เมนูหลัก
 • หน้าแรก
 • ข้อมูลทั่วไป
 • วิสัยทัศน์
 • บุคลากร สสอ.
 • บุคลากร โซนเหนือ
 • บุคลากร โซนกลาง
 • บุคลากร โซนใต้
 • นโยบายผู้บริหาร
 • แผนที่อำเภอ
 •      ผู้ดูแลระบบ
 • Upload
 • ประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลกลุ่มงาน
 • ข้อมูลรายงาน
 • ผังองค์กร
 •      ระบบงานของหน่วยงาน
 • วาระการประชุมประจำเดือน
 • พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560
 • รายงานสถาการณ์ไข้เลือดออก
 • โปรแกรมการลา
 • รายงานประจำเดือน
 • ส่งข่าวเข้า Locker
 • ระเบียบต่างๆ
 • งานควบคุมภายใน
 • รายงาน EB1-EB24
 • ITA
 • บทบาทหน้าที่ สสอ.
 • แบบฟอร์มสอบสวนโรค
 • แบบฟอร์มทางราชการ
 • planfin_pcu
 • ส่งข้อมูลระบาดวิทยา
 • ส่งรายงาน
 • รพ.สต.บ้านโพน
 • รพ.สต.หาดกวน
 •      Link ระบบงานอื่น
 • กระทรวงสาธารณสุข
 • สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
 • สภาการสาธารณสุขชุมชน
 • ศูนย์ข้อมูงข่าวสารโรงพยาบาลนครพนม
 • SRRT เครือข่ายระดับตำบล
 • สถานการณ์โรคสำคัญ
 • สำนักระบาดวิทยา
 • เขตสุขภาพที่ 8
 • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดร
 • รายงานงบทดลอง
 • CASCAP
 • กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 • ระบบ MITAS
 • กรมควบคุมโรค
 • สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
 • สสจ.นครพนม
 • Long Term Care
 • OVSK
 • ระบบสารสนเทศทรัพยากรสุขภาพ
 • GIS สุขภาพ
 • ระบบงานสารบรรณ
 • ตรวจ 43 แฟ้มรายวัน
 • ส่งรายงาน E-REPORT
 • ศูนย์ปฎิบัติการการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิด
 • สปสช.เขต 8 อุดรธานี
 • โปรแกรมตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้ม
 • DSPM
 • การบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS) 2565
 • การบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS) 2563
 • SMS DashBoard 2021 (SMS) 2564
 • UPDATE JHCIS
 • การบันทึก JHCIS
 • health data center
 • สหกรณ์ สาสุขนครพนม
 • ระบบบริหารโครงการ
 • EGP
 • อีเมลภาครัฐ
 • R 506 Dashboard
 • PMQA65
 • PMQA66
 • PMQA67
 • ระบบคลังข้อมูล HT/DM
 • โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 • ระบบการโอนเงิน สปสช.
 • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ สสวท.
 • cockpit66
 • cockpit65
 • cockpit67
 • พชอ
 • การดำเนินงาน ITA
 • NEHIS
 • Carbon Footprint
 • ส่งข้อมูลผ่านระบบ HDC
 • MOPH IC


 •      การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 • MOIT 1
 • MOIT 2
 • MOIT 3
 • MOIT 4
 • MOIT 5
 • MOIT 6
 • MOIT 7
 • MOIT 8
 • MOIT 9
 • MOIT 10
 • MOIT 11
 • MOIT 12
 • MOIT 13
 • MOIT 14
 • MOIT 15
 • MOIT 16
 • MOIT 17
 • MOIT 18
 • MOIT 19
 • MOIT 20
 • MOIT 21
 • MOIT 22
 • MOIT 23
 • EB 24

