เมนูหลัก
 • หน้าแรก
 • ข้อมูลทั่วไป
 • วิสัยทัศน์
 • บุคลากร สสอ.
 • บุคลากร โซนเหนือ
 • บุคลากร โซนกลาง
 • บุคลากร โซนใต้
 • นโยบายผู้บริหาร
 • แผนที่อำเภอ
 •      ผู้ดูแลระบบ
 • Upload
 • ประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลกลุ่มงาน
 • ผังองค์กร
 •      ระบบงานของหน่วยงาน
 • วาระการประชุมประจำเดือน
 • พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560
 • รายงานสถาการณ์ไข้เลือดออก
 • โปรแกรมการลา
 • รายงานประจำเดือน
 • ส่งข่าวเข้า Locker
 • ระเบียบต่างๆ
 • งานควบคุมภายใน
 • รายงาน EB1-EB24
 • ITA
 • บทบาทหน้าที่ สสอ.
 • แบบฟอร์มสอบสวนโรค
 • แบบฟอร์มทางราชการ
 • planfin_pcu
 • ส่งข้อมูลระบาดวิทยา
 • ส่งรายงาน
 • รพ.สต.บ้านโพน
 • รพ.สต.หาดกวน
 •      Link ระบบงานอื่น
 • กระทรวงสาธารณสุข
 • สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
 • สภาการสาธารณสุขชุมชน
 • ศูนย์ข้อมูงข่าวสารโรงพยาบาลนครพนม
 • SRRT เครือข่ายระดับตำบล
 • สถานการณ์โรคสำคัญ
 • สำนักระบาดวิทยา
 • เขตสุขภาพที่ 8
 • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดร
 • รายงานงบทดลอง
 • CASCAP
 • กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 • ระบบ MITAS
 • กรมควบคุมโรค
 • สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
 • สสจ.นครพนม
 • Long Term Care
 • OVSK
 • ระบบสารสนเทศทรัพยากรสุขภาพ
 • GIS สุขภาพ
 • ระบบงานสารบรรณ
 • ตรวจ 43 แฟ้มรายวัน
 • ส่งรายงาน E-REPORT
 • ศูนย์ปฎิบัติการการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิด
 • สปสช.เขต 8 อุดรธานี
 • โปรแกรมตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้ม
 • DSPM
 • การบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS) 2565
 • การบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS) 2563
 • SMS DashBoard 2021 (SMS) 2564
 • UPDATE JHCIS
 • การบันทึก JHCIS
 • health data center
 • สหกรณ์ สาสุขนครพนม
 • ระบบบริหารโครงการ
 • EGP
 • อีเมลภาครัฐ
 • R 506 Dashboard
 • PMQA65
 • PMQA66
 • ระบบคลังข้อมูล HT/DM
 • โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 • ระบบการโอนเงิน สปสช.
 • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ สสวท.
 • cockpit66
 • cockpit65
 • cockpit64
 • พชอ
 • การดำเนินงาน ITA 2564
 • NEHIS
 • Carbon Footprint
 • ส่งข้อมูลผ่านระบบ HDC
 • MOPH IC


 •      การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 • MOIT 1
 • MOIT 2
 • MOIT 3
 • MOIT 4
 • MOIT 5
 • MOIT 6
 • MOIT 7
 • MOIT 8
 • MOIT 9
 • MOIT 10
 • MOIT 11
 • MOIT 12
 • MOIT 13
 • MOIT 14
 • MOIT 15
 • MOIT 16
 • MOIT 17
 • MOIT 18
 • MOIT 19
 • MOIT 20
 • MOIT 21
 • MOIT 22
 • MOIT 23
 • EB 24

 • ITA

  563 :
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริต(101 คนอ่าน)  
  15/03/2021
  562 :
  การเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย(88 คนอ่าน)  
  15/03/2021
  561 :
  หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ(84 คนอ่าน)  
  15/03/2021
  560 :
  แบบฟอร์มที่ 3(92 คนอ่าน)  
  15/03/2021
  559 :
  แบบฟอร์มที่ 2(85 คนอ่าน)  
  15/03/2021
  558 :
  รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อกำหนดของคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน(87 คนอ่าน)  
  15/03/2021
  557 :
  รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อกำหนดของคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน(87 คนอ่าน)  
  15/03/2021
  556 :
  หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ (77 คนอ่าน)  
  15/03/2021
  555 :
  รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ(88 คนอ่าน)  
  15/03/2021
  554 :
  แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ(84 คนอ่าน)  
  15/03/2021
  553 :
  บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด (85 คนอ่าน)  
  14/03/2021
  552 :
  หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง(80 คนอ่าน)  
  14/03/2021
  551 :
  หลักฐานหนังสือแจ้งเวียนการป้องกันรับสินบน(82 คนอ่าน)  
  14/03/2021
  550 :
  บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ป้องกันสินบน(77 คนอ่าน)  
  14/03/2021
  549 :
  บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ(86 คนอ่าน)  
  14/03/2021
  548 :
  หลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน (78 คนอ่าน)  
  14/03/2021
  547 :
  หลักฐานการรายงานผล ฯ ให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน(77 คนอ่าน)  
  14/03/2021
  546 :
  คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน(87 คนอ่าน)  
  14/03/2021
  545 :
  บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน (75 คนอ่าน)  
  14/03/2021
  544 :
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหาร(78 คนอ่าน)  
  14/03/2021
  543 :
  บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากร(83 คนอ่าน)  
  14/03/2021
  542 :
  ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 (81 คนอ่าน)  
  14/03/2021
  541 :
  ตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1(81 คนอ่าน)  
  14/03/2021
  540 :
  บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน(78 คนอ่าน)  
  14/03/2021
  539 :
  จัดซื้อจัดจ้างน้ำมันเชื้องเพลิงไตรมาส2(81 คนอ่าน)  
  14/03/2021
  538 :
  จัดซื้อจัดจ้างทำความสะอาดไตรมาส2(82 คนอ่าน)  
  14/03/2021
  537 :
  จัดซื้อจัดจ้างน้ำมันเชื้องเพลิงไตรมาส1(78 คนอ่าน)  
  14/03/2021
  536 :
  จัดซื้อจัดจ้างทำความสะอาดไตรมาส1(72 คนอ่าน)  
  14/03/2021
  535 :
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ(83 คนอ่าน)  
  14/03/2021
  534 :
  รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง2563(75 คนอ่าน)  
  14/03/2021

   

  รวม 79 รายการ 3 หน้า : << กลับ [1] 2 [3] ต่อไป>> << หน้าแรก >>