เมนูหลัก
 • หน้าแรก
 • ข้อมูลทั่วไป
 • วิสัยทัศน์
 • บุคลากร สสอ.
 • บุคลากร โซนเหนือ
 • บุคลากร โซนกลาง
 • บุคลากร โซนใต้
 • นโยบายผู้บริหาร
 • แผนที่อำเภอ
 •      ระบบงานของหน่วยงาน
 • วาระการประชุมประจำเดือน
 • พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560
 • รายงานสถาการณ์ไข้เลือดออก
 • โปรแกรมการลา
 • รายงานประจำเดือน
 • ส่งข่าวเข้า Locker
 • ระเบียบต่างๆ
 • งานควบคุมภายใน
 • รายงาน MITAS
 • ITA
 • บทบาทหน้าที่ สสอ.
 • แบบฟอร์มสอบสวนโรค
 • แบบฟอร์มทางราชการ
 • planfin_pcu
 • ส่งข้อมูลระบาดวิทยา
 • ส่งรายงาน
 • รพ.สต.บ้านโพน
 • รพ.สต.หาดกวน
 •      Link ระบบงานอื่น
 • กระทรวงสาธารณสุข
 • สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
 • สภาการสาธารณสุขชุมชน
 • ศูนย์ข้อมูงข่าวสารโรงพยาบาลนครพนม
 • SRRT เครือข่ายระดับตำบล
 • สถานการณ์โรคสำคัญ
 • สำนักระบาดวิทยา
 • เขตสุขภาพที่ 8
 • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดร
 • รายงานงบทดลอง
 • CASCAP
 • กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 • ระบบ MITAS
 • กรมควบคุมโรค
 • สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
 • สสจ.นครพนม
 • Long Term Care
 • OVSK
 • ระบบสารสนเทศทรัพยากรสุขภาพ
 • GIS สุขภาพ
 • ระบบงานสารบรรณ
 • ตรวจ 43 แฟ้มรายวัน
 • ส่งรายงาน E-REPORT
 • ศูนย์ปฎิบัติการการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิด
 • สปสช.เขต 8 อุดรธานี
 • โปรแกรมตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้ม
 • DSPM
 • การบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS) 2562
 • การบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS) 2563
 • SMS DashBoard 2021 (SMS) 2564
 • UPDATE JHCIS
 • การบันทึก JHCIS
 • health data center
 • สหกรณ์ สาสุขนครพนม
 • ลงทะเบียนอบมออนไลน์
 • EGP
 • R 506 Dashboard
 • PMQA
 • ระบบคลังข้อมูล HT/DM
 • โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 • ระบบการโอนเงิน สปสช.
 • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ สสวท.
 • cockpit63
 • cockpit64
 • พชอ
 • การดำเนินงาน ITA 2564
 • NEHIS
 • Carbon Footprint
 • ส่งข้อมูลผ่านระบบ HDC


 •      ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
  ขณะนี้มี 3 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

  ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
       ผู้ดูแลระบบ
 • Upload
 • ประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลกลุ่มงาน
 • ผังองค์กร
 •      ค้นหา


       โรคติดต่อสำคัญ
 • โรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika virus disease)