 • งานควบคุมภายใน

  515 :
  แผนจัดซื้อจัดจ้าง ๖๔(พนอม(208 คนอ่าน)  
  09/03/2021
  507 :
  แผนจัดซื้อวัสดุเวินพระบาท64(259 คนอ่าน)  
  09/03/2021
  506 :
  แผนจัดซื้อวัสดุบ้านม่วง๖๔(256 คนอ่าน)  
  09/03/2021
  498 :
  ขออนุญาตส่งหนังสือเผยแพร่แผนปฏิบัติการการวางระบบควบคุมภายใน รพสต.หนองไฮ(235 คนอ่าน)  
  09/03/2021
  497 :
  แผนจัดซื้อ/จ้างรามราช(227 คนอ่าน)  
  09/03/2021
  496 :
  ขอเผยแพร่รายงานสรุปผลและวิเคราะห์รับเรื่องร้องเรียนปี2564รพ.สต.แก้วปัดโป่ง(218 คนอ่าน)  
  08/03/2021
  490 :
  ขอเผยแพร่ร้องทุกข์รพ.สต.บ้านกลาง(218 คนอ่าน)  
  08/03/2021
  482 :
  แผนจัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์ปี๒๕๖๔ รพ.สต.ดอนแดง(257 คนอ่าน)  
  08/03/2021
  480 :
  แผนการจัดซื้อวัสดุครุภํณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ปี 2564 รพ.สต.หาดกวน(262 คนอ่าน)  
  08/03/2021
  478 :
  คู่่มือปฏิบัติงานรับเรื่องร้องทุกข์ รพ.สต.บ้านกลาง(237 คนอ่าน)  
  08/03/2021
  477 :
  แผนการจัดซื้อวัสดุครุภํณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ปี 2564 รพ.สต.ไชยบุรี(225 คนอ่าน)  
  08/03/2021
  468 :
  แผนจัดซื้อจัดจ้างปี2564รพสตแก้วปัดโป่ง(231 คนอ่าน)  
  07/03/2021
  467 :
  แผนจัดซื้อจัดจ้างปี2564รพสตแก้วปัดโป่ง(223 คนอ่าน)  
  07/03/2021
  466 :
  แบบรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รพ.สต.หนองไฮ(213 คนอ่าน)  
  07/03/2021
  463 :
  แผนการจัดซื้อวัสดุครุภํณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ปี 2564 รพ.สต.บ้านดง(203 คนอ่าน)  
  07/03/2021
  456 :
  ขออนุมัติเผยแพร่เรื่องการรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนคำติชมเสนอแนะทางเว็ปไชด็หน่วยงานปี2564รพ.สต.แก้วปัดโป่ง(238 คนอ่าน)  
  07/03/2021
  454 :
  นโยบายงานควบคุมภายในรพสต.แก้วปัดโป่ง(216 คนอ่าน)  
  06/03/2021
  453 :
  ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนรพสตแก้วปัดโป่ง2564(259 คนอ่าน)  
  06/03/2021
  452 :
  ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน(243 คนอ่าน)  
  06/03/2021
  450 :
  คู่มือการจัดการข้อร้องเรียนรพสตแก้วปัดโป่ง2564(204 คนอ่าน)  
  06/03/2021
  449 :
  คู่มือการจัดการข้อร้องเรียนปี2564 รพสต.แก้วปัดโป่ง(192 คนอ่าน)  
  06/03/2021
  448 :
  คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน2564(206 คนอ่าน)  
  06/03/2021
  442 :
  แผนปราบปรามทุจริตรพ.สต.พะทาย(250 คนอ่าน)  
  06/03/2021
  441 :
  แผนปราบปรามทุจริตรพ.สต.พะทาย(234 คนอ่าน)  
  06/03/2021
  440 :
  แผนปราบปรามทุจริตรพ.สต.พะทาย(256 คนอ่าน)  
  06/03/2021
  439 :
  แผนปราบปรามทุจริตรพ.สต.พะทาย(233 คนอ่าน)  
  06/03/2021
  434 :
  (208 คนอ่าน)  
  06/03/2021
  433 :
  แผนปราบปรามทุจริต รพ.สต.ท่าจำปา(270 คนอ่าน)  
  06/03/2021
  425 :
  คู่มือจัดการข้อร้องเรียน(217 คนอ่าน)  
  25/02/2021
  420 :
  กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 2564(230 คนอ่าน)  
  15/02/2021

   

  รวม 46 รายการ 2 หน้า : 1 [2] ต่อไป>> << หน้าแรก >>