เมนูหลัก
 • หน้าแรก
 • ข้อมูลทั่วไป
 • วิสัยทัศน์
 • บุคลากร สสอ.
 • บุคลากร โซนเหนือ
 • บุคลากร โซนกลาง
 • บุคลากร โซนใต้
 • นโยบายผู้บริหาร
 • แผนที่อำเภอ
 •      ผู้ดูแลระบบ
 • Upload
 • ประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลกลุ่มงาน
 • ข้อมูลรายงาน
 • ผังองค์กร
 •      ระบบงานของหน่วยงาน
 • วาระการประชุมประจำเดือน
 • พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560
 • รายงานสถาการณ์ไข้เลือดออก
 • โปรแกรมการลา
 • รายงานประจำเดือน
 • ส่งข่าวเข้า Locker
 • ระเบียบต่างๆ
 • งานควบคุมภายใน
 • รายงาน EB1-EB24
 • ITA
 • บทบาทหน้าที่ สสอ.
 • แบบฟอร์มสอบสวนโรค
 • แบบฟอร์มทางราชการ
 • planfin_pcu
 • ส่งข้อมูลระบาดวิทยา
 • ส่งรายงาน
 • รพ.สต.บ้านโพน
 • รพ.สต.หาดกวน
 •      Link ระบบงานอื่น
 • กระทรวงสาธารณสุข
 • สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
 • สภาการสาธารณสุขชุมชน
 • ศูนย์ข้อมูงข่าวสารโรงพยาบาลนครพนม
 • SRRT เครือข่ายระดับตำบล
 • สถานการณ์โรคสำคัญ
 • สำนักระบาดวิทยา
 • เขตสุขภาพที่ 8
 • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดร
 • รายงานงบทดลอง
 • CASCAP
 • กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 • ระบบ MITAS
 • กรมควบคุมโรค
 • สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
 • สสจ.นครพนม
 • Long Term Care
 • OVSK
 • ระบบสารสนเทศทรัพยากรสุขภาพ
 • GIS สุขภาพ
 • ระบบงานสารบรรณ
 • ตรวจ 43 แฟ้มรายวัน
 • ส่งรายงาน E-REPORT
 • ศูนย์ปฎิบัติการการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิด
 • สปสช.เขต 8 อุดรธานี
 • โปรแกรมตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้ม
 • DSPM
 • การบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS) 2565
 • การบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS) 2563
 • SMS DashBoard 2021 (SMS) 2564
 • UPDATE JHCIS
 • การบันทึก JHCIS
 • health data center
 • สหกรณ์ สาสุขนครพนม
 • ระบบบริหารโครงการ
 • EGP
 • อีเมลภาครัฐ
 • R 506 Dashboard
 • PMQA65
 • PMQA66
 • PMQA67
 • ระบบคลังข้อมูล HT/DM
 • โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 • ระบบการโอนเงิน สปสช.
 • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ สสวท.
 • cockpit66
 • cockpit65
 • cockpit67
 • พชอ
 • การดำเนินงาน ITA
 • NEHIS
 • Carbon Footprint
 • ส่งข้อมูลผ่านระบบ HDC
 • MOPH IC


 •      การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 • MOIT 1
 • MOIT 2
 • MOIT 3
 • MOIT 4
 • MOIT 5
 • MOIT 6
 • MOIT 7
 • MOIT 8
 • MOIT 9
 • MOIT 10
 • MOIT 11
 • MOIT 12
 • MOIT 13
 • MOIT 14
 • MOIT 15
 • MOIT 16
 • MOIT 17
 • MOIT 18
 • MOIT 19
 • MOIT 20
 • MOIT 21
 • MOIT 22
 • MOIT 23
 • EB 24

