เมนูหลัก
 • หน้าแรก
 • ข้อมูลทั่วไป
 • วิสัยทัศน์
 • บุคลากร สสอ.
 • บุคลากร โซนเหนือ
 • บุคลากร โซนกลาง
 • บุคลากร โซนใต้
 • นโยบายผู้บริหาร
 • แผนที่อำเภอ
 •      ระบบงานของหน่วยงาน
 • วาระการประชุมประจำเดือน
 • รายงานสถาการณ์ไข้เลือดออก
 • โปรแกรมการลา
 • รายงานประจำเดือน
 • ส่งข่าวเข้า Locker
 • งานควบคุมภายใน
 • ITA
 • บทบาทหน้าที่ สสอ.
 • แบบฟอร์มสอบสวนโรค
 • แบบฟอร์มทางราชการ
 • planfin_pcu
 • ส่งข้อมูลระบาดวิทยา
 • ส่งรายงาน
 • รพ.สต.บ้านโพน
 • รพ.สต.หาดกวน
 •      Link ระบบงานอื่น
 • กระทรวงสาธารณสุข
 • สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
 • สภาการสาธารณสุขชุมชน
 • ศูนย์ข้อมูงข่าวสารโรงพยาบาลนครพนม
 • SRRT เครือข่ายระดับตำบล
 • สถานการณ์โรคสำคัญ
 • สำนักระบาดวิทยา
 • เขตสุขภาพที่ 8
 • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดร
 • รายงานงบทดลอง
 • CASCAP
 • กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 • ระบบ MITAS
 • กรมควบคุมโรค
 • สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
 • สสจ.นครพนม
 • Long Term Care
 • OVSK
 • ระบบสารสนเทศทรัพยากรสุขภาพ
 • GIS สุขภาพ
 • ระบบงานสารบรรณ
 • ตรวจ 43 แฟ้มรายวัน
 • ส่งรายงาน E-REPORT
 • ศูนย์ปฎิบัติการการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิด
 • สปสช.เขต 8 อุดรธานี
 • โปรแกรมตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้ม
 • ตรวจสอบข้อมูล 18 แฟ้ม สปสข
 • การบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS) 2562
 • การบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS) 2563
 • UPDATE JHCIS
 • การบันทึก JHCIS
 • health data center
 • สหกรณ์ สาสุขนครพนม
 • ลงทะเบียนอบมออนไลน์
 • EGP
 • R 506 Dashboard
 • PMQA
 • ระบบคลังข้อมูล HT/DM
 • โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 • ระบบการโอนเงิน สปสช.
 • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ สสวท.
 • cockpit63
 • cockpit62
 • cockpit61
 • การดำเนินงาน ITA
 • NEHIS
 • Carbon Footprint
 • ส่งข้อมูลผ่านระบบ HDC •      ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
  ขณะนี้มี 4 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

  ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
       ผู้ดูแลระบบ
 • Upload
 • ประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลกลุ่มงาน
 • ผังองค์กร
 •      ค้นหา


       โรคติดต่อสำคัญ
 • โรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika virus disease)

 • คำสั่ง ระเบียบ

  1 :
  สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปราบปรามทุจริต ๒๕๖๐(0 คนอ่าน)  
  25/03/2018
  2 :
  คำสั่งจัดการข้องร้องเรียน๒๕๖๑(0 คนอ่าน)  
  25/03/2018
  3 :
  คำสั่งคณะทำงานโซน๒๕๖๑(0 คนอ่าน)  
  25/03/2018
  4 :
  ปฏิทินการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ปี ๒๕๖๑(1 คนอ่าน)  
  25/03/2018
  5 :
  ประกาศเจตนารม ป้องกันการทุจริต ๒๕๖๑(0 คนอ่าน)  
  24/03/2018
  6 :
  บทบาทหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ(1 คนอ่าน)  
  19/03/2018
  7 :
  รายงานสรุปผลการดำเนินงานปราบปรามทุจริต ปี ๒๕๖๐(0 คนอ่าน)  
  18/03/2018
  8 :
  การวิเคาาะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ๒๕๖๑(4 คนอ่าน)  
  18/03/2018
  9 :
  คู่มือผลประโยขน์ทับซ้อน๒๕๖๑(1 คนอ่าน)  
  18/03/2018
  10 :
  คู่มือการปฏิบัติงาน รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ๒๕๖๑(4 คนอ่าน)  
  18/03/2018
  11 :
  รายงานการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๐(1 คนอ่าน)  
  18/03/2018
  12 :
  Flowchart การดำเนินงาน(13 คนอ่าน)  
  28/02/2018
  13 :
  งานวิชาการควบคุมภายใน สนง.สสอ.ท่าอุเทน ๒๕๖๐(12 คนอ่าน)  
  20/02/2018
  14 :
  เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง สนง.สสอ.ท่าอุเทน ปี2561(0 คนอ่าน)  
  24/12/2017
  15 :
  รายงานการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๐(2 คนอ่าน)  
  21/12/2017
  16 :
  แนวทางตรวจสอบบุคคลด้านการจัดซื้อจัดจ้าง๒๕๖๐(1 คนอ่าน)  
  20/12/2017
  17 :
  แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐(0 คนอ่าน)  
  20/12/2017
  18 :
  แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม ๒๕๖๐(0 คนอ่าน)  
  20/12/2017
  19 :
  แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑(0 คนอ่าน)  
  20/12/2017
  20 :
  (0 คนอ่าน)  
  20/12/2017
  21 :
  งานควบคุมภายใน(9 คนอ่าน)  
  04/07/2017
  22 :
  สรุปผลการดำเนินงานเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ รอบ ๖ เดือน ปี ๒๕๖๐(11 คนอ่าน)  
  03/04/2017
  23 :
  คู่มือผลประโยขน์ทับซ้อน(4 คนอ่าน)  
  02/04/2017
  24 :
  คำสั่งคณะทำงานโซน(0 คนอ่าน)  
  02/04/2017
  25 :
  คู่มือการปฏิบัติงาน รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์(17 คนอ่าน)  
  02/04/2017
  26 :
  บทบาทหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ(0 คนอ่าน)  
  01/04/2017
  27 :
  คู่มือการจัดการความเสี่ยง(9 คนอ่าน)  
  01/04/2017
  28 :
  แบบประเมิน รพ.สต.งานควบคุมภายใน(4 คนอ่าน)  
  01/04/2017
  29 :
  คำสั่งปราบปรามทุจริต ๒๕๖๐(2 คนอ่าน)  
  01/04/2017
  30 :
  แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจการจัดซื้อ จัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน(3 คนอ่าน)  
  01/04/2017

   

  รวม 67 รายการ 3 หน้า : << กลับ [1] 2 [3] ต่อไป>> << หน้าแรก >>