เมนูหลัก
 • หน้าแรก
 • ข้อมูลทั่วไป
 • วิสัยทัศน์
 • บุคลากร สสอ.
 • บุคลากร โซนเหนือ
 • บุคลากร โซนกลาง
 • บุคลากร โซนใต้
 • นโยบายผู้บริหาร
 • แผนที่อำเภอ
 •      ผู้ดูแลระบบ
 • Upload
 • ประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลกลุ่มงาน
 • ข้อมูลรายงาน
 • ผังองค์กร
 •      ระบบงานของหน่วยงาน
 • วาระการประชุมประจำเดือน
 • พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560
 • รายงานสถาการณ์ไข้เลือดออก
 • โปรแกรมการลา
 • รายงานประจำเดือน
 • ส่งข่าวเข้า Locker
 • ระเบียบต่างๆ
 • งานควบคุมภายใน
 • รายงาน EB1-EB24
 • ITA
 • บทบาทหน้าที่ สสอ.
 • แบบฟอร์มสอบสวนโรค
 • แบบฟอร์มทางราชการ
 • planfin_pcu
 • ส่งข้อมูลระบาดวิทยา
 • ส่งรายงาน
 • รพ.สต.บ้านโพน
 • รพ.สต.หาดกวน
 •      Link ระบบงานอื่น
 • กระทรวงสาธารณสุข
 • สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
 • สภาการสาธารณสุขชุมชน
 • ศูนย์ข้อมูงข่าวสารโรงพยาบาลนครพนม
 • SRRT เครือข่ายระดับตำบล
 • สถานการณ์โรคสำคัญ
 • สำนักระบาดวิทยา
 • เขตสุขภาพที่ 8
 • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดร
 • รายงานงบทดลอง
 • CASCAP
 • กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 • ระบบ MITAS
 • กรมควบคุมโรค
 • สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
 • สสจ.นครพนม
 • Long Term Care
 • OVSK
 • ระบบสารสนเทศทรัพยากรสุขภาพ
 • GIS สุขภาพ
 • ระบบงานสารบรรณ
 • ตรวจ 43 แฟ้มรายวัน
 • ส่งรายงาน E-REPORT
 • ศูนย์ปฎิบัติการการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิด
 • สปสช.เขต 8 อุดรธานี
 • โปรแกรมตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้ม
 • DSPM
 • การบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS) 2565
 • การบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS) 2563
 • SMS DashBoard 2021 (SMS) 2564
 • UPDATE JHCIS
 • การบันทึก JHCIS
 • health data center
 • สหกรณ์ สาสุขนครพนม
 • ระบบบริหารโครงการ
 • EGP
 • อีเมลภาครัฐ
 • R 506 Dashboard
 • PMQA65
 • PMQA66
 • PMQA67
 • ระบบคลังข้อมูล HT/DM
 • โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 • ระบบการโอนเงิน สปสช.
 • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ สสวท.
 • cockpit66
 • cockpit65
 • cockpit67
 • พชอ
 • การดำเนินงาน ITA
 • NEHIS
 • Carbon Footprint
 • ส่งข้อมูลผ่านระบบ HDC
 • MOPH IC


 •      การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 • MOIT 1
 • MOIT 2
 • MOIT 3
 • MOIT 4
 • MOIT 5
 • MOIT 6
 • MOIT 7
 • MOIT 8
 • MOIT 9
 • MOIT 10
 • MOIT 11
 • MOIT 12
 • MOIT 13
 • MOIT 14
 • MOIT 15
 • MOIT 16
 • MOIT 17
 • MOIT 18
 • MOIT 19
 • MOIT 20
 • MOIT 21
 • MOIT 22
 • MOIT 23
 • EB 24

 • EB2

  835 :
  แบบฟอร์มการขอเผยแพร่หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 18 หัวข้อ(78 คนอ่าน)  
  29/12/2023
  834 :
  18.ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง(73 คนอ่าน)  
  29/12/2023
  833 :
  17.สรุปผลการดำเนินการร้องเรียนทั่วไปและร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ(72 คนอ่าน)  
  29/12/2023
  832 :
  16.บันทึกข้อความข้อร้องเรียนและรายงานผลร้องเรียน 12 เดือน(82 คนอ่าน)  
  29/12/2023
  831 :
  15.คู่มือการให้บริการประชาชน(78 คนอ่าน)  
  29/12/2023
  830 :
  14.คู่มือการปฏิบัติการตามภารกิจหลัก สสอ(75 คนอ่าน)  
  29/12/2023
  829 :
  13.คู่มือระบบการป้องกันตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้น(79 คนอ่าน)  
  29/12/2023
  828 :
  12.คู่มือร้องเรียน(78 คนอ่าน)  
  29/12/2023
  827 :
  11.แผนเงินบำรุง สสอ_ท่าอุเทน 67(72 คนอ่าน)  
  29/12/2023
  826 :
  10.การติดตามผลการดำเนินการให้บริการวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV(80 คนอ่าน)  
  29/12/2023
  825 :
  9.เล่มแผนปฏิบัติการ2567(80 คนอ่าน)  
  29/12/2023
  824 :
  8.นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน(73 คนอ่าน)  
  29/12/2023
  823 :
  7.ยุทธ moph 20 ปี(88 คนอ่าน)  
  29/12/2023
  822 :
  6.อินโฟจริยธรรม(68 คนอ่าน)  
  29/12/2023
  821 :
  5.ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการ(80 คนอ่าน)  
  29/12/2023
  820 :
  4.ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564 (76 คนอ่าน)  
  29/12/2023
  819 :
  3.พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 (80 คนอ่าน)  
  29/12/2023
  818 :
  2.วิสัยทัสน์ พันธกิจ MOPH(75 คนอ่าน)  
  29/12/2023
  817 :
  1.ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน(82 คนอ่าน)  
  29/12/2023

   

  รวม 19 รายการ 1 หน้า : 1 << หน้าแรก >>