เมนูหลัก
 • หน้าแรก
 • ข้อมูลทั่วไป
 • วิสัยทัศน์
 • บุคลากร สสอ.
 • บุคลากร โซนเหนือ
 • บุคลากร โซนกลาง
 • บุคลากร โซนใต้
 • นโยบายผู้บริหาร
 • แผนที่อำเภอ
 •      ระบบงานของหน่วยงาน
 • วาระการประชุมประจำเดือน
 • พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560
 • รายงานสถาการณ์ไข้เลือดออก
 • โปรแกรมการลา
 • รายงานประจำเดือน
 • ส่งข่าวเข้า Locker
 • ระเบียบต่างๆ
 • งานควบคุมภายใน
 • รายงาน MITAS
 • ITA
 • บทบาทหน้าที่ สสอ.
 • แบบฟอร์มสอบสวนโรค
 • แบบฟอร์มทางราชการ
 • planfin_pcu
 • ส่งข้อมูลระบาดวิทยา
 • ส่งรายงาน
 • รพ.สต.บ้านโพน
 • รพ.สต.หาดกวน
 •      Link ระบบงานอื่น
 • กระทรวงสาธารณสุข
 • สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
 • สภาการสาธารณสุขชุมชน
 • ศูนย์ข้อมูงข่าวสารโรงพยาบาลนครพนม
 • SRRT เครือข่ายระดับตำบล
 • สถานการณ์โรคสำคัญ
 • สำนักระบาดวิทยา
 • เขตสุขภาพที่ 8
 • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดร
 • รายงานงบทดลอง
 • CASCAP
 • กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 • ระบบ MITAS
 • กรมควบคุมโรค
 • สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
 • สสจ.นครพนม
 • Long Term Care
 • OVSK
 • ระบบสารสนเทศทรัพยากรสุขภาพ
 • GIS สุขภาพ
 • ระบบงานสารบรรณ
 • ตรวจ 43 แฟ้มรายวัน
 • ส่งรายงาน E-REPORT
 • ศูนย์ปฎิบัติการการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิด
 • สปสช.เขต 8 อุดรธานี
 • โปรแกรมตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้ม
 • DSPM
 • การบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS) 2562
 • การบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS) 2563
 • SMS DashBoard 2021 (SMS) 2564
 • UPDATE JHCIS
 • การบันทึก JHCIS
 • health data center
 • สหกรณ์ สาสุขนครพนม
 • ลงทะเบียนอบมออนไลน์
 • EGP
 • R 506 Dashboard
 • PMQA
 • ระบบคลังข้อมูล HT/DM
 • โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 • ระบบการโอนเงิน สปสช.
 • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ สสวท.
 • cockpit63
 • cockpit64
 • พชอ
 • การดำเนินงาน ITA 2564
 • NEHIS
 • Carbon Footprint
 • ส่งข้อมูลผ่านระบบ HDC


 •      ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
  ขณะนี้มี 2 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

  ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
       ผู้ดูแลระบบ
 • Upload
 • ประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลกลุ่มงาน
 • ผังองค์กร
 •      ค้นหา


       โรคติดต่อสำคัญ
 • โรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika virus disease)

