เมนูหลัก
 • หน้าแรก
 • ข้อมูลทั่วไป
 • วิสัยทัศน์
 • บุคลากร สสอ.
 • บุคลากร โซนเหนือ
 • บุคลากร โซนกลาง
 • บุคลากร โซนใต้
 • นโยบายผู้บริหาร
 • แผนที่อำเภอ
 •      ระบบงานของหน่วยงาน
 • วาระการประชุมประจำเดือน
 • รายงานสถาการณ์ไข้เลือดออก
 • โปรแกรมการลา
 • รายงานประจำเดือน
 • ส่งข่าวเข้า Locker
 • งานควบคุมภายใน
 • ITA
 • บทบาทหน้าที่ สสอ.
 • แบบฟอร์มสอบสวนโรค
 • แบบฟอร์มทางราชการ
 • planfin_pcu
 • ส่งข้อมูลระบาดวิทยา
 • ส่งรายงาน
 • รพ.สต.บ้านโพน
 • รพ.สต.หาดกวน
 •      Link ระบบงานอื่น
 • กระทรวงสาธารณสุข
 • สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
 • สภาการสาธารณสุขชุมชน
 • ศูนย์ข้อมูงข่าวสารโรงพยาบาลนครพนม
 • SRRT เครือข่ายระดับตำบล
 • สถานการณ์โรคสำคัญ
 • สำนักระบาดวิทยา
 • เขตสุขภาพที่ 8
 • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดร
 • CASCAP
 • สำนักโรคติดต่อทั่วไป
 • สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
 • กรมควบคุมโรค
 • สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
 • สสจ.นครพนม
 • Long Term Care
 • OVSK
 • ระบบสารสนเทศทรัพยากรสุขภาพ
 • GIS สุขภาพ
 • ระบบงานสารบรรณ
 • ตรวจ 43 แฟ้มรายวัน
 • ส่งรายงาน E-REPORT
 • ศูนย์ปฎิบัติการการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิด
 • สปสช.เขต 8 อุดรธานี
 • โปรแกรมตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้ม
 • ตรวจสอบข้อมูล 18 แฟ้ม สปสข
 • การบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS)
 • UPDATE JHCIS
 • การบันทึก JHCIS
 • health data center
 • สหกรณ์ สาสุขนครพนม
 • ลงทะเบียนอบมออนไลน์
 • EGP
 • R 506 Dashboard
 • PMQA
 • ระบบคลังข้อมูล HT/DM
 • โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 • ระบบการโอนเงิน สปสช.
 • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ สสวท.
 • cockpit62
 • cockpit61
 • การดำเนินงาน ITA
 • NEHIS
 • Carbon Footprint
 • ส่งข้อมูลผ่านระบบ HDC •      ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
  ขณะนี้มี 9 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

  ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
       ผู้ดูแลระบบ
 • Upload
 • ประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลกลุ่มงาน
 • ผังองค์กร
 •      ค้นหา


       โรคติดต่อสำคัญ
 • โรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika virus disease)

 • ZAP

  1 :
  คู่มือระบบการป้องกันตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้น การปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน ประจาปี 2562(1 คนอ่าน)  
  02/04/2019
  2 :
  คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนท่าอุเทน๒๕๖๑ (1 คนอ่าน)  
  01/04/2019
  3 :
  มาตรการป้องกันการรับสินบนของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าอุเทน (1 คนอ่าน)  
  01/04/2019
  4 :
  โครงการพัฒนาการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(0 คนอ่าน)  
  01/04/2019
  5 :
  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับเรื่องราวร้องทุกข์(2 คนอ่าน)  
  01/04/2019
  6 :
  แผนแม่บท(Master Plan) ป้องกันปราบปรามการทุจริต(0 คนอ่าน)  
  01/04/2019
  7 :
  เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “คนไทยต่อต้านการทุจริต (Zero Tolerance)”(0 คนอ่าน)  
  01/04/2019
  8 :
  รายงานการประเมินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี2561(1 คนอ่าน)  
  01/04/2019
  9 :
  คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน(1 คนอ่าน)  
  31/03/2019
  10 :
  ผังการจัดการเรื่่องร้อง้รียน(2 คนอ่าน)  
  31/03/2019
  11 :
  บันทึกข้อความ เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน บนบอร์ด (3 คนอ่าน)  
  31/03/2019
  12 :
  ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าอุเทน(0 คนอ่าน)  
  31/03/2019
  13 :
  โครงการพัฒนาระบบการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอท่าอุเทน(0 คนอ่าน)  
  31/03/2019
  14 :
  ขออนุมัติดำเนินโครงการ(2 คนอ่าน)  
  31/03/2019
  15 :
  รายชื่อประชุม 2(0 คนอ่าน)  
  31/03/2019
  16 :
  (0 คนอ่าน)  
  31/03/2019
  17 :
  ประชุม พชอ(1 คนอ่าน)  
  31/03/2019
  18 :
  ประชุม ITA(0 คนอ่าน)  
  31/03/2019

   

  รวม 18 รายการ 1 หน้า : 1 << หน้าแรก >>