564
 • NEHIS
 • Carbon Footprint
 • ส่งข้อมูลผ่านระบบ HDC •      ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
  ขณะนี้มี 10 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

  ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
       ผู้ดูแลระบบ
 • Upload
 • ประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลกลุ่มงาน
 • ผังองค์กร
 •      ค้นหา


       โรคติดต่อสำคัญ
 • โรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika virus disease)

 • ZAP

  1 :
  คู่มือการป้องกันการกระทำความผิด ฯ มาตรา 128 (4 คนอ่าน)  
  14/01/2021
  2 :
  ประเมินผลงาน 2-63(0 คนอ่าน)  
  23/12/2020
  3 :
  คู่มือ(2 คนอ่าน)  
  23/12/2020
  4 :
  วิเคราะห์การซื้อจ้าง(1 คนอ่าน)  
  23/12/2020
  5 :
  การจัดการข้อร้องเรียน(1 คนอ่าน)  
  23/12/2020
  6 :
  แผน2564(0 คนอ่าน)  
  23/12/2020
  7 :
  ข้อมูลหน่วยงาน(5 คนอ่าน)  
  23/12/2020
  8 :
  ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563(2 คนอ่าน)  
  23/12/2020
  9 :
  EB4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส(3 คนอ่าน)  
  23/12/2020
  10 :
  EB3บันทึกข้อความเผยแพร่มอบอำนาจ(2 คนอ่าน)  
  23/12/2020
  11 :
  บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน(1 คนอ่าน)  
  23/12/2020
  12 :
  มาตรการการเผยแพร่ข่าวสาร(5 คนอ่าน)  
  23/12/2020
  13 :
  หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง(1 คนอ่าน)  
  04/09/2020
  14 :
  พิจารณาเงินเดื่อน 1-63(1 คนอ่าน)  
  04/09/2020
  15 :
  รายงานสขร กย 63 ท่าอุเทน(1 คนอ่าน)  
  04/09/2020
  16 :
  นโยบายควบคุมภายในรพ.สต.ท่าหนามแก้ว(0 คนอ่าน)  
  13/07/2020
  17 :
  รายงานการใช้ที่ราชพัสดุปี63(0 คนอ่าน)  
  13/07/2020
  18 :
  (0 คนอ่าน)  
  13/07/2020
  19 :
  รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งที่ 2/2563(5 คนอ่าน)  
  19/06/2020
  20 :
  ขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ แบบ สขร๑ เดือนตุลาคม62-มิถุนายน 63-ผสาน(1 คนอ่าน)  
  19/06/2020
  21 :
  การเผยแพร่แผนงบประมาณ2563(1 คนอ่าน)  
  19/06/2020
  22 :
  แผนใช้เงินงบประมาณ 2563 งวด2(2 คนอ่าน)  
  19/06/2020
  23 :
  กระบวนการอำนวยความสะดวก(1 คนอ่าน)  
  18/03/2020
  24 :
  กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การจัดซื้อจัดจ้าง(0 คนอ่าน)  
  18/03/2020
  25 :
  คู่มือระบบการป้องกันตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้น(1 คนอ่าน)  
  18/03/2020
  26 :
  แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (3 คนอ่าน)  
  17/03/2020
  27 :
  การประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยง(4 คนอ่าน)  
  17/03/2020
  28 :
  การจัดตั้งกลุ่มคนดีศรีสาสุขท่าอุเทน (1 คนอ่าน)  
  17/03/2020
  29 :
  โครงการ/กิจกรรม ITA 2563(2 คนอ่าน)  
  17/03/2020
  30 :
  สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามกิจกรรมแนวทางการขับเคลื่อนค่านิยมของบุคลากร(1 คนอ่าน)  
  16/03/2020

   

  รวม 289 รายการ 10 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10] ต่อไป>> << หน้าแรก >>