เมนูหลัก
 • หน้าแรก
 • ข้อมูลทั่วไป
 • วิสัยทัศน์
 • บุคลากร สสอ.
 • บุคลากร โซนเหนือ
 • บุคลากร โซนกลาง
 • บุคลากร โซนใต้
 • นโยบายผู้บริหาร
 • แผนที่อำเภอ
 •      ผู้ดูแลระบบ
 • Upload
 • ประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลกลุ่มงาน
 • ผังองค์กร
 •      ระบบงานของหน่วยงาน
 • วาระการประชุมประจำเดือน
 • พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560
 • รายงานสถาการณ์ไข้เลือดออก
 • โปรแกรมการลา
 • รายงานประจำเดือน
 • ส่งข่าวเข้า Locker
 • ระเบียบต่างๆ
 • งานควบคุมภายใน
 • รายงาน EB1-EB24
 • ITA
 • บทบาทหน้าที่ สสอ.
 • แบบฟอร์มสอบสวนโรค
 • แบบฟอร์มทางราชการ
 • planfin_pcu
 • ส่งข้อมูลระบาดวิทยา
 • ส่งรายงาน
 • รพ.สต.บ้านโพน
 • รพ.สต.หาดกวน
 •      Link ระบบงานอื่น
 • กระทรวงสาธารณสุข
 • สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
 • สภาการสาธารณสุขชุมชน
 • ศูนย์ข้อมูงข่าวสารโรงพยาบาลนครพนม
 • SRRT เครือข่ายระดับตำบล
 • สถานการณ์โรคสำคัญ
 • สำนักระบาดวิทยา
 • เขตสุขภาพที่ 8
 • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดร
 • รายงานงบทดลอง
 • CASCAP
 • กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 • ระบบ MITAS
 • กรมควบคุมโรค
 • สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
 • สสจ.นครพนม
 • Long Term Care
 • OVSK
 • ระบบสารสนเทศทรัพยากรสุขภาพ
 • GIS สุขภาพ
 • ระบบงานสารบรรณ
 • ตรวจ 43 แฟ้มรายวัน
 • ส่งรายงาน E-REPORT
 • ศูนย์ปฎิบัติการการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิด
 • สปสช.เขต 8 อุดรธานี
 • โปรแกรมตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้ม
 • DSPM
 • การบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS) 2565
 • การบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS) 2563
 • SMS DashBoard 2021 (SMS) 2564
 • UPDATE JHCIS
 • การบันทึก JHCIS
 • health data center
 • สหกรณ์ สาสุขนครพนม
 • ระบบบริหารโครงการ
 • EGP
 • R 506 Dashboard
 • PMQA
 • ระบบคลังข้อมูล HT/DM
 • โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 • ระบบการโอนเงิน สปสช.
 • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ สสวท.
 • cockpit65
 • cockpit64
 • พชอ
 • การดำเนินงาน ITA 2564
 • NEHIS
 • Carbon Footprint
 • ส่งข้อมูลผ่านระบบ HDC
 • MOPH IC


 •      การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 • MOIT 1
 • MOIT 2
 • MOIT 3
 • MOIT 4
 • MOIT 5
 • MOIT 6
 • MOIT 7
 • MOIT 8
 • MOIT 9
 • MOIT 10
 • MOIT 11
 • MOIT 12
 • MOIT 13
 • MOIT 14
 • MOIT 15
 • MOIT 16
 • MOIT 17
 • MOIT 18
 • MOIT 19
 • MOIT 20
 • MOIT 21
 • MOIT 22
 • MOIT 23
 • EB 24

 • EB2

  742 :
  แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565(9 คนอ่าน)  
  30/06/2022
  705 :
  รายงานการขอเผยแพร่รายงานการจัดซื้อจ้าง 2-2565(29 คนอ่าน)  
  31/03/2022
  660 :
  25รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ 2565(46 คนอ่าน)  
  30/12/2021
  655 :
  27แบบ สขร1ไตรมาส1(60 คนอ่าน)  
  30/12/2021
  654 :
  26ประกาศสป.-(51 คนอ่าน)  
  30/12/2021
  653 :
  25รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ 2565(59 คนอ่าน)  
  30/12/2021
  652 :
  24แผนจัดซื้อจัดจ้างปี2565(48 คนอ่าน)  
  30/12/2021
  651 :
  23รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง2564(42 คนอ่าน)  
  30/12/2021
  650 :
  22สรุปผลการดำเนินการร้องเรียนทั่วไปและร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ65(45 คนอ่าน)  
  30/12/2021
  649 :
  21คู่มือการให้บริการประชาชน(42 คนอ่าน)  
  30/12/2021
  648 :
  คู่มือขั้นตอนการให้บริการ(61 คนอ่าน)  
  30/12/2021
  646 :
  19คู่มือระบบการป้องกันตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้น(40 คนอ่าน)  
  30/12/2021
  645 :
  18คู่มือร้องเรียน(49 คนอ่าน)  
  30/12/2021
  644 :
  17แผนใช้เงินงบประมาณ 2565 สสอ.ท่าอุเทน งวด 1(48 คนอ่าน)  
  30/12/2021
  643 :
  16แผน 65(39 คนอ่าน)  
  30/12/2021
  641 :
  15วิสัยทัศน์(52 คนอ่าน)  
  30/12/2021
  640 :
  14นโยบายมุ่งเน้น กระทรวงสาธารณสุข 65(41 คนอ่าน)  
  30/12/2021
  639 :
  13อินโฟ จริยธรรม(40 คนอ่าน)  
  30/12/2021
  638 :
  12ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการ(45 คนอ่าน)  
  30/12/2021
  637 :
  11ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564 (48 คนอ่าน)  
  30/12/2021
  636 :
  10พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 (40 คนอ่าน)  
  30/12/2021
  635 :
  9วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม moph(39 คนอ่าน)  
  30/12/2021
  634 :
  8ช่องทางแสดงความคิดเห็น(39 คนอ่าน)  
  30/12/2021
  633 :
  7ข้อมูลหน่วยงาน(49 คนอ่าน)  
  30/12/2021
  632 :
  ข่าวประชาสัมพันธ(46 คนอ่าน)  
  30/12/2021
  631 :
  5กฏหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่สำคัญ(43 คนอ่าน)  
  30/12/2021
  630 :
  4บทบาทอำนาจหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าอุเทน(45 คนอ่าน)  
  30/12/2021
  629 :
  3โครงสร้างหน่วยงาน(37 คนอ่าน)  
  30/12/2021
  628 :
  2นโยบายของผู้บริหาร(45 คนอ่าน)  
  30/12/2021
  627 :
  ข้อมูลผู้บริหาร(43 คนอ่าน)  
  30/12/2021

   

  รวม 30 รายการ 1 หน้า : 1 << หน้าแรก >>