เมนูหลัก
 • หน้าแรก
 • ข้อมูลทั่วไป
 • วิสัยทัศน์
 • บุคลากร สสอ.
 • บุคลากร โซนเหนือ
 • บุคลากร โซนกลาง
 • บุคลากร โซนใต้
 • นโยบายผู้บริหาร
 • แผนที่อำเภอ
 •      ระบบงานของหน่วยงาน
 • วาระการประชุมประจำเดือน
 • รายงานสถาการณ์ไข้เลือดออก
 • โปรแกรมการลา
 • รายงานประจำเดือน
 • ส่งข่าวเข้า Locker
 • งานควบคุมภายใน
 • ITA
 • บทบาทหน้าที่ สสอ.
 • แบบฟอร์มสอบสวนโรค
 • แบบฟอร์มทางราชการ
 • planfin_pcu
 • ส่งข้อมูลระบาดวิทยา
 • ส่งรายงาน
 • รพ.สต.บ้านโพน
 • รพ.สต.หาดกวน
 •      Link ระบบงานอื่น
 • กระทรวงสาธารณสุข
 • สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
 • สภาการสาธารณสุขชุมชน
 • ศูนย์ข้อมูงข่าวสารโรงพยาบาลนครพนม
 • SRRT เครือข่ายระดับตำบล
 • สถานการณ์โรคสำคัญ
 • สำนักระบาดวิทยา
 • เขตสุขภาพที่ 8
 • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดร
 • CASCAP
 • สำนักโรคติดต่อทั่วไป
 • สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
 • กรมควบคุมโรค
 • สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
 • สสจ.นครพนม
 • Long Term Care
 • OVSK
 • ระบบสารสนเทศทรัพยากรสุขภาพ
 • GIS สุขภาพ
 • ระบบงานสารบรรณ
 • ตรวจ 43 แฟ้มรายวัน
 • ส่งรายงาน E-REPORT
 • ศูนย์ปฎิบัติการการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิด
 • สปสช.เขต 8 อุดรธานี
 • โปรแกรมตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้ม
 • ตรวจสอบข้อมูล 18 แฟ้ม สปสข
 • การบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS)
 • UPDATE JHCIS
 • การบันทึก JHCIS
 • health data center
 • สหกรณ์ สาสุขนครพนม
 • ลงทะเบียนอบมออนไลน์
 • EGP
 • R 506 Dashboard
 • PMQA
 • ระบบคลังข้อมูล HT/DM
 • โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 • ระบบการโอนเงิน สปสช.
 • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ สสวท.
 • cockpit62
 • cockpit61
 • การดำเนินงาน ITA
 • NEHIS
 • Carbon Footprint
 • ส่งข้อมูลผ่านระบบ HDC •      ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
  ขณะนี้มี 20 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

  ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
       ผู้ดูแลระบบ
 • Upload
 • ประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลกลุ่มงาน
 • ผังองค์กร
 •      ค้นหา


       โรคติดต่อสำคัญ
 • โรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika virus disease)

 • ZAP

  1 :
  รายงานการประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอโพนสวรรค์(0 คนอ่าน)  
  01/07/2019
  2 :
  แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม62(1 คนอ่าน)  
  01/07/2019
  3 :
  แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 62(0 คนอ่าน)  
  01/07/2019
  4 :
  แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 62(0 คนอ่าน)  
  01/07/2019
  5 :
  แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 62(1 คนอ่าน)  
  01/07/2019
  6 :
  แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 62(0 คนอ่าน)  
  01/07/2019
  7 :
  แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 61(0 คนอ่าน)  
  01/07/2019
  8 :
  แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 61(0 คนอ่าน)  
  01/07/2019
  9 :
  แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2561(0 คนอ่าน)  
  01/07/2019
  10 :
  รายงานวิเคราะห์การจดซื้อจัดจ้าง ปี 2561(0 คนอ่าน)  
  01/07/2019
  11 :
  หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหากรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ และหลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ(0 คนอ่าน)  
  01/07/2019
  12 :
  นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน(0 คนอ่าน)  
  01/07/2019
  13 :
  คู่มือแนวทางการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)(0 คนอ่าน)  
  01/07/2019
  14 :
  จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPG Code of Conduct)(0 คนอ่าน)  
  01/07/2019
  15 :
  ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560(0 คนอ่าน)  
  01/07/2019
  16 :
  ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน(0 คนอ่าน)  
  01/07/2019
  17 :
  ยุทธศาสตร์ในระดับประเทศที่เกี่ยวข้อง(0 คนอ่าน)  
  01/07/2019
  18 :
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH(0 คนอ่าน)  
  01/07/2019
  19 :
  อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง(0 คนอ่าน)  
  01/07/2019
  20 :
  โครงสร้างหน่วยงาน(0 คนอ่าน)  
  01/07/2019
  21 :
  นโยบายผู้บริหาร(0 คนอ่าน)  
  01/07/2019
  22 :
  กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าอุเทน(0 คนอ่าน)  
  01/07/2019
  23 :
  คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าอุเทน(0 คนอ่าน)  
  01/07/2019
  24 :
  รายงานผลการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน(0 คนอ่าน)  
  01/07/2019
  25 :
  บันทึกข้อความขออนุมัติแผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม(0 คนอ่าน)  
  01/07/2019
  26 :
  บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตาม กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน(0 คนอ่าน)  
  01/07/2019
  27 :
  คู่มือกรอบแนวทางผลประโยชน์ทับซ้อน(0 คนอ่าน)  
  01/07/2019
  28 :
  บันทึกข้อความลงนามอนุมัติเผยแพร่กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน(0 คนอ่าน)  
  01/07/2019
  29 :
  รายงานการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยง เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน(0 คนอ่าน)  
  01/07/2019
  30 :
  รายงานการวิเคราะห์ ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน(0 คนอ่าน)  
  01/07/2019

   

  รวม 81 รายการ 3 หน้า : 1 [2][3] ต่อไป>> << หน้าแรก >>