เมนูหลัก
 • หน้าแรก
 • ข้อมูลทั่วไป
 • วิสัยทัศน์
 • บุคลากร สสอ.
 • บุคลากร โซนเหนือ
 • บุคลากร โซนกลาง
 • บุคลากร โซนใต้
 • นโยบายผู้บริหาร
 • แผนที่อำเภอ
 •      ผู้ดูแลระบบ
 • Upload
 • ประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลกลุ่มงาน
 • ผังองค์กร
 •      ระบบงานของหน่วยงาน
 • วาระการประชุมประจำเดือน
 • พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560
 • รายงานสถาการณ์ไข้เลือดออก
 • โปรแกรมการลา
 • รายงานประจำเดือน
 • ส่งข่าวเข้า Locker
 • ระเบียบต่างๆ
 • งานควบคุมภายใน
 • รายงาน EB1-EB24
 • ITA
 • บทบาทหน้าที่ สสอ.
 • แบบฟอร์มสอบสวนโรค
 • แบบฟอร์มทางราชการ
 • planfin_pcu
 • ส่งข้อมูลระบาดวิทยา
 • ส่งรายงาน
 • รพ.สต.บ้านโพน
 • รพ.สต.หาดกวน
 •      Link ระบบงานอื่น
 • กระทรวงสาธารณสุข
 • สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
 • สภาการสาธารณสุขชุมชน
 • ศูนย์ข้อมูงข่าวสารโรงพยาบาลนครพนม
 • SRRT เครือข่ายระดับตำบล
 • สถานการณ์โรคสำคัญ
 • สำนักระบาดวิทยา
 • เขตสุขภาพที่ 8
 • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดร
 • รายงานงบทดลอง
 • CASCAP
 • กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 • ระบบ MITAS
 • กรมควบคุมโรค
 • สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
 • สสจ.นครพนม
 • Long Term Care
 • OVSK
 • ระบบสารสนเทศทรัพยากรสุขภาพ
 • GIS สุขภาพ
 • ระบบงานสารบรรณ
 • ตรวจ 43 แฟ้มรายวัน
 • ส่งรายงาน E-REPORT
 • ศูนย์ปฎิบัติการการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิด
 • สปสช.เขต 8 อุดรธานี
 • โปรแกรมตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้ม
 • DSPM
 • การบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS) 2565
 • การบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS) 2563
 • SMS DashBoard 2021 (SMS) 2564
 • UPDATE JHCIS
 • การบันทึก JHCIS
 • health data center
 • สหกรณ์ สาสุขนครพนม
 • ระบบบริหารโครงการ
 • EGP
 • R 506 Dashboard
 • PMQA
 • ระบบคลังข้อมูล HT/DM
 • โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 • ระบบการโอนเงิน สปสช.
 • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ สสวท.
 • cockpit65
 • cockpit64
 • พชอ
 • การดำเนินงาน ITA 2564
 • NEHIS
 • Carbon Footprint
 • ส่งข้อมูลผ่านระบบ HDC
 • MOPH IC


 •      การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 • MOIT 1
 • MOIT 2
 • MOIT 3
 • MOIT 4
 • MOIT 5
 • MOIT 6
 • MOIT 7
 • MOIT 8
 • MOIT 9
 • MOIT 10
 • MOIT 11
 • MOIT 12
 • MOIT 13
 • MOIT 14
 • MOIT 15
 • MOIT 16
 • MOIT 17
 • MOIT 18
 • MOIT 19
 • MOIT 20
 • MOIT 21
 • MOIT 22
 • MOIT 23
 • EB 24

 • EB5

  745 :
  รายงานผลของแผนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4_65(3 คนอ่าน)  
  15/09/2022
  726 :
  สขร 1 มิย 65(9 คนอ่าน)  
  30/06/2022
  725 :
  บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ สขร 1 2-65(9 คนอ่าน)  
  29/06/2022
  724 :
  บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ สขร 1 1-65(9 คนอ่าน)  
  29/06/2022
  723 :
  แบบฟอร์มการขอเผยแพร่รายงานการจัดซื้อจ้าง 1-2565(9 คนอ่าน)  
  29/06/2022
  722 :
  แบบฟอร์มการขอเผยแพร่รายงานการจัดซื้อจ้าง 2-2565(9 คนอ่าน)  
  29/06/2022
  721 :
  แบบฟอร์มการขอเผยแพร่รายงานการจัดซื้อจ้าง 3-2565(9 คนอ่าน)  
  29/06/2022
  720 :
  บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ สขร 1 3-65(9 คนอ่าน)  
  29/06/2022
  719 :
  สขร 1 มีค 65(9 คนอ่าน)  
  29/06/2022
  718 :
  สขร 1 กพ 65(9 คนอ่าน)  
  29/06/2022
  717 :
  สขร 1 มค 65(9 คนอ่าน)  
  29/06/2022
  716 :
  สขร 1 ธค 64(9 คนอ่าน)  
  29/06/2022
  715 :
  สขร 1 พย 64(9 คนอ่าน)  
  29/06/2022
  714 :
  สขร 1 ตุลา 64(9 คนอ่าน)  
  29/06/2022
  713 :
  สขร 1 พฤษภาคม 65(9 คนอ่าน)  
  29/06/2022
  712 :
  สขร 1 เมษายน 65(9 คนอ่าน)  
  29/06/2022
  706 :
  ขอส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ..มกราคม-มีนาคม..2565(28 คนอ่าน)  
  31/03/2022
  662 :
  บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ สขร 1(62 คนอ่าน)  
  30/12/2021
  611 :
  รายงานสขร1 กค-สค64(79 คนอ่าน)  
  02/09/2021
  610 :
  บันทึกข้อผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ขออนุญาตนำเผยแพร่ แบบ สขร๑ เดือนกค-สค64(82 คนอ่าน)  
  02/09/2021

   

  รวม 20 รายการ 1 หน้า : 1 << หน้าแรก >>