เมนูหลัก
  • หน้าแรก
  • ข้อมูลทั่วไป
  • วิสัยทัศน์
  • บุคลากร สสอ.
  • บุคลากร โซนเหนือ
  • บุคลากร โซนกลาง
  • บุคลากร โซนใต้
  • นโยบายผู้บริหาร
  • แผนที่อำเภอ
  •      ผู้ดูแลระบบ
  • Upload
  • ประชาสัมพันธ์
  • ข้อมูลกลุ่มงาน
  • ผังองค์กร
  •      ระบบงานของหน่วยงาน
  • วาระการประชุมประจำเดือน
  • พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560
  • รายงานสถาการณ์ไข้เลือดออก
  • โปรแกรมการลา
  • รายงานประจำเดือน
  • ส่งข่าวเข้า Locker
  • ระเบียบต่างๆ
  • งานควบคุมภายใน
  • รายงาน EB1-EB24
  • ITA
  • บทบาทหน้าที่ สสอ.
  • แบบฟอร์มสอบสวนโรค
  • แบบฟอร์มทางราชการ
  • planfin_pcu
  • ส่งข้อมูลระบาดวิทยา
  • ส่งรายงาน
  • รพ.สต.บ้านโพน
  • รพ.สต.หาดกวน
  •      Link ระบบงานอื่น
  • กระทรวงสาธารณสุข
  • สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
  • สภาการสาธารณสุขชุมชน
  • ศูนย์ข้อมูงข่าวสารโรงพยาบาลนครพนม
  • SRRT เครือข่ายระดับตำบล
  • สถานการณ์โรคสำคัญ
  • สำนักระบาดวิทยา
  • เขตสุขภาพที่ 8
  • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดร
  • รายงานงบทดลอง
  • CASCAP
  • กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  • ระบบ MITAS
  • กรมควบคุมโรค
  • สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
  • สสจ.นครพนม
  • Long Term Care
  • OVSK
  • ระบบสารสนเทศทรัพยากรสุขภาพ
  • GIS สุขภาพ
  • ระบบงานสารบรรณ
  • ตรวจ 43 แฟ้มรายวัน
  • ส่งรายงาน E-REPORT
  • ศูนย์ปฎิบัติการการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิด
  • สปสช.เขต 8 อุดรธานี
  • โปรแกรมตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้ม
  • DSPM
  • การบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS) 2565
  • การบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS) 2563
  • SMS DashBoard 2021 (SMS) 2564
  • UPDATE JHCIS
  • การบันทึก JHCIS
  • health data center
  • สหกรณ์ สาสุขนครพนม
  • ระบบบริหารโครงการ
  • EGP
  • R 506 Dashboard
  • PMQA
  • ระบบคลังข้อมูล HT/DM
  • โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
  • ระบบการโอนเงิน สปสช.
  • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ สสวท.
  • cockpit65
  • cockpit64
  • พชอ
  • การดำเนินงาน ITA 2564
  • NEHIS
  • Carbon Footprint
  • ส่งข้อมูลผ่านระบบ HDC
  • MOPH IC


  •      การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
  • MOIT 1
  • MOIT 2
  • MOIT 3
  • MOIT 4
  • MOIT 5
  • MOIT 6
  • MOIT 7
  • MOIT 8
  • MOIT 9
  • MOIT 10
  • MOIT 11
  • MOIT 12
  • MOIT 13
  • MOIT 14
  • MOIT 15
  • MOIT 16
  • MOIT 17
  • MOIT 18
  • MOIT 19
  • MOIT 20
  • MOIT 21
  • MOIT 22
  • MOIT 23
  • EB 24

  • EB3

    658 :
    23แบบฟอร์มการขอเผยแพร่กรอบแนวทาง(34 คนอ่าน)  
    30/12/2021
    657 :
    รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง2564(34 คนอ่าน)  
    30/12/2021
    656 :
    บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ(36 คนอ่าน)  
    30/12/2021

     

    รวม 3 รายการ 1 หน้า : 1 << หน้าแรก >>