เมนูหลัก
 • หน้าแรก
 • ข้อมูลทั่วไป
 • วิสัยทัศน์
 • บุคลากร สสอ.
 • บุคลากร โซนเหนือ
 • บุคลากร โซนกลาง
 • บุคลากร โซนใต้
 • นโยบายผู้บริหาร
 • แผนที่อำเภอ
 •      ผู้ดูแลระบบ
 • Upload
 • ประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลกลุ่มงาน
 • ข้อมูลรายงาน
 • ผังองค์กร
 •      ระบบงานของหน่วยงาน
 • วาระการประชุมประจำเดือน
 • พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560
 • รายงานสถาการณ์ไข้เลือดออก
 • โปรแกรมการลา
 • รายงานประจำเดือน
 • ส่งข่าวเข้า Locker
 • ระเบียบต่างๆ
 • งานควบคุมภายใน
 • รายงาน EB1-EB24
 • ITA
 • บทบาทหน้าที่ สสอ.
 • แบบฟอร์มสอบสวนโรค
 • แบบฟอร์มทางราชการ
 • planfin_pcu
 • ส่งข้อมูลระบาดวิทยา
 • ส่งรายงาน
 • รพ.สต.บ้านโพน
 • รพ.สต.หาดกวน
 •      Link ระบบงานอื่น
 • กระทรวงสาธารณสุข
 • สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
 • สภาการสาธารณสุขชุมชน
 • ศูนย์ข้อมูงข่าวสารโรงพยาบาลนครพนม
 • SRRT เครือข่ายระดับตำบล
 • สถานการณ์โรคสำคัญ
 • สำนักระบาดวิทยา
 • เขตสุขภาพที่ 8
 • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดร
 • รายงานงบทดลอง
 • CASCAP
 • กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 • ระบบ MITAS
 • กรมควบคุมโรค
 • สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
 • สสจ.นครพนม
 • Long Term Care
 • OVSK
 • ระบบสารสนเทศทรัพยากรสุขภาพ
 • GIS สุขภาพ
 • ระบบงานสารบรรณ
 • ตรวจ 43 แฟ้มรายวัน
 • ส่งรายงาน E-REPORT
 • ศูนย์ปฎิบัติการการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิด
 • สปสช.เขต 8 อุดรธานี
 • โปรแกรมตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้ม
 • DSPM
 • การบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS) 2565
 • การบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS) 2563
 • SMS DashBoard 2021 (SMS) 2564
 • UPDATE JHCIS
 • การบันทึก JHCIS
 • health data center
 • สหกรณ์ สาสุขนครพนม
 • ระบบบริหารโครงการ
 • EGP
 • อีเมลภาครัฐ
 • R 506 Dashboard
 • PMQA65
 • PMQA66
 • PMQA67
 • ระบบคลังข้อมูล HT/DM
 • โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 • ระบบการโอนเงิน สปสช.
 • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ สสวท.
 • cockpit66
 • cockpit65
 • cockpit67
 • พชอ
 • การดำเนินงาน ITA
 • NEHIS
 • Carbon Footprint
 • ส่งข้อมูลผ่านระบบ HDC
 • MOPH IC


 •      การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 • MOIT 1
 • MOIT 2
 • MOIT 3
 • MOIT 4
 • MOIT 5
 • MOIT 6
 • MOIT 7
 • MOIT 8
 • MOIT 9
 • MOIT 10
 • MOIT 11
 • MOIT 12
 • MOIT 13
 • MOIT 14
 • MOIT 15
 • MOIT 16
 • MOIT 17
 • MOIT 18
 • MOIT 19
 • MOIT 20
 • MOIT 21
 • MOIT 22
 • MOIT 23
 • EB 24

 • ITA

  616 :
  บันทึกข้อความรยงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการรับเรื่องราวร้องเรียน 12 เดือน(226 คนอ่าน)  
  02/09/2021
  615 :
  ไตรมาสที่ 4 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ซื้อนำมันเชื้อเพลิงเดือนกรกฎาคม 2564(168 คนอ่าน)  
  02/09/2021
  614 :
  ไตรมาสที่ 4 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ทำความสะอาดเดือนกรกฎาคม 2564(175 คนอ่าน)  
  02/09/2021
  613 :
  รายงานสขร1 กค-สค64(236 คนอ่าน)  
  02/09/2021
  612 :
  บันทึกข้อผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ขออนุญาตนำเผยแพร่ แบบ สขร๑ เดือนกค-สค64(212 คนอ่าน)  
  02/09/2021
  608 :
  รายงานพิจารณาความดีความชอบ 1-64(246 คนอ่าน)  
  14/06/2021
  607 :
  รายงานพิจารณาความดีความชอบ 2-63(251 คนอ่าน)  
  14/06/2021
  606 :
  หลักฐานการชี้แจงทำความเข้าใจเรื่องเกณฑ์การประเมิน(190 คนอ่าน)  
  14/06/2021
  605 :
  ันทึกข้อความลงนามคำสั่ง หรือประกาศมาตรการ(235 คนอ่าน)  
  14/06/2021
  604 :
  สขร 1 ไตรมาส 3-64(245 คนอ่าน)  
  14/06/2021
  603 :
  เบิกจ่ายน้ำมัน ไตรมาส 3(253 คนอ่าน)  
  14/06/2021
  602 :
  เบิกจ่ายความสะอาด ไตรมาส 3(236 คนอ่าน)  
  14/06/2021
  601 :
  รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ..ศ. 2564(235 คนอ่าน)  
  14/06/2021
  600 :
  การป้้องกันผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(214 คนอ่าน)  
  14/06/2021
  599 :
  การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง งวด 3-64(241 คนอ่าน)  
  14/06/2021
  598 :
  บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์-3(237 คนอ่าน)  
  14/06/2021
  597 :
  การซื้อจ้างงวดที่3-64(184 คนอ่าน)  
  14/06/2021
  596 :
  การจัดการข้อร้องเรียน(201 คนอ่าน)  
  14/06/2021
  595 :
  แผนใช้เงินงบประมาณ 2564 งวด1-2(238 คนอ่าน)  
  14/06/2021
  594 :
  นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน(207 คนอ่าน)  
  14/06/2021
  593 :
  ข้อมูลหน่วยงาน(199 คนอ่าน)  
  14/06/2021
  592 :
  1นโยบายของผู้บริหาร(213 คนอ่าน)  
  14/06/2021
  591 :
  1ข้อมูลผู้บริหาร(206 คนอ่าน)  
  14/06/2021
  570 :
  นเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วม(191 คนอ่าน)  
  15/03/2021
  569 :
  การพิจารณาเวินเดือน2-63(247 คนอ่าน)  
  15/03/2021
  568 :
  กำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ(218 คนอ่าน)  
  15/03/2021
  567 :
  มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน(211 คนอ่าน)  
  15/03/2021
  566 :
  หลักฐานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน(223 คนอ่าน)  
  15/03/2021
  565 :
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน(220 คนอ่าน)  
  15/03/2021
  564 :
  การรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม “ชมรม STRONG(251 คนอ่าน)  
  15/03/2021

   

  รวม 79 รายการ 3 หน้า : 1 [2][3] ต่อไป>> << หน้าแรก >>