เมนูหลัก
 • หน้าแรก
 • ข้อมูลทั่วไป
 • วิสัยทัศน์
 • บุคลากร สสอ.
 • บุคลากร โซนเหนือ
 • บุคลากร โซนกลาง
 • บุคลากร โซนใต้
 • นโยบายผู้บริหาร
 • แผนที่อำเภอ
 •      ผู้ดูแลระบบ
 • Upload
 • ประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลกลุ่มงาน
 • ข้อมูลรายงาน
 • ผังองค์กร
 •      ระบบงานของหน่วยงาน
 • วาระการประชุมประจำเดือน
 • พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560
 • รายงานสถาการณ์ไข้เลือดออก
 • โปรแกรมการลา
 • รายงานประจำเดือน
 • ส่งข่าวเข้า Locker
 • ระเบียบต่างๆ
 • งานควบคุมภายใน
 • รายงาน EB1-EB24
 • ITA
 • บทบาทหน้าที่ สสอ.
 • แบบฟอร์มสอบสวนโรค
 • แบบฟอร์มทางราชการ
 • planfin_pcu
 • ส่งข้อมูลระบาดวิทยา
 • ส่งรายงาน
 • รพ.สต.บ้านโพน
 • รพ.สต.หาดกวน
 •      Link ระบบงานอื่น
 • กระทรวงสาธารณสุข
 • สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
 • สภาการสาธารณสุขชุมชน
 • ศูนย์ข้อมูงข่าวสารโรงพยาบาลนครพนม
 • SRRT เครือข่ายระดับตำบล
 • สถานการณ์โรคสำคัญ
 • สำนักระบาดวิทยา
 • เขตสุขภาพที่ 8
 • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดร
 • รายงานงบทดลอง
 • CASCAP
 • กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 • ระบบ MITAS
 • กรมควบคุมโรค
 • สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
 • สสจ.นครพนม
 • Long Term Care
 • OVSK
 • ระบบสารสนเทศทรัพยากรสุขภาพ
 • GIS สุขภาพ
 • ระบบงานสารบรรณ
 • ตรวจ 43 แฟ้มรายวัน
 • ส่งรายงาน E-REPORT
 • ศูนย์ปฎิบัติการการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิด
 • สปสช.เขต 8 อุดรธานี
 • โปรแกรมตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้ม
 • DSPM
 • การบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS) 2565
 • การบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS) 2563
 • SMS DashBoard 2021 (SMS) 2564
 • UPDATE JHCIS
 • การบันทึก JHCIS
 • health data center
 • สหกรณ์ สาสุขนครพนม
 • ระบบบริหารโครงการ
 • EGP
 • อีเมลภาครัฐ
 • R 506 Dashboard
 • PMQA65
 • PMQA66
 • PMQA67
 • ระบบคลังข้อมูล HT/DM
 • โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 • ระบบการโอนเงิน สปสช.
 • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ สสวท.
 • cockpit66
 • cockpit65
 • cockpit67
 • พชอ
 • การดำเนินงาน ITA
 • NEHIS
 • Carbon Footprint
 • ส่งข้อมูลผ่านระบบ HDC
 • MOPH IC


 •      การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 • MOIT 1
 • MOIT 2
 • MOIT 3
 • MOIT 4
 • MOIT 5
 • MOIT 6
 • MOIT 7
 • MOIT 8
 • MOIT 9
 • MOIT 10
 • MOIT 11
 • MOIT 12
 • MOIT 13
 • MOIT 14
 • MOIT 15
 • MOIT 16
 • MOIT 17
 • MOIT 18
 • MOIT 19
 • MOIT 20
 • MOIT 21
 • MOIT 22
 • MOIT 23
 • EB 24