 • คำสั่ง ระเบียบ

  1 :
  แบบประเมินควบคุมภายใน(8 คนอ่าน)  
  13/02/2020
  2 :
  ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก (13 คนอ่าน)  
  01/04/2019
  3 :
  คะแนนรพสต.รอบ1/62(11 คนอ่าน)  
  01/04/2019
  4 :
  ส่งแผนนิเทศงาน1/62(10 คนอ่าน)  
  01/04/2019
  5 :
  ประชุม ITA(6 คนอ่าน)  
  31/03/2019
  6 :
  รายงานผลการดำเนินงานจัดการข้อร้องเรียนปีงบประมาณ๒๕๖๑รอบ ๑๐ เดือน(ตค๖๐-กค๖๑)(11 คนอ่าน)  
  24/08/2018
  7 :
  แบบ สขร.๑ มิถุนายน,กรกฎาคม ๒๕๖๑(8 คนอ่าน)  
  24/08/2018
  8 :
  สรุปผลการผลการสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก(7 คนอ่าน)  
  23/08/2018
  9 :
  ผลการดำเนินงานปราบปรามป้องกันการทุจริต รอบ ๑๐ เดือนปี๒๕๖๑(7 คนอ่าน)  
  21/08/2018
  10 :
  เจตนารมณ์ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ภาษาอังกฤษ(10 คนอ่าน)  
  14/08/2018
  11 :
  สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปราบปรามทุจริต ๒๕๖๑ไตรมาส๓(มีค-พ.คง๒๕๖๑)(8 คนอ่าน)  
  26/06/2018
  12 :
  รายงานผลการดำเนินงานจัดการข้อร้องเรียนปีงบประมาณ๒๕๖๑รอบ ๓ เดือน(มีค-พค)(8 คนอ่าน)  
  25/06/2018
  13 :
  สรุปการจัดซื้อ/จัดจ้าง ปี 2561 มีนาคม - พฤษภาคม(8 คนอ่าน)  
  25/06/2018
  14 :
  แบบรายงาน สขร.1 ธันวาคม60 มกราคม61 กุมภาพันธ์61(7 คนอ่าน)  
  26/03/2018
  15 :
  แนวทางกิจกรรมการคณะกรรมการประจำโซน(10 คนอ่าน)  
  26/03/2018
  16 :
  รายงานผลการดำเนินงานจัดการข้อร้องเรียนเดือนมกราคมปีงบประมาณ๒๕๖๑(10 คนอ่าน)  
  26/03/2018
  17 :
  รายงานผลการดำเนินงานจัดการข้อร้องเรียนเดือนกุมภาพันธ์ปีงบประมาณ๒๕๖๑(8 คนอ่าน)  
  26/03/2018
  18 :
  รายงานผลการดำเนินงานจัดการข้อร้องเรียนปีงบประมาณ๒๕๖๑รอบ ๓ เดือน(8 คนอ่าน)  
  26/03/2018
  19 :
  ผลการดำเนินงานระดับ คปสอ.รอบที่ ๑ ปี ๒๕๖๑(8 คนอ่าน)  
  25/03/2018
  20 :
  แผนปฏิบัติการพัฒนายุทธศาสตร์ สนง.สสอ.ท่าอุเทน๒๕๖๑(8 คนอ่าน)  
  25/03/2018
  21 :
  แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต สนง.สสอ.ท่าอุเทน ปี ๒๕๖๑(8 คนอ่าน)  
  25/03/2018
  22 :
  กิจกรรมป้องกันและปราบปรามทุจริต ๒๕๖๑(8 คนอ่าน)  
  25/03/2018
  23 :
  แนวทางป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน๒๕๖๑(8 คนอ่าน)  
  25/03/2018
  24 :
  รายงานผลการดำเนินงานจัดการข้อร้องเรียนปีงบประมาณ๒๕๖๐(8 คนอ่าน)  
  25/03/2018
  25 :
  MOUรพ.สต.อำเภอ.ท่าอุเทน ๒๕๖๑(7 คนอ่าน)  
  25/03/2018
  26 :
  MOUสนง.สสอ.ท่าอุเทน ๒๕๖๑(7 คนอ่าน)  
  25/03/2018
  27 :
  นโยบายพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ๒๕๖๑(7 คนอ่าน)  
  25/03/2018
  28 :
  คำสั่ง๕ระกรรมการบริหารยุทธศาตร์สุขภาพ ๒๕๖๑(7 คนอ่าน)  
  25/03/2018
  29 :
  กฎกระทรวงสาธารณสุข๒๕๖๐ แบ่งส่วราชการ(7 คนอ่าน)  
  25/03/2018
  30 :
  รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนปราบปรามทุจริต ๒๕๖๐(8 คนอ่าน)  
  25/03/2018

   

  รวม 67 รายการ 3 หน้า : 1 [2][3] ต่อไป>> << หน้าแรก >>