เมนูหลัก
  • หน้าแรก
  • ข้อมูลทั่วไป
  • วิสัยทัศน์
  • บุคลากร สสอ.
  • บุคลากร โซนเหนือ
  • บุคลากร โซนกลาง
  • บุคลากร โซนใต้
  • นโยบายผู้บริหาร
  • แผนที่อำเภอ
  •      ระบบงานของหน่วยงาน
  • วาระการประชุมประจำเดือน
  • รายงานสถาการณ์ไข้เลือดออก
  • โปรแกรมการลา
  • รายงานประจำเดือน
  • ส่งข่าวเข้า Locker
  • งานควบคุมภายใน
  • บทบาทหน้าที่ สสอ.
  • แบบฟอร์มสอบสวนโรค
  • แบบฟอร์มทางราชการ
  • planfin_pcu
  • ส่งข้อมูลระบาดวิทยา
  • ส่งรายงาน
  • รพ.สต.บ้านโพน
  • รพ.สต.หาดกวน
  •      Link ระบบงานอื่น
  • กระทรวงสาธารณสุข
  • สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
  • สภาการสาธารณสุขชุมชน
  • สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข
  • ศูนย์ข้อมูงข่าวสารโรงพยาบาลนครพนม
  • SRRT เครือข่ายระดับตำบล
  • สถานการณ์โรคสำคัญ
  • สำนักระบาดวิทยา
  • เขตสุขภาพที่ 8
  • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดร
  • CASCAP
  • สำนักโรคติดต่อทั่วไป
  • สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
  • กรมควบคุมโรค
  • สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
  • สสจ.นครพนม
  • Long Term Care
  • OVSK
  • ระบบสารสนเทศทรัพยากรสุขภาพ
  • GIS สุขภาพ
  • ระบบงานสารบรรณ
  • ตรวจ 43 แฟ้มรายวัน
  • ส่งรายงาน E-REPORT
  • ศูนย์ปฎิบัติการการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิด
  • สปสช.เขต 8 อุดรธานี
  • โปรแกรมตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้ม
  • ตรวจสอบข้อมูล 18 แฟ้ม สปสข
  • ชุมชนคนทำ OP/PP
  • UPDATE JHCIS
  • การบันทึก JHCIS
  • health data center
  • สหกรณ์ สาสุขนครพนม
  • ลงทะเบียนอบมออนไลน์
  • PROVIS
  • R 506 Dashboard
  • ผลการส่ง R 506 Dashboard
  • ระบบคลังข้อมูล HT/DM
  • โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
  • ระบบการโอนเงิน สปสช.
  • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ สสวท.
  • cockpit60
  • การดำเนินงาน ITA
  • NEHIS
  • Carbon Footprint
  • ส่งข้อมูลผ่านระบบ HDC  •      ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
    ขณะนี้มี 15 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

    ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
         ผู้ดูแลระบบ
  • Upload
  • ประชาสัมพันธ์
  • ข้อมูลกลุ่มงาน
  • ผังองค์กร
  •      ค้นหา


         โรคติดต่อสำคัญ
  • โรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika virus disease)
  •  

      Login เข้าตู้ Locker
    UserName : :
    Password : :