 • คำสั่ง ระเบียบ

  246 :
  แบบประเมินควบคุมภายใน(252 คนอ่าน)  
  13/02/2020
  106 :
  ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก (238 คนอ่าน)  
  01/04/2019
  105 :
  คะแนนรพสต.รอบ1/62(250 คนอ่าน)  
  01/04/2019
  104 :
  ส่งแผนนิเทศงาน1/62(235 คนอ่าน)  
  01/04/2019
  88 :
  ประชุม ITA(202 คนอ่าน)  
  31/03/2019
  81 :
  รายงานผลการดำเนินงานจัดการข้อร้องเรียนปีงบประมาณ๒๕๖๑รอบ ๑๐ เดือน(ตค๖๐-กค๖๑)(236 คนอ่าน)  
  24/08/2018
  80 :
  แบบ สขร.๑ มิถุนายน,กรกฎาคม ๒๕๖๑(251 คนอ่าน)  
  24/08/2018
  79 :
  สรุปผลการผลการสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก(237 คนอ่าน)  
  23/08/2018
  78 :
  ผลการดำเนินงานปราบปรามป้องกันการทุจริต รอบ ๑๐ เดือนปี๒๕๖๑(262 คนอ่าน)  
  21/08/2018
  77 :
  เจตนารมณ์ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ภาษาอังกฤษ(277 คนอ่าน)  
  14/08/2018
  75 :
  สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปราบปรามทุจริต ๒๕๖๑ไตรมาส๓(มีค-พ.คง๒๕๖๑)(226 คนอ่าน)  
  26/06/2018
  74 :
  รายงานผลการดำเนินงานจัดการข้อร้องเรียนปีงบประมาณ๒๕๖๑รอบ ๓ เดือน(มีค-พค)(231 คนอ่าน)  
  25/06/2018
  73 :
  สรุปการจัดซื้อ/จัดจ้าง ปี 2561 มีนาคม - พฤษภาคม(221 คนอ่าน)  
  25/06/2018
  71 :
  แบบรายงาน สขร.1 ธันวาคม60 มกราคม61 กุมภาพันธ์61(233 คนอ่าน)  
  26/03/2018
  70 :
  แนวทางกิจกรรมการคณะกรรมการประจำโซน(224 คนอ่าน)  
  26/03/2018
  69 :
  รายงานผลการดำเนินงานจัดการข้อร้องเรียนเดือนมกราคมปีงบประมาณ๒๕๖๑(248 คนอ่าน)  
  26/03/2018
  68 :
  รายงานผลการดำเนินงานจัดการข้อร้องเรียนเดือนกุมภาพันธ์ปีงบประมาณ๒๕๖๑(234 คนอ่าน)  
  26/03/2018
  67 :
  รายงานผลการดำเนินงานจัดการข้อร้องเรียนปีงบประมาณ๒๕๖๑รอบ ๓ เดือน(208 คนอ่าน)  
  26/03/2018
  66 :
  ผลการดำเนินงานระดับ คปสอ.รอบที่ ๑ ปี ๒๕๖๑(269 คนอ่าน)  
  25/03/2018
  65 :
  แผนปฏิบัติการพัฒนายุทธศาสตร์ สนง.สสอ.ท่าอุเทน๒๕๖๑(283 คนอ่าน)  
  25/03/2018
  64 :
  แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต สนง.สสอ.ท่าอุเทน ปี ๒๕๖๑(240 คนอ่าน)  
  25/03/2018
  63 :
  กิจกรรมป้องกันและปราบปรามทุจริต ๒๕๖๑(290 คนอ่าน)  
  25/03/2018
  62 :
  แนวทางป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน๒๕๖๑(248 คนอ่าน)  
  25/03/2018
  61 :
  รายงานผลการดำเนินงานจัดการข้อร้องเรียนปีงบประมาณ๒๕๖๐(232 คนอ่าน)  
  25/03/2018
  60 :
  MOUรพ.สต.อำเภอ.ท่าอุเทน ๒๕๖๑(231 คนอ่าน)  
  25/03/2018
  59 :
  MOUสนง.สสอ.ท่าอุเทน ๒๕๖๑(231 คนอ่าน)  
  25/03/2018
  58 :
  นโยบายพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ๒๕๖๑(232 คนอ่าน)  
  25/03/2018
  57 :
  คำสั่ง๕ระกรรมการบริหารยุทธศาตร์สุขภาพ ๒๕๖๑(240 คนอ่าน)  
  25/03/2018
  56 :
  กฎกระทรวงสาธารณสุข๒๕๖๐ แบ่งส่วราชการ(243 คนอ่าน)  
  25/03/2018
  55 :
  รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนปราบปรามทุจริต ๒๕๖๐(238 คนอ่าน)  
  25/03/2018

   

  รวม 67 รายการ 3 หน้า : 1 [2][3] ต่อไป>> << หน้าแรก >>