 • ZAP

  1 :
  รายงานสรุปผลและการวิเคราะห์ผลการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ปี๒๕๖๔(รพ.สต.หาดกวน)(8 คนอ่าน)  
  18/03/2021
  2 :
  แผนปราบปรามทุจริตรามราช(5 คนอ่าน)  
  16/03/2021
  3 :
  สรุปการจัดการข้อร้องเรียนรามราช(7 คนอ่าน)  
  16/03/2021
  4 :
  รายงานสรุปผลและการวิเคราะห์ผลการรับเรื่องร้องเรียนรพ.สตงพะทาย(6 คนอ่าน)  
  15/03/2021
  5 :
  รายงานความก้าวหน้าและวิเคราห์ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียยนรพ.สต.ท่าจำปา(8 คนอ่าน)  
  15/03/2021
  6 :
  รายงานความก้าวหน้าและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน(9 คนอ่าน)  
  15/03/2021
  7 :
  เผยแพร่เรื่องสรุปรายงานข้อร้องเรียน รพ.สต.เวินพระบาท(6 คนอ่าน)  
  15/03/2021
  8 :
  เผยแพร่เรื่องปราปปรามทุจริต รพ.สต.เวินพระบาท(7 คนอ่าน)  
  15/03/2021
  9 :
  คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์เวินพระบาท(7 คนอ่าน)  
  15/03/2021
  10 :
  รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน รพ.สต.โนนตาล 64(6 คนอ่าน)  
  10/03/2021
  11 :
  รายงานสุปจัดการข้อร้องเรียน(พนอม)(8 คนอ่าน)  
  09/03/2021
  12 :
  รายงานสรุปเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน รพ.สต.ไชยบุรี 1/2564(4 คนอ่าน)  
  09/03/2021
  13 :
  รายงานสรุปเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน รพ.สต.บ้านดง 1/2564(4 คนอ่าน)  
  09/03/2021
  14 :
  สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน รพ.สต.ท่าหนามแก้ว ต.ค.63- มี.ค. 64(5 คนอ่าน)  
  09/03/2021
  15 :
  ช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ รพ.สต.ท่าหนามแก้ว ปี 2564(5 คนอ่าน)  
  09/03/2021
  16 :
  คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทกข์ รพ.สต.ท่าหนามแก้ว ปี ๒๕๖๔(4 คนอ่าน)  
  09/03/2021
  17 :
  ขออนุญาตส่งหนังสือเผยแพร่แผนปราบปรามทุตจริต ประพฤติมิชอบ รพสต.หนองไฮ(4 คนอ่าน)  
  09/03/2021
  18 :
  แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบรพ.สต.ท่าหนามแก้ว ปีงบประมาณ ๒๕๖๔(5 คนอ่าน)  
  09/03/2021
  19 :
  แผนปราบปรามทุจริตเวินพระบาท(5 คนอ่าน)  
  09/03/2021
  20 :
  คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์เวินพระบาท(4 คนอ่าน)  
  09/03/2021
  21 :
  แผนปราบปราบทุจริต รพ.สต.หนองเทา ปี 2564(4 คนอ่าน)  
  09/03/2021
  22 :
  คู่มือจัดการข้อร้องเรียน รพ.สต.หนองเทา ปี 2564(5 คนอ่าน)  
  09/03/2021
  23 :
  ขออนุญาตส่งหนังสือเผยแพร่แผนปราบปรามทุตจริต รพสต.หนองไฮ(5 คนอ่าน)  
  09/03/2021
  24 :
  ขออนุญาตส่งหนังสือร้องเรียน/ร้องทุกข์ รพสต.หนองไฮ (5 คนอ่าน)  
  09/03/2021
  25 :
  รายงานสรุปผลและวิเคราะห์ผลการรับเรื่องร้องเรียนปี2564รพ.สต.แก้วปัดโป่งง(8 คนอ่าน)  
  08/03/2021
  26 :
  แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรมปี2564รพสตบ้านกลาง(9 คนอ่าน)  
  08/03/2021
  27 :
  แผนยุทธศาสตร์ปราบปรามการทุจริตรพ.สต.บ้านม่วง(7 คนอ่าน)  
  08/03/2021
  28 :
  คู่มือการปฏิบัติงานการรับเรื่องราวร้องทุกข์บ้านม่วง(5 คนอ่าน)  
  08/03/2021
  29 :
  คู่มือการปฏิบัติงานการรับเรื่องราวร้องทุกข์(7 คนอ่าน)  
  08/03/2021
  30 :
  ขอเผยแพร่แผนปราบปรามทุจริตรพ.สต.บ้านกลาง(9 คนอ่าน)  
  08/03/2021

   

  รวม 361 รายการ 13 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13] ต่อไป>> << หน้าแรก >>