เมนูหลัก
 • หน้าแรก
 • ข้อมูลทั่วไป
 • วิสัยทัศน์
 • บุคลากร สสอ.
 • บุคลากร โซนเหนือ
 • บุคลากร โซนกลาง
 • บุคลากร โซนใต้
 • นโยบายผู้บริหาร
 • แผนที่อำเภอ
 •      ผู้ดูแลระบบ
 • Upload
 • ประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลกลุ่มงาน
 • ผังองค์กร
 •      ระบบงานของหน่วยงาน
 • วาระการประชุมประจำเดือน
 • พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560
 • รายงานสถาการณ์ไข้เลือดออก
 • โปรแกรมการลา
 • รายงานประจำเดือน
 • ส่งข่าวเข้า Locker
 • ระเบียบต่างๆ
 • งานควบคุมภายใน
 • รายงาน EB1-EB24
 • ITA
 • บทบาทหน้าที่ สสอ.
 • แบบฟอร์มสอบสวนโรค
 • แบบฟอร์มทางราชการ
 • planfin_pcu
 • ส่งข้อมูลระบาดวิทยา
 • ส่งรายงาน
 • รพ.สต.บ้านโพน
 • รพ.สต.หาดกวน
 •      Link ระบบงานอื่น
 • กระทรวงสาธารณสุข
 • สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
 • สภาการสาธารณสุขชุมชน
 • ศูนย์ข้อมูงข่าวสารโรงพยาบาลนครพนม
 • SRRT เครือข่ายระดับตำบล
 • สถานการณ์โรคสำคัญ
 • สำนักระบาดวิทยา
 • เขตสุขภาพที่ 8
 • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดร
 • รายงานงบทดลอง
 • CASCAP
 • กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 • ระบบ MITAS
 • กรมควบคุมโรค
 • สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
 • สสจ.นครพนม
 • Long Term Care
 • OVSK
 • ระบบสารสนเทศทรัพยากรสุขภาพ
 • GIS สุขภาพ
 • ระบบงานสารบรรณ
 • ตรวจ 43 แฟ้มรายวัน
 • ส่งรายงาน E-REPORT
 • ศูนย์ปฎิบัติการการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิด
 • สปสช.เขต 8 อุดรธานี
 • โปรแกรมตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้ม
 • DSPM
 • การบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS) 2562
 • การบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS) 2563
 • SMS DashBoard 2021 (SMS) 2564
 • UPDATE JHCIS
 • การบันทึก JHCIS
 • health data center
 • สหกรณ์ สาสุขนครพนม
 • ระบบบริหารโครงการ
 • EGP
 • R 506 Dashboard
 • PMQA
 • ระบบคลังข้อมูล HT/DM
 • โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 • ระบบการโอนเงิน สปสช.
 • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ สสวท.
 • cockpit63
 • cockpit64
 • พชอ
 • การดำเนินงาน ITA 2564
 • NEHIS
 • Carbon Footprint
 • ส่งข้อมูลผ่านระบบ HDC


 •      ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
  ขณะนี้มี 4 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

  ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
       ค้นหา  ITA

  616 :
  บันทึกข้อความรยงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการรับเรื่องราวร้องเรียน 12 เดือน(2 คนอ่าน)  
  02/09/2021
  615 :
  ไตรมาสที่ 4 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ซื้อนำมันเชื้อเพลิงเดือนกรกฎาคม 2564(2 คนอ่าน)  
  02/09/2021
  614 :
  ไตรมาสที่ 4 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ทำความสะอาดเดือนกรกฎาคม 2564(3 คนอ่าน)  
  02/09/2021
  613 :
  รายงานสขร1 กค-สค64(3 คนอ่าน)  
  02/09/2021
  612 :
  บันทึกข้อผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ขออนุญาตนำเผยแพร่ แบบ สขร๑ เดือนกค-สค64(3 คนอ่าน)  
  02/09/2021
  608 :
  รายงานพิจารณาความดีความชอบ 1-64(14 คนอ่าน)  
  14/06/2021
  607 :
  รายงานพิจารณาความดีความชอบ 2-63(16 คนอ่าน)  
  14/06/2021
  606 :
  หลักฐานการชี้แจงทำความเข้าใจเรื่องเกณฑ์การประเมิน(15 คนอ่าน)  
  14/06/2021
  605 :
  ันทึกข้อความลงนามคำสั่ง หรือประกาศมาตรการ(14 คนอ่าน)  
  14/06/2021
  604 :
  สขร 1 ไตรมาส 3-64(15 คนอ่าน)  
  14/06/2021
  603 :
  เบิกจ่ายน้ำมัน ไตรมาส 3(15 คนอ่าน)  
  14/06/2021
  602 :
  เบิกจ่ายความสะอาด ไตรมาส 3(14 คนอ่าน)  
  14/06/2021
  601 :
  รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ..ศ. 2564(16 คนอ่าน)  
  14/06/2021
  600 :
  การป้้องกันผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(16 คนอ่าน)  
  14/06/2021
  599 :
  การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง งวด 3-64(13 คนอ่าน)  
  14/06/2021
  598 :
  บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์-3(17 คนอ่าน)  
  14/06/2021
  597 :
  การซื้อจ้างงวดที่3-64(14 คนอ่าน)  
  14/06/2021
  596 :
  การจัดการข้อร้องเรียน(14 คนอ่าน)  
  14/06/2021
  595 :
  แผนใช้เงินงบประมาณ 2564 งวด1-2(14 คนอ่าน)  
  14/06/2021
  594 :
  นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน(16 คนอ่าน)  
  14/06/2021
  593 :
  ข้อมูลหน่วยงาน(14 คนอ่าน)  
  14/06/2021
  592 :
  1นโยบายของผู้บริหาร(15 คนอ่าน)  
  14/06/2021
  591 :
  1ข้อมูลผู้บริหาร(15 คนอ่าน)  
  14/06/2021
  570 :
  นเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วม(25 คนอ่าน)  
  15/03/2021
  569 :
  การพิจารณาเวินเดือน2-63(26 คนอ่าน)  
  15/03/2021
  568 :
  กำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ(28 คนอ่าน)  
  15/03/2021
  567 :
  มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน(31 คนอ่าน)  
  15/03/2021
  566 :
  หลักฐานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน(35 คนอ่าน)  
  15/03/2021
  565 :
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน(34 คนอ่าน)  
  15/03/2021
  564 :
  การรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม “ชมรม STRONG(34 คนอ่าน)  
  15/03/2021

   

  รวม 79 รายการ 3 หน้า : 1 [2][3] ต่อไป>> << หน้าแรก >>