 • ZAP

  669 :
  ??????????????(147 คนอ่าน)  
  30/03/2022
  587 :
  คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าห้นาที่รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์(262 คนอ่าน)  
  12/06/2021
  579 :
  รายงานสรุปผลและการวิเคราะห์ผลการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ปี๒๕๖๔(รพ.สต.หาดกวน)(280 คนอ่าน)  
  18/03/2021
  578 :
  แผนปราบปรามทุจริตรามราช(255 คนอ่าน)  
  16/03/2021
  577 :
  สรุปการจัดการข้อร้องเรียนรามราช(249 คนอ่าน)  
  16/03/2021
  576 :
  รายงานสรุปผลและการวิเคราะห์ผลการรับเรื่องร้องเรียนรพ.สตงพะทาย(230 คนอ่าน)  
  15/03/2021
  575 :
  รายงานความก้าวหน้าและวิเคราห์ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียยนรพ.สต.ท่าจำปา(228 คนอ่าน)  
  15/03/2021
  574 :
  รายงานความก้าวหน้าและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน(228 คนอ่าน)  
  15/03/2021
  573 :
  เผยแพร่เรื่องสรุปรายงานข้อร้องเรียน รพ.สต.เวินพระบาท(233 คนอ่าน)  
  15/03/2021
  572 :
  เผยแพร่เรื่องปราปปรามทุจริต รพ.สต.เวินพระบาท(218 คนอ่าน)  
  15/03/2021
  571 :
  คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์เวินพระบาท(249 คนอ่าน)  
  15/03/2021
  516 :
  รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน รพ.สต.โนนตาล 64(225 คนอ่าน)  
  10/03/2021
  514 :
  รายงานสุปจัดการข้อร้องเรียน(พนอม)(246 คนอ่าน)  
  09/03/2021
  513 :
  รายงานสรุปเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน รพ.สต.ไชยบุรี 1/2564(224 คนอ่าน)  
  09/03/2021
  512 :
  รายงานสรุปเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน รพ.สต.บ้านดง 1/2564(219 คนอ่าน)  
  09/03/2021
  511 :
  สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน รพ.สต.ท่าหนามแก้ว ต.ค.63- มี.ค. 64(269 คนอ่าน)  
  09/03/2021
  510 :
  ช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ รพ.สต.ท่าหนามแก้ว ปี 2564(273 คนอ่าน)  
  09/03/2021
  509 :
  คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทกข์ รพ.สต.ท่าหนามแก้ว ปี ๒๕๖๔(198 คนอ่าน)  
  09/03/2021
  508 :
  ขออนุญาตส่งหนังสือเผยแพร่แผนปราบปรามทุตจริต ประพฤติมิชอบ รพสต.หนองไฮ(219 คนอ่าน)  
  09/03/2021
  505 :
  แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบรพ.สต.ท่าหนามแก้ว ปีงบประมาณ ๒๕๖๔(232 คนอ่าน)  
  09/03/2021
  504 :
  แผนปราบปรามทุจริตเวินพระบาท(236 คนอ่าน)  
  09/03/2021
  503 :
  คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์เวินพระบาท(231 คนอ่าน)  
  09/03/2021
  502 :
  แผนปราบปราบทุจริต รพ.สต.หนองเทา ปี 2564(243 คนอ่าน)  
  09/03/2021
  501 :
  คู่มือจัดการข้อร้องเรียน รพ.สต.หนองเทา ปี 2564(216 คนอ่าน)  
  09/03/2021
  500 :
  ขออนุญาตส่งหนังสือเผยแพร่แผนปราบปรามทุตจริต รพสต.หนองไฮ(253 คนอ่าน)  
  09/03/2021
  499 :
  ขออนุญาตส่งหนังสือร้องเรียน/ร้องทุกข์ รพสต.หนองไฮ (241 คนอ่าน)  
  09/03/2021
  495 :
  รายงานสรุปผลและวิเคราะห์ผลการรับเรื่องร้องเรียนปี2564รพ.สต.แก้วปัดโป่งง(210 คนอ่าน)  
  08/03/2021
  494 :
  แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรมปี2564รพสตบ้านกลาง(241 คนอ่าน)  
  08/03/2021
  493 :
  แผนยุทธศาสตร์ปราบปรามการทุจริตรพ.สต.บ้านม่วง(277 คนอ่าน)  
  08/03/2021
  492 :
  คู่มือการปฏิบัติงานการรับเรื่องราวร้องทุกข์บ้านม่วง(236 คนอ่าน)  
  08/03/2021

   

  รวม 363 รายการ 13 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13] ต่อไป>> << หน้าแรก >>